عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور دستیابی به ارقام دیرگل جدید و تعیین همبستگی زمانی جوانه زنی بذور با زمان گلدهی آنها این آزمایش اجرا گردید . بذور هیبرید مورد نظر درسال 1379 کاشته شده و در فروردین 80 به زمین اصلی که برای این منظور در نظر گرفته شده بود، انتقال داده شدند و مطالعه یکساله رشد رویشی آنها نشان داد که از نظر رشد رویشی (سیستم شاخه بندی، ارتفاع رشد، قطر تنه، زمان خزان برگ، رنگ برگ، اندازه برگ و غیره) تفاوت وجود دارد . ...

این پژوهش بر آن است تا در سطح داده های مورد تحلیل میزان همبستگی نمرات زبان خارجه در آزمون ورودی دانشگاههای نمرات قبولی آنها در کل آزمون ورودی دانشگاهها که بر اساس آن اجازه ورود به دانشگاهها و تحصیل در رشته زبان انگلیسی را می یابند تعیین و مورد بررسی قرار دهد . در این پژوهش همچنین با استفاده به جامعه آماری مورد نظر ، وضعیت پذیرش دانشجویان در رشته زبان انگلیسی مورد ارزیابی قرار می گیرد . به عبارتی روشن تر هدف این پژوهش این است که مشخص کند که آیا دانشجویان زبان انگلیسی گه قرار ا ...

بمنظور تعیین میزان فرسایش ژنتیکی، تعیین مرفوتیپهای برتر رقم محلی و سازگار هر استان، کسب اطلاعات از صفات مختلف توده ها و بررسی وجود یا عدم وجود همبستگی های ساده و چندگانه بین صفات مورفوتیپهای هر توده در هر استان. ...

جریان های واریزه ای حاصل از بارانهای سیل آسا در سراسر جهان رایج بوده و به دلیل دارا بودن غلظت بسیار بالا از رسوبات، دارای قدرت تخریبی زیادی می باشند استفاده از سدهای اصلاحی در رودخانه های مناطق کوهستانی با شیب زیاد به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با سیلاب های واریزه ای مطرح می باشد در این تحقیق به منظور بررسی میزان همبستگی پارامترهای هیدرولیکی موثر بر میزان تله اندازی رسوب در سدهای اصلاحی گابیونی تعداد 32 آزمایش در محیط آزمایشگاه بر روی دو نوع سد با عرض بازشوی متفاوت تحت چها ...

150 نفر ورزشکار زبده ایرانی (پرش عمودی (سارجنت )-ارگوجانپ ) برای ارزیابی توان بیهوازی. نتایج تحقیق: -1 بین آزمونهای سارجنت و ارگوجانپ همبستگی متوسط وجود دارد. -2 بین میانگینهای دو آزمون سارجنت و ارگوجانپ اختلاف آماری معنی‌داری وجود دارد. ...

در این طرح موفوتیپ‌های ارقام قرمز آذرشهر، سعید تربت حیدریه و قرمز نیشابور و قرمز ری در استانهای آذربایجان‌شرقی، خراسان و تهران شناسایی، نمونه‌گیری و بذرگیری می‌شوند سپس با کاشت بذور موفوتیپ‌های جمع‌آوری شده صفات مورد مطالعه قرار می‌گیرند. و همبستگی بین صفات به روش رگرسیون چند متغیره محاسبه می‌گردد. تعداد 9 موفوتیپ پیاز استان تهران (ری کرج) و تعداد 14 موفوتیپ از استان خراسان (تربت حیدریه و نیشابور) و تعداد 8 موفوتیپ از آذربایجان شرقی (آذرشهر) جمع‌آوری و بعد از ثبت مشخصات اولیه ...

این طرح بمنظور کسب اطلاعات از وضعیت موجود در توده‌های روز بلند پیاز و تعیین مرفوتیپ‌های برتر رقم محلی و سازگار هر استان و نیز بررسی وجود یا عدم همبستگی ساده و چند گانه بین صفات مورفوتیپ‌ها هر توده صورت گرفته است که بدین منظور در استان تهران از مناطق هشتگرد - شهر ری و ورامین تعداد نه مورفوتیپ شناسائی شد و از هر موفوتیپ حداقل 300 غده پیاز مورد نظر جمع‌آوری گردید. سپس پیازهای جمع‌آوری شده جهت بذرگیری وبررسی صفات کشت گردند برای پرهیز از اختلاط ژنتیکی بین مورفوتیپ‌ها قبل از عمل گر ...

بررسی‌های کیفی مربوط به محصول 20 تیمار در سال اول اجرا نشاندهنده همبستگی معنی‌دار در سطح 1 درصد و به میزان 46 درصد بین وزن هزار دانه و وزن هکتولیتر بوده است . همبستگی میزان پروتئین به زمان شروع، زمان اتمام و طول دوره ساکارافیکاسیون منفی بوده است . زمان شروع با زمان پایان و طول دوره ساکارافیکاسیون و عدد بریکس دارای همبستگی معنی‌دار بوده است . همبستگی معنی‌دار زمان اتمام و طول دوره سارکارفیکاسیون در سطح 1 درصد به میزان 81 درصد بوده است . کلاستربندی تیمارهای مورد بررسی بر روی صف ...

این طرح بمنظور کسب اطلاع از وضعیت موجود توده‌های روز کوتاه سرکره برازجان و محلی بهبهان و تعیین میران فرسایش ژنتیکی و بررسی وجود یا عدم همبستگی‌های ساده و چندگانه بین صفات فوتیپهای هر توده می‌باشد. بدین منظور در استان بوشهر تعداد هفت مورفوتیپ از پیاز محلی سرکره برازجان شناسائی و جمع‌آوری گردید و در پائیز سال 77 جهت بذرگیری کشت گردید. جهت جلوگیری از اختلاط ژنتیکی هر یک از مورفوتیپ‌ها با فواصل 500 متر از یکدیگر کشت گردید. در طول دوره گلدهی از صفاتی از قبیل درصد یکنواختی ساقه‌های ...