عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 351

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

هدف ازاین مطالعه ،استفاده ازاین وسیله نوین درتشخیص انواع انگلهای مشابه در ایران ونیزتهیه یک اطلس جامع انگل‌شناسی برای استفاده دانشجویان این رشته درایران وسایرکشورها میباشد.بعلت وجودانواع مختلف انگلها درایران ونیزتسهیلات موجوددر قسمت سمعی وبصری دانشکده بهداشت وتجربیات مسئولان این قسمت درتهیه وعکسبرداری نمونه های انگلی اجرای این طرح راآسان مینماید،درضمن بادردست داشتن این میکروسکوپ انجام بررسی درباره سایرعوامل بیولوژی جمع‌آوری اطلاعات درباره آن امکان پذیرمیگردد. ...

سه گونه ازمیکروبهای بروسلا ازنظرقدرت بیماری زائی درانسان وحیوان اهمیت بهداشتی اقتصادی قابل توجهی دارند هریک ازگونه هادارای تیپ های مختلفی هستند جمعا حدود15 تیپ مختلف بروسلا دراین سه گونه میکروب میتوان جستجوکرد،که خواص بیولوژیکی پاتولوژیکی واختصاصی میزبانی است .تیپ های مختلفازعوامل تعیین کننده خط مشی مبارزه برعلیه آنهاست درکشورماتاکنون مطالعات جامعی درزمینه تعیین فون میکروبهای بروسلا صورت نگرفته وجداشدن اتفاقی بروسلاهای گوسفندی نزدگاو وبالعکس وضع اختصاصی میزبان این میکروبها را ...

پلازمید46 که ازیکی ازکلینیکهای لندن بدست آمده جزء پلازمیدهامیباشد وبستگی به پلازمیدهای گروه N دارداین پلازمید وقتی درمیکربی واردشود باعث مقاومت آن میکروب به تتراسیکلین ،استپتومایسین ،آمپی سیلین وسولفاتیازول میشود این پلازمیدمیتواند به میکروبهای دیگرمنتقل ودرآنهاتغییراتی مانندمقاومت درمقابل اشعه ماوراء بنفش ایجادنماید.اخیرا،دردانشگاه استانفورد نشان داده شده که وجود این پلازمید باعث افزایش درمیزان موتاژنی در میکروبها میگردد.این خاصیت پلازمید بخاطرزیادکردن ظرفیت و قدرت میکروب بر ...

طرح بررسی میکروبهای هوازی گلو درکودکان 2 تادوازده ساله بطور خلاصه به ترتیب زیر انجام می پذیرد.پس‌ازمراجعه به مراکزنگهداری کودکان (کودک سراها،کودکستانها،دبستانها) وانجام برداشت ازگلوی کودکان نمونه های برداشت شده رادرروی محیطهای مناسب هوازی کشت کرده وپرگنه میکروبهای کشت شده را(استافیلوکک ،استرپتوکک ،نیسریه ،پنوموکک ، هموفیلوسها مننکوکوک باسیل لفلر،کاندیداو)... پس‌از آزمایشات ساده ورنگ آمیزی و انجام تستهای بیوشیمیائی متابولیک آنزیماتیک آگلوتیناسیون ودرصورت لزوم تلقیح به حیوانات ...

این طرح شامل بیماری ناشی ازمیکروب Clostridium oectemanens که دارای چهارتیپ A B وC و D میباشدکه عوامل بیماری مختلف گوسفندوگاو درایران میباشند تاکنون تیپ B این میکروب که عامل قانقاریای عفونی کبدگوسفند یاBlack disease میباشددرایران شناخته گردیده ومطالعاتی درمورد عامل بیماری زائی انجام میگردد،ولی تیپ B که عامل همین بیماری درگاومیباشد،وهمچنین تیپ D که احتمالا عامل بیماری نکروز کبدگوسفند وباسیلاری هموگلوبینوزی گاومیباشد قابل مطالعه وبررسی درایران میباشد واحتیاج به مطالعات صحرائی د ...

دربیماریهای انگلی نه تنها استفاده ازروش‌های میکروسکپی وعلائم اختصاصی بیماری امکان تشخیص نوع‌آلودگی رامیدهند،بلکه متدهای مختلف سرولوژی نیزوسیله مهم برای تائید وجودآلودگی میباشند.اهمیت روشهای سرولوژیکی مخصوصا هنگامی محسوس میشود که بعللی آزمایش میکروسکپی بمنظور تشخیص عنصرآلودگی منفی بوده ویااینکه علائم اختصاصی آلودگی انگلی درتردبیمار مشاهده نشود.درچنین موارداست که اغلب نتایج سرولوژی کمک می کنندکه سرنوشت بیمارمبنی برتشخیص بیماری تجویز دارو ویاعمل جراحی تعیین میگردد،علاوه براینها، ...
 
چکیده ندارد.