عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 70

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی کیفیت خواب و نگرانی در بین نوجوانان نابینا، کم بینا و بینا انجام شده است. جامعه‌ی پژوهش عبارت است از دانش آموزان مدرسه‌ی ایوب و مدرسه‌ی سیزده آبان شاهرود. نمونه پژوهش شامل 45 نفر از دانش آموزان است که 15 نفر نابینا، 15 نفر کم بینا و 15 نفر بینا به صورت روش نمونه‌گیری در دسترس به صورت میدانی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه است. الف: پرسشنامه کیفیت خواب پیترزبورگ(PSQL) ب: پرسشنامه نگرانی پنسییلوانیا. (PSWQ)که پس از هماهنگی ها و توضیحات لازم ...
نمایه ها:
بینا | 

به منظور بررسی تاثیر یکپارچه سازی آموزشی بر آگاهی و تغییر نگرش دانش آموزان عادی نسبت به مفهوم نابینا و نابینایی، پژوهش حاضر صورت گرفته است، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر عادی تلفیقی و غیر تلفیقی با نابینا در سطح دبیرستانهای شهرستان یزد در سال تحصیلی 78-77 است که به روش نمونه گیری تصادفی تعداد 60 نفر دانش آموز تلفیقی و 60 نفر دانش آموز غیر تلفیقی با نابینا با گروه سنی 15 تا 30 سال انتخاب شدند، نتایج نشان دادند که آگاهی هر دو گروه از دانش آموزان در خصوص ...

آنچه که از مرور مباحث مرتبط با معماری ویژه نابینایان بر می آید، به نظر می رسد که در طی گذر زمان، با وجود اصول و استانداردهایی جهت طراحی فضای مناسب برای آنان هنوز توجه چندانی به این مهم در ایران نشده است. در واقع همواره معماری تلفیقی از هنر و دانش در راستای خلق محیطی بر پایه بینایی بوده است؛ و از آنجایی که آمار نابینایان کشور نشان می دهد هر روزه بر تعداد افراد غیر شاغل نابینا افزوده می شود و نوجوانان پس از فراغت از تحصیل بدون شغل می مانند. لذا موضوع و هدف این تحقیق طراحی داخلی ...
نمایه ها:
ادراک | 

هدف از پژوهش حاضر مقایسه خودکارآمدی، سازگاری و ابعاد آن ها در دانش آموزان عادی و نابینای شهر شیراز بود. روش پژوهش از نوع علی-مقایسه ای بود که بدین منظور تعداد 52 نفر از دانش آموزان نابینای مقاطع راهنمایی و دبیرستان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه عادی از طریق همسان سازی با نمونه نابینا انتخاب گردید. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه خودکارآمدی بهرامی و دلاور (1386)، و پرسشنامه سازگاری سهرابی و سامانی (1390)، بودند. به منظور تجزی ...

تعادل یکی از اجزای جدایی ناپذیر فعالیت های روزانه و بخش کلیدی برای عملکردهای ورزشی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر شش هفته تمرینات عصبی – عضلانی با استفاده از تخته تعادل و تخته لغزان بر تعادل ایستا و پویای زنان نابینا بود. روش این تحقیق از نوع نیمه تجربی به صورت پیش آزمون – پس آزمون، با یک گروه مداخله تمرینی و یک گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق را زنان نابینا شهر تهران تشکیل می داد. نمونه های این تحقیق 22 نفر بودند که به صورت هدفمند از جامعه آماری انتخاب شدند و به صور ...

این پژوهش در سال 1377 در دو دبستان عادی آموزش و پرورش و تمامی دبستانهای نابینایان شهر تهران انجام گرفته است . جامعه مورد مطالعه، دانش‌آموزان کلاس اول و مجموعا 5 دانش‌آموز بینا و 20 دانش‌آموز نابینا بوده است . نابینایان جز نابینایی هیچ معلولیت دیگری که در کسب مهارتهای زبانی نقش دارد، نداشته است . برای بررسی وضعیت توان تمایز شنوایی این دانش‌آموزان از آزمون تکمیل شده "وپمن" شامل 100 زوج واژه که توسط دستگاه پخش برای کودکان ارائه گردید و برای ارزیابی اختلال تولید عملکردی از تست فو ...

افراد نابینا از جمله معلولانی هستند که بخشی از هر جامعه را تشکیل می‌دهند. این گروه به علت نقص عضو از کارآیی لازم موثر در مدیریت جامعه محروم مانده‌اند، در صورتی که با آموزش صحیح و مناسب و با تقویت دیگر حواس خود می‌توانند به نحوی از انحنا در عرصه فعالیت‌های اجتماعی نقشی بر عهده گیرند. بنابراین توجه به مشکلات این افراد برای توسعه و تقویت نیروهای فعال جامعه و نهایتاَ پیشرفت کشور باید بیش از بیش جدی گرفته شود. تحقیق حاضر به منظور مقایسه هوش‌هیجانی، سبک‌های تفکر و سبک‌های دلبستگی ...

هدف از انجام پژوهش مقایسه کیفیت زندگی و مهارتهای اجتماعی بین دانش آموزان مبتلا به مشکلات دیداری (نابینا و نیمه بینا) و عادی است. بدین منظور از جامعه آماری دانش آموزان با مشکلات دیداری (نابینا و نیمه بینا)و عادی مقطع متوسطه شهر تهران است ، که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بوده اند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 40 دانش آموز از هر گروه انتخاب شدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه کیفیت زندگی 36SF- و مهارتهای اجتماعی ایندربیتزن و فوستر استفاده شده است. تحلیل د ...

هدف پژوهش حاضر بررسی ومقایسه رابطه عزت نفس و سرسختی روانشناختی با خودکارآمدی بر روی 60دانش آموز دختر نابینا در مقطع راهنمایی با روش نمونه گیری در دسترس و 100دانش آموز دختر عادی در مقطع راهنمایی که با روش نمونه گیری تصادفی ساده ا نتخاب گردیدند، اجرا گردید . برای هر آزمودنی نمرات تست خودکارآمدی کودکان ونوجوانان ، مقیاس عزت نفس کودکان ونوجوانان ( الیس پوپ ) ومقیاس سرسختی نوجوانان جمع آوری ونتایج با روش همبستگی پیرسون و Zفیشر ،آزمون tمستقل و تحلیل واریانس چند متغیره ...