عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 64

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این بررسی مشخص کردن اثرات هیپوتیروئیدیسم بر تغییرات بالینی ، هماتولوژیک و بیوشیمیایی میش های آبستن 3 -4 ماهه است . این بررسی بر روی 12 راس میش آبستن از نژاد آمیخته ایرانی با سن 3-5/3 سال و وزن 45 - 65 کیلوگرم انجام پذیرفت . حیوانات به دو گروه تقسیم شدند . گروه الف) 4 میش به عنوان شاهد ، گروه ب ) 8 میش برای انجام آزمایش ها به منظور ایجاد هیپوتیروئیدیسم . به تمام میش های گروه ب روزانه 5 میلی گرم تیوره ( ‏‎Thiourea‎‏ ) به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام خورانده شد . تعداد ضربا ...

میش از گونه‌های جانوری است که تولیدمثلی فصلی داشته و با کوتاه شدن طول روز فعالیت تولیدمثلی آن آغاز می‌گردد. با توجه به اینکه در استان فارس قوچ‌اندازی در اوایل تیر انجام می‌شود، بررسی تاثیر فصل بر روی رشد فولیکولی و برقراری چرخه فحلی در میش‌های منطقه ضروری بود. بررسی کشتارگاهی از فروردین آغاز و به مدت هفت ماه ادامه داشت . بین تعداد فولیکولها (فولیکویهای بزرگتر از 5 میلی‌متر و فولیکویهای کوچکتر از 5 میلی‌متر) در ماههای مختلف اختلاف معنی‌داری مشاهده شد (P<0/05). حضور جسن زرد بر ...

هدف از انجام این طرح دستیابی به فناوری ساخت قرص‌های آهسته‌رهش مواد معدنی کم مصرف و تاثیر آن بر وضعیت مواد معدنی و عملکرد میش‌های آبستن و عملکرد بره‌های در حال رشد مهربان بود. جهت ساخت قرص‌های مورد نظر از روش آزمون و خطا و مهندسی معکوس استفاده شد. پس از ساخت قرص‌ها به سه روش نرخ رهش و طول عمر قرص تعیین شد: در روش اول نرخ رهش قرص ها در pH های متفاوت بررسی شد. بدین منظور از طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار با محلول‌های با pH‌های متفاوت (5، 5/5، 6، 5/6، 7 و 5/7) و 4 تکرار استفاده شد ...
نمایه ها:
میش | 
بره | 
شیر | 

اگرچه تاثیر اکسی‌توسین بر سلول‌های پستانی کاملا روشن است ولی نقش آن در متابولیزم سلول‌های شیرساز، نیاز به پژوهش‌های بیشتری دارد. در این مقاله آزمایش ، با استفاده از 25 راس میش 5-6 ساله تازه زاییده‌ی نژاد مهربان (تک قلوزا)، تاثیر تزریق (درون ماهیچه‌ای) روزانه اکسی‌توسین بر تداوم شیردهی و ترکیب شیر گوسفندان مهربان بررسی شد. به 8 راس میش تیمار شاهد (تیمار 1)، از آغاز هفته‌ی سوم پس از زایش ، روزانه یک میلی‌لیتر محلول فیزیولوژیکی، تزریق شد. به 8 راس میش (تیمار 2)، از زمان شیرگیری ...
نمایه ها:
شیر | 
میش | 
پستان | 

در این آزمایش به منظور ارزیابی تاثیر محدودیت مصرف پروتئین در اواخر آبستنی میش بر کمیت و کیفیت آغوز و شیر، قابلیت هضم مواد مغذی، وزن تولد، وزن یک‌ماهگی، صفات مورفولوژیکی (دور سر، طول بدن، ارتفاع جدوگاه تا زمین) بره‌ها، از 24 راس میش تک قلو آبستن توده لری-بختیاری با میانگین 2/5±45 کیلوگرم استفاده شد. میش‌ها در دو گروه 12 راسی در باکس‌های انفرادی در طی 6 هفته آخر آبستنی با دو جیره ایزوانرژیک (3/6 مگا کالری در کیلوگرم ماده خشک) تغذیه شدند. جیره گروه اول دارای 12/5 درصد پروتئین‌خا ...
نمایه ها:
میش | 
آغوز | 
شیر | 
میش | 
کیفیت | 
آغوز | 
وزن | 
بره | 

این طرح مطالعه روی همبستگی بین سن میش‌های عربی ...
نمایه ها:
وزن | 
حیوان | 
میش | 
تولد | 
بره | 
آمار | 
سن | 

در این مطالعه به کمک دستگاه سونوگرافی ب - مد، لینیراری، ری‌یل تایم (Aloka-SSD-210-DX11) و ترانسدیوسر 3/5 مگاهرتز، میش‌های نژاد عربی مجتمع دامپروری رامین اهواز، در فصل تابستان و پاییز سونوگرافی شدند. در فصل تابستان از 116 راس میش سونوگرافی شده 54راس آبستن و 62 راس غیرآبستن تشخیص داده شدند. 5 مورد منفی کاذب در طول این فصل گزارش شد. دقت کلی، حساسیت ، ویژگی، ارزش پیشگویی تشخیصهای مثبت و ارزش پیشگویی تشخیصهای منفی برای تفکیک میشهای آبستن از غیرآبستن به ترتیب 82/94، 90،100، 100 و 9 ...

چهل راس میش دورگه قزل کیوسی که دارای یک وزن، سن و دوره شیردهی هستند بدو گروه تقسیم کرده و دو نوبت در روز از دو جیزه غذائی شامل علوفه خشک و کنسانتره و یا جیره سیلوی ذرت علوفه خشک و کنسانتره تغذیه خواهند گردید این آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی انجام می‌گیرد. تحقیق فوق در هفته دوم شیردهی شروع و تا پایان یکدوره کامل لاکتاسیون ادامه خواهد داشت ، ماده خشک مصرفی، افزایش وزن زنده، تولید شیر روزانه و همچنین کیفیت اختصاصی شیر میش در هر دو گروه تغذیه‌ای مقایسه خواهند گردید ه این خود ک ...
نمایه ها:
کیفیت | 
تولید | 
میش | 
شیر | 
پنیر | 
حیوان | 
کمیت | 

هدف از این تحقیق بررسی اثر سلنیوم و ویتامین E روی عملکرد تولید مثلی میشهای استان گیلان بود. بدین منظور 60 میش تالشی 3 ساله (با میانگین وزنی 2±38 کیلوگرم) در یک طرح کاملا تصادفی در دو منطقه گیلان (املش و ماسال) به سه گروه آزمایشی تقسیم شدند (هر منطقه 30 راس). در میش‌های گروه اول هیچگونه درمانی صورت نگرفت (گروه شاهد). به میش‌های گروه دوم قبل از قوچ‌اندازی و بره زایی 10 میلی لیتر سلنیوم+ویتامینE (با نام تجاری سلنوفرول) داخل عضلانی تزریق شد. میش‌های گروه سوم قبل از قوچ‌اندازی تا ...