عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کانسار آهن-منگنز میمه در 25 کیلومتری جنوب غربی میمه قرار دارد. هدف از این مقاله مطالعه و بررسی ژئوشیمی و تعیین منشا کانه زایی آهن میمه میباشد. برای این پژوهش تعداد 11 نمونه از منطقه جهت آنالیز ICP-OES برداشت شد. مقدار عناصر ماگما دوست مانند فسفر(0.0061-0.01) و تیتانیوم (0.03-0.0073) و انادیوم (4-19) بسیار پائین کانسنگ، هرگونه منشا ماگمایی نهشته های مورد مطالعه را رد می کند.با استفاده از نمودارهای وانادیوم در مقابل تیتانیوم و نیکل در مقابل کبالت لوبرگ و هوندرالو نمودارهای وانا ...
نمایه ها:
ژنز | 
میمه | 

یکی از مهمترین موادی که در صنعت و رشد اقتصادی یک کشور نقش بسزایی دارد، آهن می باشد. صنعت فولاد هم اکنون جز صنایع مهم و استراتژیک هر کشور است.منطقه مورد بررسی در این مقاله در جنوب غرب میمه و در ورق ١:٢٥٠٠٠٠ کاشان قرار دارد.با توجه به ذخایر مکشوفه در این منطقه و شواهد موجود دال بر وجود ذخایر بیشتر این مقاله ابتدا به مطالعات دورسنجی و پس از آن به مطالعات زمین شناسی میپردازد.در مجموع ماده معدنی ذخیره مورد بررسی سنگ آهن هماتیتی منگنز دار است.منشا احتمالی آهن هماتیتی میمه را میتوان ...

این مطالعات به منظور تعیین خصوصیات خاکها و استعداد اراضی منطقه میمه و مورچه‌خورت انجام می‌گیرد. پس از تهیه عسکهای هوائی و تفسیر آنها ، واحدهای اراضی از نظر فیزیوگرافی جداشده ، سپس با توجه به وضعیت واحدهای مجزاشده بر روی عکس ، نسبت به حفر و مطالعه و تشریح نقاط مطالعاتی (حداقل دو پروفیل در هر هزار هکتار) اقدام و پس از اندازه‌گیریهای لازم شیمیایی و مکانیکی در آزمایشگاه نسبت به تهیه گزارش و نقشه‌های مربوط اقدام خواهد شد. ...

در این طرح که در منطقه میمه (از توابع استان اصفهان) اجرا خواهد گردید فعالیتهای انسانی که موجب پدیده بیابان‌زایی می‌گردند مورد بررسی قرار خواهند گرفت . در این راستا بیشتر تاکید بر عواملی چون جمعیت ، الگوهای بهره‌برداری از اراضی، شیوه کاربری اراضی و عوامل اقتصادی-اجتماعی است که بر پوشش گیاهی اثر مخرب و در نهایت موجب تخریب خاک و تشدید پدیده بیابانزایی میشود. در این راستا و در این طرح کشاورزی و دامداری در منطقه مورد مطالعه قرار خواهند گرفت و وضعیت کنونی با گذشته مقایسه خواهد شد. ...

بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی نقش مهمی در توسعه کشورها دارد. یکی از موانع توسعه در این بخش به‌ویژه در ایران، پراکندگی قابل‌توجه زمین‌های کشاورزی است. بنابراین با توجه به مزایای یکپارچه‌سازی و معایب پراکندگی اراضی، هدف این مطالعه ارزیابی تمایل بهره‌برداران برای مشارکت در طرح‌های یکپارچه‌سازی و عوامل موثر بر آن در بخش میمه است. جامعه آماری این پژوهش را بهره‌برداران شهر میمه و شهرها و روستاهای اطراف آن و هم‌چنین بهره‌برداران شرکت تعاونی نیلوفر آبی شهر وزوان و م ...

این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی در دو ناحیه اصفهان و برخوارو میمه در دو تابستان متوالی در سالهای 81- 79 انجام گرفت . منطقه اصفهان به دو زیر ناحیه نزدیک و دور از زاینده رود تقسیم بندی شده . در هر گاوداری از گاوهایی در چهار مرحله تولیدی ( اوایل ، اواسط و اواخر تولید و گاوهای خشک ) نمونه خون گرفته شد و این نمونه ها برای فاکتورهای متهموگلوبین ، هموگلوبین و هماتوکریت اندازه گیری گردیدند. مشخصات تولیدی و توید مثلی هر گاو شامل تولید شیر روزانه ، تعداد روزهای باز و تعداد تلقیحات ...

در سال 1373، 954 کودک در دو گروه مساوی مورد و شاهد که از نظر سن و جنس با هم جور و Match شده بودند در 21 روستای دارای خانه بهداشت شهرستان برخوار و میمه مورد بررسی قرار گرفتند. گروه مورد کلیه، کودکان کم وزن این روستاها را که منحنی رشد زیرصدک 3 داشتند، شامل می‌شد و گروه شاهد وزن مناسب برای سن داشتند. آزمایش نمونه‌های مدفوع به روش تغلیظی فرمل - اتر بود و در کل 5ˆ44 درصد کودکان آلودگی انگلی روده‌ای داشتند که شایعترین آنها بترتیب ژیاردیالامبلیا 5ˆ25 درصد، انتاموباکلی 2ˆ13 درصد، اند ...

مسئله تغییراقلیم یکی از چالش های قرن حاضر می باشد، که روند گرم شدن دمای کره زمین را به دنبال دارد. تغییرات اقلیمی سبب بروز اختلال در رشد پوشش‌گیاهی منطقه و در نهایت تخریب مراتع را در منطقه مورد مطالعه به دنبال خواهد داشت.با توجه به اهمیت این مسئله و تأثیر آن بر حیات انسان و سایر موجودات زنده در این مطالعه به بررسی تأثیر تغییراقلیم بر پوشش‌گیاهی منطقه میمه در استان ایلام با استفاده از علوم RS وGIS در دوره زمانی ( 1391-1372) پرداخته شد. ...
نمایه ها:
میمه |