عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 288

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به‌دلیل وجود توانایی انحلال فسفات در برخی از میکروارگانیسمهای موجود در خاک و با توجه به خطرات استفاده بیش از حد کودهای فسفره و اهمیت فسفر در تغذیه گیاه بخصوص در امر تثبیت نیتروژن در گیاهان لگوم‌, اثرات متقابل بین میکروارگانیسمهای حل کننده فسفات با باکتری بردی ریزوبیوم ژاپونیکوم بر روی سویا مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق بعد از جداسازی میکروارگانیسمهای حل کننده فسفات از خاک اطراف ریشه گیاهان مختلف در مزارع ایستگاه تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز, پتانسیل حل کنندگی فس ...

در این پژوهش با هدف دست یافتن به سویه های تولید کننده متابولیت های ضد میکروبی فعال روی غشا بیش از 303 جدایه مختلف شامل باکتری، قارچ و اکتینومیست از خاک های ایران به ترتیب بر روی محیط های کشت Trypticase Soy Agar، Malt Extract Agar و Inorganic Salt Starch Agar جدا شدند. جدایه های خالص سازی شده ابتدا از نظر توانایی تولید متابولیت های ضدمیکروبی بر علیه 3 میکروارگانیسم شاخص Escherichia coli، Candida albicans وSaccharomyces cervisiae غربال گری شدند. 75 جدایه با ایجاد هاله مهار رشد ...

تحقیق حاضر جهت شناخت راههای عملی تولید مواد استروئیدی از کلسترول به کمک میکروارگانیسمهای جدا شده از منابع محیطی انجام گرفته است . در جداسازی میکروارگانیسم توانا از منابع محیطی مناسب (پساب و خاک) از میان 400 سویه با توان تجزیه کلسترول سویه M4 که پس از 9 روز قادر به تجزیه 99 درصد کلسترول در محیط کشت حاوی 0/2 درصد کلسترول بود، جدا گردید. از این سویه برای انجام مراحل بعدی کار استفاده شد. در شناسایی سویه M4 از آزمایشهای ویژه بیوشیمیایی استفاده گردید و با مراجعه به رفرنسها بطور آزم ...

بیماری جوش صورت در بین جوانان شایعترین بیماری التهابی پوست به علت ناشناخته است که شامل 60-80 درصد مردم می‌شود. از آنجائیکه میکروارگانیسم‌های موجود در روی پوست سهم عمده‌ای در تشدید و مزمن شدن این بیماری ایفا می‌کنند، استفاده از آنتی‌بیوتیک به صورت موضعی و سیستمیک در درمان آکنه و لگاریس حائز اهمیت می‌باشد. در این مطالعه میکروارگانیسم‌های موجود بر روی پوست (فلورای صورت ) و همچنین میکروارگانیسم‌های موجود در ترشحات داخل جوش ، جداگانه در محیط کشت Blood agar مورد آنالیز قرار گرفت و ...

بیماری جوش صورت در بین جوانان شایع ترین بیماری التهابی پوست به علت ناشناخته است که شامل 60-80 درصد مردم می شود. از آنجائیکه میکروارگانیسم های موجود در روی پوست سهم عمده ای در تشدید و مزمن شدن این بیماری ایفا می کنند، استفاده از آنتی بیوتیک به صورت موضعی و سیستمیک در درمان آکنه و لگاریس حائز اهمیت می باشد. در این مطالعه میکروارگانیسم های موجود بر روی پوست (فلورای صورت) و همچنین میکروارگانیسم های موجود در ترشحات داخل جوش، جداگانه در محیط کشتblood agar مورد آنالیز قرار گرفت و شن ...

یکی از راه‌های دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار، استفاده از میکروارگانیسم‌هایی است که نقش به سزایی در تامین نیاز غذایی گیاهان و هم چنین محافظت آن‌ها بر عهده دارند. در حال حاضر استفاده از باکتری‌های Azospillum SP. که قابلیت همزیستی با ریشه بسیاری از گیاهان خانواده غلات را دارند رایج گشته و نقش آن‌ها در انجام فرآیند تثبیت بیولوژیک ازت در این گیاهان به اثبات رسیده است . هم چنین اکتینومیست‌هایی از جنس Streptomyces SP. به دلیل افزایش مقاومت گیاه نسبت به عوامل بیماریزا از طریق تولید ...

به منظور ارزیابی مزرعه‌ای میکروارگانیسم‌های آزادکننده فسفر آزمایشی در معاونت موسسه تحقیقات پنبه ورامین با 4 تیمار به مرحله اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: - تیمار شاهد بدون مصرف کود حاوی فسفر، - مصرف فسفات آمونیوم، - مصرف کود حاوی میکروارگانیسم‌های آزادکننده فسفر و - کود سوپرفسفات تریپل. پس از برداشت محصول و محاسبات آماری، مشخص گردید که از نظر تولید وش ، تفاوت آماری معنی‌داری بین تیمارهای مختلف کودهای فسفر وجود ندارد. ...

این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که به منظور مقایسه رشد میکروارگانیسم‌های ناشی از روش کشت از طریق بیوپسی با روش کشت موضعی از ناحیه سوختگی در بیماران بستری در بخشهای سوختگی شیراز انجام گرفته است . در این پژوهش 60 نفر 60 نفر انتخاب شدند. از این تعداد 39 نفر مونث و 21 نفر باقیمانده را بیماران مذکر تشکیل می‌دادند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده که میکروارگانیسم‌های یافت‌شده در کشت موضعی و بیوپسی شامل دوقوماس ، کلیسیلا، ایکلای "واشف " یا درصدهای متفاوت می‌باشد. در ضمک ...

در این تحقیق میکروارگانیسم های تجزیه کننده هگزامین از نمونه های تصفیه خانه کارخانه تولیدکننده هگزامین، جدا شدند. اگرچه گزارشات کمی در مورد میکروارگانیسم های تجزیه کننده هگزامین وجود دارد، ولی در این پژوهش 29 باکتری ، 3 کپک و 2 مخمر جداشدند که توانایی رشد و تجزیه بیولوژیک هگزامین در محیط حاوی1000 میلی گرم در لیتر هگزامین را دارا بودند. از بین میکرو ارگانیسم های جداشده 9 نمونه باکتری و 2 نمونه مخمر در غلظت 10000 میلی گرم در لیتر هگزامین آداپته و باکتریها بیش از 50% و مخمرها100% ...