عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 39

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نابرابری اجتماعی به تفاوت‌های موجود بین اقشار گوناگون در دسترسی به منابع مورد تقاضا در جامعه اشاره دارد. جمعیت شهر اهواز طی یک دوره 55 ساله (از سال 1335 تا 1390) 86/8 برابر شده است که حدود 37 درصد از این جمعیت را ساکنان محله‌های حاشیه نشین تشکیل می دهند. مسأله این است که همراه با روند سریع گسترش شهری و سیر مهاجرت و تعدد و گوناگونی گروه های اجتماعی وارد شده به شهر اهواز زمینه‌ای در جهت نابرابری در آن فراهم گردیده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف تحلیل جغرافیایی نابرابری ها به ...

آنچه در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته است « بررسی عوامل موثر بر احساس نابرابری اجتماعی در میان دانشجویان» می باشد. متغیر وابسته ما نابرابری اجتماعی و متغیرهای مستقل ما نیز اعتماد اجتماعی، میزان استفاده از رسانه های جمعی و کالاهای فرهنگی است. برای بررسی تاثیرات متغیرهای مستقل بر روی نابرابری اجتماعی، پس از بررسی دیدگاه های صاحبنظران مختلف، از نظریات بوردیو , و چافتز دارندورف، گیدنز، بلوم برگ و دیویس و مور بهره جسته ایم. تحقیق حاضر از لحاظ روش یک تحقیق پیمایشی می باشد که ...
 
شهرنشيني و شهرگرايي در جهان در حال توسعه در قرن گذشته و حاضر با دو ويژگي مهم؛ رشد شتابان جمعيت و گشترش فيزيكي فزاينده و بي برنامه مواجه بوده است. شكل گيري فضاهاي نابرابر شهري، فقرشهري، ناپايداري شهري در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، محيطي و ...، مسايل و مشكلات مشترك اين شهرها به شمار مي رود. هر چند كه اين مسايل تحت تاثير عوامل محلي، منطقه اي و ملي نظير اقتصاد سياسي، پيشينه تاريخي، فرهنگي و جغرافيايي، قالب هاي متفاوتي به خود گرفته، اما همه آنها متأثر از موج دوم تحولات زيستي بشر ...

نابرابری یکی از مشکلات عمده جوامع بشری در طول تاریخ بوده است و این مسئله از ابتدای خلقت بشر وجود داشته و همواره بحث هایی پیرامون اثرات، علل و نتایج آن مطرح بوده است. از نظر بعضی از جامعه شناسان نابرابری مهمترین متغیری است که برروی شرایط و ساختار اجتماعی تاثیر می گذارد و باعث مسائل اجتماعی متعددی می گردد. هدف این پژوهش تبیین جامعه شناختی نابرابریهای اجتماعی در شهر کازرون در سال 1391 می باشد . روش این تحقیق از نوع پیمایش و جامعه آماری آن افراد سرپرست خانوار در شهر کازرون که ...

معنای هر پدیده ای از نظر افراد، در کُنش آن ها تأثیرگذار است. نابرابری های اجتماعی به عنوان پدیده ای آسیب زا تنِ هر جامعه ای را می لرزانند و برای بهبود وضع موجود، نیازمند مطالعه معنای نابرابری اجتماعی در جامعه هستیم. در این پژوهش از مدل «برنامه قوی» در جامعه شناسی فرهنگی جفری الگزندر و فیلیپ اسمیت برای مطالعه سازه ی فرهنگی(معنای فرهنگی) نابرابری اجتماعی در بین ایرانیان حاضر در شبکه های اجتماعی مجازی استفاده نمودیم. پرسش اساسی پژوهش، پرسش از معنای نابرابری اجتماعی در جامعه بود ...

بر این اساس، هدف این تحقیق مطالعه سنجش نابرابر های اجتماعی نواحی و مناطق شهری ایلام بوده که با رویکرد نظری؛ توسعه پایدار و نابرابری اجتماعی و با گرد آوری 62 متغیر در هفت عامل شامل؛ شاخص های اقتصادی– اشتغال، کالبدی، آموزشی، اجتماعی– فرهنگی، خدماتی- رفاهی بهداشتی- درمانی و زیست محیطی با مدل تحلیل عاملی به رتبه بندی و سطح بندی نواحی مبادرت و نیز بااستفاده از ضریب پراکندگی و روش های آماری پیشرفته و با به کارگیری نرم افزارهای Excel وSpss به تجزیه و تحلیل، تبین، پیش بینی و پرازش ...

عدم تحقق تصور متعارف مبنی بر تلازم قطعی رشد اقتصادی و حصول رفاه عمومی و عدالت اجتماعی باعث شده است که تحقق عدالت به‌صورت هدفی مستقل در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد. در این میان اهمیت یافتن بیش از پیش نوآوری در تعیین جایگاه رقابت پذیری اقتصادها و رشد آن‌ها باعث شده که بررسی میزان سازگاری مدل‌ها و سیاست‌های نوآوری با اهداف عدالت اجتماعی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. این پژوهش به دنبال تعیین مشخصات مدل نوآوری عادلانه مبتنی بر دیدگاه اسلام به عدالت اجتماعی است؛ که بر اساس ه ...

در پژوهش حاضر، نابرابری و قشربندی اجتماعی در قرآن را براساس مطالعه تطبیقی دو تفسیر المیزان و نمونه مورد بررسی قرار داده‌ایم. هدف از انجام این بررسی، کشف رویکرد از قشربندی اجتماعی در قرآن - براساس تفاسیر مذکور - و مقایسه این رویکدر با دیدگاههای رایج قشربندی اجتماعی است . در این پژوهش انجام دو نوع مقایسه ضرورت پیدا می‌کند: 1 - مقایسه رویکرد تفاسیر المیزان و نمونه با یکدیگر در چارچوب سوالهای تحقیق و کشف رویکردی از قشربندی اجتماعی در قرآن. 2 - مقایسه رویکرد فوق با دیگاههای رایج ق ...