عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 59

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به کاربرد پلیمر پلی‌یورتان در بسیاری از صنایع ، اهمیت این طرح آشکار می شود این ماده در صنایع اتومبیل سازی ، تهیه لوازم خانگی ، صنایع رنگ و چسب و پوشش ، انواع اسفنج و الیاف و امور پزشکی کاربرد دارد ، اما چون نگهداری آن مشکل است زیرا بوسیله میکروارگانیسمها تخریب می شود لذا در این طرح قرار است میکروارگانیسمها جداسازی و شناسایی شده و سپس مدت زمان تخریب میکروبیولوژیکی پلی مر مذکور را توسط میکروارگانیسمها در دمای ثابت تعیین نموده و از آنجا مدت زمانی را که می توان نمونه را ب ...

چکیده ندارد.

در این مقاله ضرایب غیرفعال شدن گونه های استرپتوکوکوس فیکالیس، استافیلوکوکوس اورئوس کاندیدا آلبیکانس در فرایند اوزن زنی آب مورد تحقیق قرار گرفته است. آب بطور طبیعی حاوی 10 هزار تا یک میلیون در میلی متر استرپتوکوکوس فیکالیس گونه ATCC1054 ، استافیلوکوکوس اورئوس گونه ATCC29213 و کاندیدا آلبیکانس گونه ATCC 10231 می باشد. برای ایجاد شرایط استریل و تصفیه آب در این مطالعه از یک راکتور 100 میلی لیتری حبابدار به منظور اوزن زنی استفاده شد و اوزن در غلظتهای 3/0 تا 5/2 میلی گرم به ازای ...

در ممالک آمریکا و انگلیس و آلمان کوششهائی در جهت پیدا کردن میکربهای تجزیه کننده سلولز بعمل میاید.هدف مادرایران جستجوی سویه های سلولولی تیک میکروارگانیسمها از منابع طبیعی مختلف و استفاده ازآنها در تهیه پروتئین غذائی از مواد زائداست . ...

چکیده ندارد.

میکروارگانیسمها تک سلولهائی حاوی یک مرکز ژنتیکی و یک ساختمان پروتئینی اطرافی می‌باشند.در سطح این اجرام ریزبینی ویروسها باکتریها و تک یاخته‌ها ملکولهایی وجود دارد که موجب شناسائی آنها به عنوان عامل بیگانه ومتفاوت با سلولهای خودی نزد سیستم ایمنی بدن می‌شود.عکس‌العمل مناسب سیستم ایمنی بدن در مقابل ملکولهای سطحی عامل بیماری ایجاد پادتن خواهد بود.به کمک مهندسی ژنتیک می‌توان ژن مسئول ساخت ملکولهای‌آنتی‌ژن سطحی میکروارگانیسمهای بیماریزا را استخراج و آن را درمحل مناسب ژنتیکی میکروارگ ...

نماتدهای مولدزخم ریشه (Copt-Ilesion Nematodes)ازجنس Pratylenchus Sppازخانواده Prstylonchidae ازانواع نماتدهای انگل مهاجرداخلی گیاهان میباشندوبصورت مستقیم ویاباهمدستی سایرمیکرواورگانیسمهای بیماریزاخسارت عمده ای به گیاهان میزبان خود واردمیکنند.بررسی مقدماتی این نماتدهادرکشتزارهای مختلفاصفهان نشان داده که بیش‌از 80درصدازنمونه های جمع‌آوری شده آلوده به یک یاچندگونه ازنماتدهای مولدزخم ریشه میباشندو کثرت آنهاروی بعضی ازمیزبانهاقابل توجه میباشد،معذالک هنوزهیچگونه اطلاعاتی درباره طرز ...

دراین طرح‌ازمنابع‌میکروبی خصوصاباکتریهاوقارچ‌هاآنزیم مایه پنیرتهیه خواهدشد. میکروبهای مورداستفاده عبارتندازBacillus Subtilis وMucormiehi و Endothia Parasitica هریکازاین میکروبهاتحت شرایط مربوطه کشت داده شده واثرمحیط کشت PH وغیره موردبررسی وپژوهش قرارخواهدگرفت . ...

جهاد سازندگی بمنظورحفظ واشاعه مرغان بومی ایران اقدام به تاسیس مراکزی بنام مرکز پرورش وتکثیرمرغان بومی نموده است که یکی ازمهمترین مسائل بهداشتی این مراکزکنترل و حذف آلودگیهای سالمونلائی ،سالمونلاگالینارم بولوروم مایکوپلاسمائی گالیسپتیکوم ، سینوید پاستورلائی " مولترسید" می باشد.ازآنجاکه تاحال شناسائی علی ازآلودگیهای این گونه مرغان بعمل نیامده با اجرای این میزان آلودگی این گله ها به بیماریهای فوق بطرق سرولوژی وباکتویولوژی مشخص وطیورآلوده ازگله حذف خواهدشد تا بدین طریق بتوان از ا ...