عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 69

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه در مسیر رشد و توسعه کشورها توجه به مسئله نابرابری درآمدی با تغییرات بهره‌وری حائز اهمیت می‌باشد. از جمله عوامل مهم در کاهش نابرابری درآمدی با تغییرات بهره‌وری، مخارج سرمایه‌گذاری در R&D است. در مسیر توسعه اقتصادی هر کشور، نابرابری درآمدی ابتدا افزایش یافته و پس از ثابت ماندن در سطح معینی به تدریج کاهش می‌یابد این الگو بعداً به نام منحنی«U» معکوس کوزنتس معروف شد. طبق دیدگاه کوزنتس، با حضور دولت و صرف هزینه‌های لازم برای گسترش مرزهای دانش، امکان برگشت منحنی کوزنتس به شکل ...

درآمدهای دريافتي توسط خانوار يا فرد، می‌تواند بر حسب منبع درآمدي، نقش متفاوتي در توزيع درآمد داشته باشد. در تحقیق حاضر تأثیر انواع مختلف منابع درآمدی بر نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری ایران بررسی می‌شود. بدین منظور با استفاده از داده‌های آماری مربوط به درآمد و هزینه خانوارهای شهری ایران برای سال 1387 به تجزیه شاخص نابرابری جینی و تایل پرداخته‌ایم. کشش شاخص‌های نابرابری تایل، جینی و آتکینسون نسبت به انواع درآمدها نیز برآورد شده است. با توجه به نتایج این بررسی، درآمد مشاغ ...

یکی از چالش‌های عمده‌ی سیاست‌گذاران نظام سلامت، نحوه‌ی تامین مالی خدمات سلامت می‌باشد. در ایران پرداخت‌های مستقیم از جیب، شیوه‌ی رایج تامین مالی است و در نتیجه احتمال بروز هزینه‌های کمرشکن خدمات سلامتی بالاست. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر این هزینه‌ها، جهت کنترل آن‌ها یکی از اقدمات مهم می‌باشد. از این‌رو، پژوهش حاضر ابتدا به محاسبه‌ی نسبت خانوارهای مواجه با هزینه‌های کمرشکن خدمات سلامت طی سال-های 1384 تا 1390 می‌پردازد، آنگاه شاخصه‌های اثرگذار در این زمینه را مورد بررسی قرا ...

فقر و نابرابری از مسائل مهم در تمام کشورهای دنیا هستند. دولتها با اتخاذ سیاستهای مختلف در تلاش هستند تا فقر رااز بین برده و نابرابری راکاهش دهند. دراین تحقیق،بااستفاده از سیستم مخارج خطی پویا وازروش معادلات به ظاهرنامرتبط تکراری (ISUR) خط فقر برآوردوسپس با داشتن خط فقر، شاخصهای فقرونابرابری محاسبه گردید.نتایج نشان میدهدکه درطول دوره بطورمتوسط9 9 /51 درصدازخانوارهای شهری و9/ 62 درصدازخانوارهای روستایی زیرخط فقرقراردارند.شاخص شکاف فقر،بطورمتوسط برای یک خانوار شهری، 05/ 20 درص ...

توزیع عادلانه درآمد یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران کشور است. بنابراین بررسی عوامل موثر بر آن اهمیت خاصی دارد. با توجه به اینکه توسعه مالی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار روی نابرابری درآمد است، در این تحقیق، اثر توسعه مالی بر ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد، طی دوره 2011-1994 در منتخبی از کشورهای اسلامی و با استفاده از روش داده‌های تابلویی بررسی می‌شود. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که شاخص توسعه مالی در دو بخش بانکی و سهام بر نابرابری درآمد، اثری معکوس دارد. فرضیه U وارون گر ...

در این پایان‌نامه چگونگی ارتباط بین رشد و نابرابری درآمد در کشور ایران با در نظر گرفتن مخارج آموزشی دولت به عنوان یک عامل واسطه مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور از یک الگوی سیستم معادلات همزمان استفاده شده است و روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای به عنوان روش مناسب برای برآورد آن انتخاب شده است. داده‌های مورد استفاده در این برآورد از نوع سری زمانی و مربوط به سالهای 1353 تا 1384 می‌باشد. در سیستم معادلات مخارج آموزشی دولت و نرخ رشد اقتصادی متغیرهای وابسته و متغیرهای تراکم جمع ...

در سالهای اخیر ، مقوله تورم و توزیع درآمد به گستردگی در مباحث کلان اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اقتصاد ایران گذشته از اینکه در بیش از سه دهه گرفتار تورم کمابیش سنگین بوده، از نابرابری در توزیع درآمد ها نیز درامان نمانده است و همچنین توزیع نابرابر درآمد از نظر عدالت اجتماعی نامطلوب میباشد. برجسته ترین داوریها در مورد رابطه بین تورم و فقر و توزیع درآمد بدبینانه است یعنی تورم موجب افزایش نابرابری درآمد میشود. موضوع دیگری که عمدتاً طی دهه جاری در متون اقتصادی- سیاس ...

امروزه کشورهای در حال توسعه خواهان دستیابی به توزیع عادلانه تر درآمد هستند، ولی باید این نکته را مدنظر قرار داد که این هدف، متاثر از عوامل بنیادی زیادی مانند تجارت بین الملل می باشد. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان داده است که افزایش روز افزون روابط تجاری، رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. اما دغدغه مهم اقتصاددانان و سیاست گذاران، چگونگی توزیع درآمد، حاصل از رشد اقتصادی، نشات گرفته از باز بودن تجارت و سایر عوامل بنیادی، در میان عوامل تولید می باشد. بنابراین، ...

رشد اقتصادي كشورهاي جهان و افزايش فقر و نابرابري درآمدي، موجب شده است تا اقتصاددانان و سياستگذاران، به دنبال يافتن پاسخ اين مسأله باشند كه افزايش رشد اقتصادي و توزيع عادلانه درآمد تا چه ميزان مي تواند بر روي كاهش فقر تأثير داشته باشد؟ درك اين مسأله مي تواند در سياست هاي به نفع فقير بسيار حائز اهميت باشد. لذا در اين رساله به بررسي تأثير رشد اقتصادي و نابرابري درآمدي بر روي فقر مي پردازيم. متغيرهاي توضيحي مدل، توليد ناخالص داخلي سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادي و ضريب جيني به ...