عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 59

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نابرابری فرصت ها یکی از عبارات های جدیدی است که به تازگی وارد متون پژوهش های توسعه اقتصادی شده است. نابرابری به دو دسته تقسیم می شود: دسته اول نابرابری هایی هستند که از انتخاب و تلاش های فردی ناشی می شوند و فرد در قبال آن مسئول است. دسته دوم نابرابری هایی هستند که خارج از کنترل فرد قرار دارند و بر اساس وضعیت های از پیش تعیین شده به فرد تحمیل می شوند. از این دسته از نابرابری ها با عنوان نابرابری فرصت ها یاد می شود. اندازه گیری نابرابری فرصت ها می تواند فصل جدیدی پیش روی تحلیلگ ...

چکیده با توجه به نبود شواهد کافی از توزیع منابع فیزیکی و انسانی بخش سلامت در استان البرز، هدف از این مطالعه بررسی میزان برابری در توزیع این منابع در استان البرز در دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ بود. در این مطالعه برای سنجش نابرابری از دو شاخص ضریب جینی و شاخص عدم تشابه استفاده شد. دامنه ضریب جینی بین ۰ (برابری کامل) و ۱ (نابرابری کامل) است. همچنین برای بررسی روند نابرابری از مدل‌های رگرسیونی استفاده شد. ضرایب رگرسیونی مثبت نشانه افزایش نابرابری و ضرایب منفی نشان‌دهنده کاهش نابرابر ...

شناخت نابرابری درآمدی در زیر گروه های اجتماعی و صنفی امکان هدفمند شدن تلاش ها در جهت نیل به عدالت اجتماعی را مهیا می نماید. هدف اساسی از این مطالعه، برآورد، تجزیه و مقایسه شاخص های نابرابری تایل و اتکینسن بر حسب نابرابری موجود در درون و در میان مناطق شهری و روستایی استان تهران طی برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی است. برای این منظور از ریزداده های سال های 1379 الی 1386 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که بیشترین سهم از نابرابری استان تهران به ترتیب متعلق به من ...

نفوذ فقر به تمام سطح جامعه تهدیدی جدی است که برای مبارزه با آن مسئولین امر، عدالت اجتماعی و بازتوزیع عادلانه را در دستور کار خود قرار داده‌اند. گسترش محرومیت، مهاجرت، حاشیه‌نشینی، افزایش جرم و کج‌روی و ... همگی ناشی از فقر و نابرابری است و این موارد ادله‌ای محکم در باب ضرورت پرداختن به این مهم می‌باشد. نابرابری به عنوان معضلی است که در قرن حاضر بیشترین نگاه‌ها را معطوف خود ساخته است. گسترش روز افزون محرومیت‌ها و افزوده شدن به جامعه فقرا بی‌شک ریشه در نابرابری دارد. این پژوهش ...

نابرابری و عدم توازن در دسترسی به امکانات، فرصت ها و تامین نیازها رابطه ای دو سویه با توسعه و توسعه نیافتگی دارد یعنی از یکسو خود عامل توسعه نیافتگی است و از سوی دیگر توسعه نیافتگی می تواند منجر به نابرابری گردد. با توجه به جایگاه و اهمیت روزافزون انرژی در جهان امروز، که آن را به عنوان یک زیرساخت رفاهی و یکی از نیازهای اساسی انسان امروزی مطرح کرده است، این مطالعه با هدف شناخت نابرابری های فضایی موجود در دسترسی به انر‍‍ژی و عدم توازن هایی که در حوزه مصرف انرژی بین استان های ...

هدف این تحقیق، بررسی رابطه فقر و نابرابری در ایران در یک چارچوب خرد و از طریق تحلیل اثر تغییرات در نابرابری های درون گروهی و بین گروهی بر فقر می باشد. برای انجام این بررسی داده های آماری پیمایش هزینه – درآمد خانوارهای ایران در طی برنامه های پنج ساله توسعه (1363-1388) در نظر گرفته شده اند . روشی که در این تحقیق از آن استفاده شده است ، روشی است که توسط آرار و داکلاس (2010) ارائه شده و در مورد کشور نیجریه بکار گرفته شده است. در این روش ابتدا با تغییر توزیع درآمد از طریق دو قطب ...

این مطالعه پژوهشی در بررسی فرآیند انقلابها در کشورهای منتخب عربی است و به تبیین رابطه بین نابرابری، فساد و ساختار سیاسی متغیرهای سیاسی و اقتصادی در این کشورها میپردازد. این پژوهش، در جستجوی یافتن پاسخی برای این سوال است که علل اقتصادی و سیاسی دگرگونی ساختاری کشورهای عربی چه بود؟ چه چیزی باعث توفیق مردم کشورهای عربی در سرنگونی دولتهای خودکامه ای شد که سالها بر آنها حکمرانی کرده بودند و امیدی به سرنگونیشان نمیرفت. فرضیه این پژوهش، در پاسخ به این سوال، مبتنی بر نقش اساسی عوامل ...

توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی مناطق با توجه به توزیع فضایی ناهمگن منابع و شرایط اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی آن مناطق دارای طبقات مختلفی است یا به عبارتی توان بالقوه مناطق در بخشهای مختلف توسعه ای مانند کشاورزی، خدمات، صنعت و... با یکدیگر برابر نخواهد بودو هر قسمت امکان بالقوه متفاوتی نسبت به سایر بخشهای منطقه خواهد داشت لذا این سخن، نابرابری به وجود آمده ناشی از توانایی بهره مندی مناطق را از فرصت های برابر معنا می بخشد. لذا در راستای هدف تحلیل نابرابری ها در منطقه گیل ...

تحولات فرهنگی - اجتماعی و اقتصادی قرن 19 و 20 متاثر از مدنیسم، گسترش سریع شهرها و پیدایش کلان‌شهرها را موجب شده و تغییرات بنیادی را در ساختار و سازمان فضایی – کالبدی آن‌ها به وجود آورده است؛ لذا در اثر رشد فزاینده شهرها، گسترش فیزیکی شهر و عدم توزیع عادلانه و برابر خدمات و امکانات، در مناطق مختلف شهر صورت گرفته است. چنین وضعیتی سنخیتی با رشد زیر ساختهای شهری ندارد و ظهور بحرانهای اجتماعی و مشکلات پیچیده کالبدی – فضایی را در پی دارد. از این رو پرداختن به موضوع عدالت فضایی و به ...