عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 35

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان رضایتمندی نابینایان از خدمات کتابخانه ای نابینایان استان آذربایجان شرقی می باشد. روش پژوهش، پیمایشی از نوع توصیفی است و کتابخانه های یاد شده ابتدا از نظر منابع اطلاعاتی و نیروی انسانی و فضا مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس با استفاده از پرسشنامه به نظر خواهی از استفاده کنندگان از این کتابخانه ها پرداخته شده، جامعه مورد مطالعه شامل 353 نفر نابینایی است که عضو کتابخانه های مخصوص نابینایان استان آذربایجان شرقی می باشند.(353=N) تجزیه و تحلیل داده ...

در این پایان نامه، سعی داشتیم تا علل نابینایی و کم بینایی در سطح جهان و پیامدهای زندگی مدرن در افزایش مداوم کم بینایی و نابینایی در آینده را بررسی نماییم. توسط این پژوهش با هدف یافتن جایگاه این معلولیت در سطح افراد جامعه و ارتباط حضور نابینایان با سامانه ی راه نشان گرافیکی برای افزایش احساس امنیت و حضور بیشتر معلولین(نابینا و کم بینا)در سطح جامعه، راهکار علمی و عملی ارایه نمودیم، زیرا پروژه ارتباط مستقیم با گروهی از افراد آسیب پذیر جامعه دارد که به تسهیلات ویژه نیازمندند تا ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر تمرین هوازی روی تهویه ریوی افراد نابینا با در نظرگیری دفورمیتی‌های قفسه‌سینه، بویژه کیفوز میباشد. بدین منظور از بین نابینایان مجتمع نابینایان شهید ارشاد همدان، 18 آزمودنی در دامنه سنی 16 تا 21 سال (میانگین = 15ˆ18 سال)انتخاب و در گروه مساوی به شکلی تقسیم شدند که در گروه A افراد مبتلا به عارضه کیفوز (9 = n) و در گروه B، افراد طبیعی و فاقد عارضه مذکور قرارگرفتند(=9 ...

ابداع و تهیه تصاویر برجسته ورزشی برای نابینایان ، این تصویر به نابینایان کمک می‌کند تا بتواند با استفاده از آنها به ورزش پرداخته و به سلامتی خود کمک کنند. نابینایان می‌توانند با لمس تصاویر برجسته و توضیحی به شکل خط بریل می‌باشد به ورزش بپردازندو بدینوسیله از سلامتی بهره‌مند گردند. تمرینات مذکور 28 مورد می‌باشد. ...

نابینایی از جمله معلولیت‌های رایج می‌باشد. پیش‌بینی های اخیر بیان می‌کند که نزدیک به 45 میلیون نفر در سراسر جهان بر طبق تعریف سازمان چهانی بهداشت نابینا هستندو 135 میلیون نفر از لحاظ بیانیی ناتوان بوده به و نیازمند کمک‌های اجتماعی و اقتصادی می‌باشند و بیش از 90 درصد افرادی که از لحاظ بینایی ناتوان و یا نابینا هستند در کشور‌های در حال توسعه زندگی می‌کنند. تا کنون آمار دقیقی در خصوص درصد افراد نابینا نسبت به جمعیت کل کشور ایران ارایه نشده است. لیکن بر اساس برآورد‌های سازمان بین ...

هدف از نگارش این مقاله،دستیابی به دیدگاهها وفرضیاتیست که به اثبات رساند، نابینایان نیز مانند افراد بینا می توانند نقاشی کنند ومفهوم رنگ و فضای دو بعدی را درک کرده و تشخیص دهند. نگارنده این مقاله سعی کرده با توجه به نیاز جامعه نابینایان وکم بینایان در عرصه هنر، به ویژه هنرهای تجسمی، به موضوع نقاشی نابینایان بپردازد.این پژوهش از طریق مصاحبه و مشاهده با افراد نابینای مطلق و کم بینایان در سنین مختلف صورت گرفته،و دیدگاههاوعقاید نابینایان را در مورد نقاشی و شناخت بصری مورد مطالعه ...

گردآوری ، تدوین و تثبیت علایم خط بریل (خط نابینایی) در زمینه‌های ادبیات فارسی ، عربی ، انگلیسی ، ریاضی ، فیزیک ، شیمی و موسیقی به نحوی که نیازهای نابینایان در سطح ایران برآورده شود. ...
نمایه ها:

زمینه و هدف تحقیق: هدف از تحقیق حاضر بررسی تاًثیر تمرینات تعادلی روی سطح طرحدار بر تعادل و هماهنگی نابینایان بود. بیست نفر نابینا( سن:5/2±26/13 سال ، وزن:1/6±5/33 کیلوگرم و قد33/40± 25/135 سانتی متر) به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. به منظور ارزیابی هماهنگی از آزمون تاندم گیت و برای ارزیابی تعادل ایستا و پویا به ترتیب از آزمون تعادلی لک لک و آزمون تعادلی Y استفاده شد. گروه تجربی به انجام یک دوره‌ی هشت هفته‌ای (سه ج ...

توجه به نیازهای قشر معلول جامعه از وظایف برنامه ریزان ، طراحان شهری و معماران می باشد. در میان معلولان نابینایان به عنوان دسته ای از معلولین حسی، در ادراک فضای اطرافشان بیش از دیگران با مشکل مواجه هستند. به دلیل غالب بودن حس بینایی بر سایر حواس، توجه طراحان نیز اغلب به زیبایی های بصری معطوف می باشد.و این در حالی است که عده ای از افراد اجتماع از درک این زیبایی ها ناتوان اند.این پایان نامه با علم به واقعیت اجتماعی نابینایان سعی دارد تا با خلق فضای معماری و بررسی مطالعاتی آن به ...