عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خرما به عنوان یک محصول سنتی در کشور محسوب شده به نحوی که از دیرایام کشاورزان بر روی این محصول در داخل کشور سرمایه گذاری می نمودند تولید خرما در ایران همگام با سایر فعا لیت های کشاورزی پیشرفت نکرده ودر صورت توجه جدی به تحقیقات آن، می تواند در بازار های جها‌نی با غالب محصولات کشا ورزی رقابت نماید. تولید خرمای ایران از یازده استان خرما خیز کشور شامل : خوزستان، فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، یزد، خراسان، اصفهان، کرمانشاه و ایلام بدست می آید خرما میوه ای باارزش ...

گسلهای بزرگ و فعال واقع در شرق شهر میناب از مهمترین عوامل تکتونیکی منطقه محسوب میشوند که در سال‌های گذشته زلزله‌های متعدد و شدیدی را به وجود آورده است و فعالیت آنها در آینده ممکن است خسارات سنگینی را به بار آورد. لذا شهر میناب و بویژه بافت فرسوده آن از ریسک‌پذیری بالایی در مقابل زلزله برخوردار است. در تحقیق حاضر، با تلفیق GIS و AHP و معرفی شاخص‌های آسیب‌پذیری، به بررسی وضعیت کنونی بافت فرسوده شهر میناب از نظر میزان آسیب‌پذیری در برابر زلزله پرداخته و نواحی آسیب‌پذیر مشخص شد. ...

امثال و حکم یکی از کهن ترین تراوش های ذهن است که از دوردست های تاریخ به یادگار مانده است. این جملات نسبتا̋ کوتاه اغلب آهنگین و دربردارنده ی پند و دستور اخلاقی است. ضرب المثل ها در مناطق مختلف مفهوم یکسانی دارند و تنها تفاوت آن ها در زبانشان است، البته در تعدادی از موارد در یک منطقه ضرب المثلی به کار می رود که در منطقه ی دیگر کاربرد ندارد. به غیر از موردی که عنوان شد در بقیه ی آن ها می توان نمونه ای فارسی را جست و جو کرد. شهرستان های بندر خمیر و میناب پیشینه ی ادبی و فر ...

هدف پژوهش حاضر بررسی اهداف، محتوا و روش تربیت شهروندی از دیدگاه دبیران مقطع متوسط شهرستان میناب بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد جامعه‌ی آماری شامل کلیه ی دبیران زن و مرد دوره متوسطه نظری شهرستان میناب در سال تحصیلی 1389-1388 می‌باشد که فراوانی آنها برابر با 294نفر می‌باشد و نمونه‌ی آماری لازم با استفاده از جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 169نفر می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ی محقق ساخته مشتمل بر 53 سوال بود که سوال‌های ...

پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی ( روابط بین فردی و جرأت ورزی ) بر عزت نفس و هوش هیجانی دانش آموزان دوره متوسطه شهر میناب با استفاده از روش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون ، پس آزمون همراه با گروه کنترل بود . جامعه آماری دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهر میناب بودند که از این میان ، 40 نفر دانش آموز به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (20 نفر ) و کنترل ( 20 نفر) به طور تصادفی قرار گرفتند . نتایج حاصله با استفاده از تحلیل کوواری ...

محدوده‌ی مورد مطالعه، برگه‌ی 1:100000 زمین‌شناسی میناب است که در کمربند متالوژني كروميت در جنوب شرق ايران قرار دارد. واحدهای سنگی مجموعه افيوليت ملانژ اين کمربند حاوي ذخاير كروميتی است که هر سال، مقدار قابل توجهی کرومیت از آن‌ها استخراج می‌گردد. هدف از انجام این مطالعه ارائه‌ی نقشه‌ی پتانسیل مطلوب کرومیت در برگه‌ی مذکور می‌باشد. اولین مرحله در تهیه‌ی نقشه‌ی پتانسیل مطلوب، شناسایی داده‌های مورد نیاز برای تلفیق می‌باشد. از این رو در این پژوهش چهار لایه‌ی اطلاعاتی زمین‌شناسی، دو ...

ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮيﯾﮑﯽ از ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎيﻣﻨﻔﯽﻣﺸﮑﻞﺳﺎز در ﻣﺪارس و از مسایل دوران نوجوانی ﻣﺤﺴﻮبﻣﯽﺷﻮد.لذا، هدف پژوهش حاضر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزشﻫﻮشﻫﯿﺠﺎﻧﯽﺑﺮﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان دختر دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن منطقه سندرک شهرستان میناب و همچنین تبیین اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مولفه های خشم و غضب، تهاجم و توهین، و لجاجت و کینه توزی پرخاشگری بود.جامعه آماری عبارت بود از داﻧﺶ آﻣﻮزان دختر دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن منطقه سندرک شهرستان میناب که تعداد180نفر از دانش آموزان از طریق روش نمونه گیری هدفمند بعنوان نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه ی ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی با عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان میناب صورت گرفت. نمونه پژوهش مشتمل بر 220 دانش آموز پسر مقطع متوسطه می باشد که به صورت نمونه گیری خوشه ای از میان کلیه دانش آموزان شهرستان میناب، سه مدرسه مقطع متوسطه انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها، پرسشنامه‌های هوش معنوی عبداله زاده و همکاران و عملکرد تحصیلی(EPT)بود. همجنین برای سنجش پیشرفت تحصیلی از نمره معدل دانش آموزان استفاده شد. روش های آماری استفاده شده عبارت ...

با توجه به اینکه یکی از اصلی ترین مسائل و مشکلات دوران تحصیل، تنیدگی تحصیلی و اثرات ناشی از آن بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان است، هدف پژوهش حاضر تعیین نقش عوامل آموزشگاهی، خانوادگی و فردی در تنیدگی تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهرستان میناب می باشد. این پژوهش کاربردی بوده و روش آن از نوع توصیفی همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی(دختر و پسر) شهرستان میناب به تعداد8591 است که در سال تحصیلی 92-91 مشغول تحصیل بوده ان ...