عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 59

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نابرابری اجتماعی به تفاوت‌های موجود بین اقشار گوناگون در دسترسی به منابع مورد تقاضا در جامعه اشاره دارد. جمعیت شهر اهواز طی یک دوره 55 ساله (از سال 1335 تا 1390) 86/8 برابر شده است که حدود 37 درصد از این جمعیت را ساکنان محله‌های حاشیه نشین تشکیل می دهند. مسأله این است که همراه با روند سریع گسترش شهری و سیر مهاجرت و تعدد و گوناگونی گروه های اجتماعی وارد شده به شهر اهواز زمینه‌ای در جهت نابرابری در آن فراهم گردیده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف تحلیل جغرافیایی نابرابری ها به ...

قشربندی اجتماعی یکی از جنبه‌های عمومی و همیشگی جوامع انسانی است. از این رو همه‌ی جوامع بشری دارای سلسله مراتب اجتماعی بوده‌اند. این پدیده نشان دهنده‌ی تفاوت‌ها و نابـرابری‌های اجتماعی، اختلافات سطح زندگی و امکانات بین گروه‌های مختلف اجتماعی است و جوامع مختلفی را در بر می‌گیرد. جامعه‌ی ایران در دوره‌ی افشاریه نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. حکومت افشاریه توانست قدرت خود را در فاصله‌ی سال‌های 1148 – 1165 در ایران تثبیت سازد. افشاریه دولتی مستعجل بود که زمینه‌‌ساز وقایع و اتف ...

حاشیه‌نشینی تجلی نابرابری اجتماعی- اقتصادی در زمینه عدم تعادل در توزیع متناسب امکانات و منابع جامعه است و یکی از مهم‌ترین مسائل شهری محسوب می‌شود.در حال حاضر شهر سنندج دارای مناطق حاشیه‌ای فراوانی است که جمعیت زیادی از شهر را نیز در خود جای داده است و میزان حاشیه‌نشینی در این شهر سه برابر میانگین کشوری است و 53 درصد جمعیت حاشیه‌نشین این شهر تنها در 15 درصد از مساحت (نقاط حاشیه) اسکان یافته‌اند. با توجه به این میزان از حجم جمعیت ساکن در این مناطق و عنایت به این مهم که مناطق حا ...

آنچه در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته است « بررسی عوامل موثر بر احساس نابرابری اجتماعی در میان دانشجویان» می باشد. متغیر وابسته ما نابرابری اجتماعی و متغیرهای مستقل ما نیز اعتماد اجتماعی، میزان استفاده از رسانه های جمعی و کالاهای فرهنگی است. برای بررسی تاثیرات متغیرهای مستقل بر روی نابرابری اجتماعی، پس از بررسی دیدگاه های صاحبنظران مختلف، از نظریات بوردیو , و چافتز دارندورف، گیدنز، بلوم برگ و دیویس و مور بهره جسته ایم. تحقیق حاضر از لحاظ روش یک تحقیق پیمایشی می باشد که ...

سلامت، ارزشمندترین دارایی مادی بشر است و از این‌رو بخش سلامت، یکی از بخش‌های محوری اقتصاد می‌باشد. سلامتی افراد، ارتباط مستقیم با تأمین مالی بخش سلامت دارد. یکی از مباحث بسیار مهم در تأمین مالی این بخش، عدالت و نابرابری است. عدالت و نابرابری، همواره از مهم‌ترین چالش‌های علم اقتصاد بوده است، اما با توجه به خصوصیت‌های منحصر به فرد بخش سلامت، این موضوع، اهمیتی ویژه‌ در این بخش پیدا می‌کند. برای سنجش عدالت و نابرابری در بخش سلامت روش‌های ویژه‌ای وجود دارد که در مطالعه حاضر، با به ...

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رضایت از زندگی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در میان جوانان شاغل و مقایسه آن با جوانان غیرشاغل انجام شده است. در تدوین چارچوب نظری از نظریه‌های رابطه اجتماعی، شبکه اجتماعی، نابرابری اجتماعی، و نظریه گیدنز استفاده شده است و بر همین اساس متغیرهای مستقل استخراج شده شامل اندازه شبکه، فراوانی رابطه، حمایت اجتماعی، احساس نابرابری اجتماعی، اعتماد اجتماعی و پایگاه اجتماعی- اقتصادی می‌باشد. رضایت از زندگی نیز در دو بعد ادراکی و اجتماعی مورد سنجش قرار گرفته است. ...

در بررسی علل پایین بودن مشارکت زنان در سیاست به عوامل متعددی برمی‌خوریم؛ جامعه شناسان معتقدند تفاوت تمایل زنان و مردان به مشارکت سیاسی بیش از آنکه ذاتی باشد، ناشی از تأثیرات ساختار اجتماعی است. ساختار اجتماعی، فرصت ها و شانس های ارتباط و برخورد با دیگران را در اختیار کنشگران قرار می دهد، اما از آنجایی که گروه‌های مختلف اجتماعی، نژادی و جنسیتی در موقعیت‌های ساختاری و شبکه های اجتماعی متفاوت قرار دارند، از نظر بهره مندی از مولفه ارزشمندی به نام سرمایه اجتماعی متفاوت هستند. چنان ...

شهرنشيني و شهرگرايي در جهان در حال توسعه در قرن گذشته و حاضر با دو ويژگي مهم؛ رشد شتابان جمعيت و گشترش فيزيكي فزاينده و بي برنامه مواجه بوده است. شكل گيري فضاهاي نابرابر شهري، فقرشهري، ناپايداري شهري در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، محيطي و ...، مسايل و مشكلات مشترك اين شهرها به شمار مي رود. هر چند كه اين مسايل تحت تاثير عوامل محلي، منطقه اي و ملي نظير اقتصاد سياسي، پيشينه تاريخي، فرهنگي و جغرافيايي، قالب هاي متفاوتي به خود گرفته، اما همه آنها متأثر از موج دوم تحولات زيستي بشر ...

این پژوهش به بررسی رابطه بین توسعه و نابرابری های اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان کامیاران پرداخته است. برای سنجش میزان توسعه یافتگی روستاها از 30 شاخص استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بین روستاهای منطقه مورد مطالعه، از نظر میزان توسعه یافتگی تفاوت عمده ای وجود دارد. به طوری که از 160 روستا، 8 روستا توسعه یافته، 46 روستا در حال توسعه و 106 روستا توسعه نیافته می باشند. برای سنجش نابرابری های اجتماعی شامل، نابرابری درآمد، نابرابری ثروت و نابرابری رفاه 200 خانوار از 4 ر ...