عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی زیست‌شناسی مینوز لکه گرد درختان سیب ، (Zell)L.scitella در قطعه سیب کاری ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان بامطالعات صحرایی و محصورسازی یک جفت حشره نر و ماده تازه ظاهر شده در روی شاخه‌هایی به قطر تقریبی 1 و طول 50 سانتیمتر و حامل 10 برگ به کمک قفس‌های آستینی، درسال 1374 صورت گرفت . هم چنین مطالعات آزمایشگاهی با قرار دادن یک جفت حشره نر و ماده بر روی شاخه‌های بریده یک برگی که هر کدام در داخل بانکه‌های شیشه‌ای به ظرفیت تقریبا یک لیتر قرار داده شده بود نشان داد که در منطقه مورد ب ...

مینوز برگ باLeapmuners به حشراتی گفته میشود که باتغذیه ازپارانشیم برگ تاولهایا دالانهائی درسطح روئی ویازیرین برگ بوجود آورده است وموجب اختلال درفعالیت میزبان میشوند.حمله این آفات باعث ریزش وخزان زودرس برگها،نامرغوبی میوه وبالاخره نابودی درختان میزبان میگردد.مینوزلکه گردتاکنون دراصفهان گزارش نشده بوددراواخرسال جاری بحالت طغیان شدید روی میزبانهای سیب وگلابی درکه سنگ مشاهده گردید لذا ضمن بررسی بیواکولوژی مینوز لکه گرد Scitellaleucoptera ونحوه مبارزه وجلوگیری ازخسارت این آفت امکا ...

ازچندسال پیش به این طرف آفت مینوزلکه گردبرگ سیب (Leucoptera scitell a zell)به یکی ازآفات مهم وکلیدی درختان سیب درشهرستان مرندبدل شده است وبعلت عدم کارآئی بسیاری ازسموم شیمیائی موجود دربازاردرحال‌حاضر فقط ازسم پرمترین 25 درصد امولسیون برای مبارزه باآن استفاده میگرددباتوجه به اثرسوشدیدروی فون حشرات مفیدوداشتن طیف وسیع ازنظربهم زدن تعادل بیولوژیکاین طرح،بمنظوربافت ترکیبات مناسب تری بجای آن درنظر گرفته شده است . ...

مینوزلکه‌گرد در اغلب مناطق سیب کاری اروپا، کرانه‌های دریای مدیترانه و ایران بطور ادواری طغیان نموده و خسارت‌های ناشی از تغذیه لاروهای آن به مختل شدن فعالیتهای گیاهی، خزان زودرس ، کاهش جوانه‌های گل و در نهایت کاهش کیفی و کمی محصول و افزایش حساسیت درختان در برابر سایر آفات منجر می‌گردد. زیست شناسی این آفت در شرایط طبیعی با محصور کردن تنه تعدادی از درختان سیب در قفس‌های آستینی در 6 نوبت برای نسل اول و 4 نوبت برای نسل دوم در فواصل یک هفته‌ای منطبق با زمان ظهور حشرات کامل مطالعه ش ...