عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 161

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

5 قطعه باغ خرماکه شوری خاکهای آن 0-4،4-8،8-12و12-16 میلی موزبرسانتی متراست انتخاب وازهرباغ تعداد10درخت باسنین تقریبا یکسان بطورتصادفی علامت گذاری مینمائیم .میزان محصول‌آنهاتوزین وموردمقایسه آماری قرارمیگیرد.توضیح‌اینکه اجرای این طرح دوسال پس‌از تصویب به تعویق‌افتاده است . ...

دراین بررسی با نمونه برداری عملکرد محصول گندم در دیمزارها مشخص شده وارتباط آن باعوامل دیگر مثل نزولات آسمانی ،درجه حرارت هوا وخصوصیات اراضی و خاک مورد بررسی قرارمیگیرد.تهیه اطلاعاتی ازتولید در دیمزارهای منطقه که تابعی ازعوامل محیطی ، اجتماعی و کشاورزی ،میباشد،نتایجی را عاید می شود،که این نتایج راهنمای موثری در برنامه ریزی آینده کشاورزی منطقه خواهدبود. ...

برای اجرای این طرح یک قطعه زمین یکنواخت انتخاب و پس‌ازگوده برداری وکاشت قلمه های اناربطور یکنواخت زمین مذکور بدوقسمت تقسیم و یک قسمت بصورت سطحی و بطریق جوی و حوضچه درخت ها آبیاری و درقسمت دیگر سیستم آبیاری قطره ای اجرا می گردد.بدیهی است توجه به راندمان های آبیاری روش آبیاری و مقادیر آب مصرفی در هر دو قسمت متفاوت ولی سایر عوامل ازقبیل طرز کاشت ، میزان کود و سایر عملیات داشت و غیره یکنواخت می باشد مقدار آب قسمت قطره ای براساس تبخیر از طشتک کلاس A روزانه آبیاری می شود. دور و مقد ...

برای اجرای این طرح،یک قطعه زمین یکنواخت انتخاب و پس‌از گودبرداری و کاشت قلمه های اناربطور یکنواخت زمین مذکور بدوقسمت تقسیم و یک قسمت بصورت سطحی وبه طریق جوی و حوضچه درخت ها آبیاری و در قسمت دیگر سیستم آبیاری قطره ای اجرا می گردد. بدیهی است با توجه به راندمان های آبیاری روش آبیاری و مقادیر آب مصرفی درهر دو قسمت متفاوت ولی سایر عوامل ازقبیل طرز کاشت ،میزان کود و سایر عملیات داشت و غیره یکنواخت میباشد،مقدارآب درقسمت قطره ای براساس تبخیراز طشتک کلاس A روزانه آبیاری میشود.دور و مق ...

این طرح دارای 4 تیماراست یعنی ازهرس کمربر درچهارارتفاع 60-45-30 سانتیمتری سطح خاک استفاده میشود وروش سنتی نیزشاهد محسوب میگردد ودر4 تکرارپیاده میشود فاکتورهای موردمحاسبه میزان محصول درتیمارهای مختلف و شمارش برگها وجوانه ها و رشد رویشی خواهدبوددراول سال بوته ها رامشخص و تقویت کرده ودرفصل پائیز اقدام به هرس خواهیم کرد.هرس بوسیله داس هرس انجام ودرارتفاع مشخص خواهد بود. ...
نمایه ها:
چای | 

این بررسی دریک طرح بلوکهای کامل تصادفی در4 تکرار و 6تیمار بشرح زیر:تیمار 1 شاهد بدون کود اوره و آزولا تیمارشماره 2 فقط آزولا تیمار شماره 100 3 کیلوگرم اوره تیمار شماره 200 4 کیلوگرم اوره تیمار شماره 300 5 کیلوگرم اوره تیمارشماره 400 6 کیلوگرم اوره همراه با 100 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل برای کلیه تیمارهافنی شاهد 50 درصد کود اوره محاسبات آماری در سطح 5 مترمربع روی میزان محصول با 14 درصد رطوبت با روش تجزیه واریانس محاسبه خواهدشد. ...

توصیه میزان کود مناسب در هکتار برای زارعین پیمانکار تهیه بذر چغندرقند کشور در اردبیل. ...

نتیجه: تاثیر تیمارهای آزمایش از نظر کنترل علفهای هرز و افزایش محصول ماش به این شرح بود: تیمار 1 - داکتال Kg/ha 12 از نظر افزایش میزان محصول ماش تفاوت معنی‌داری از لحاظ آماری بین این تیمار و تیمار شاهد مشاهده نشد. اما علفکش داکتال کاملا با زراعت ماش سازگار بود. تیمار 2 - لاسو L/ha 5 از نظر افزایش میزان محصول ماش تفاوت معنی‌داری از لحاظ آماری با تیمار شاهد مشاهده نشد. تیمار 3 - گزاگارد Kg/ha 1/5 از نظر افزایش میزان محصول ماش تفاوت معنی‌داری از لحاظ آماری با تیمار ...
نمایه ها:
ماش | 

این آزمایش بصورت طرح کرتهای دوبارخردشده Spilt-Spilt Plot در4تکرار انجام خواهد گرفت عامل اصلی این آزمایش واریته و عامل فرعی درجه یم تعداد بوته درهکتار وعامل فرعی درجه 2 اندازه غده میباشد.درطول مدت رشد گیاهی عواملی ازقبیل:جوانه زدن بذر، رشداولیه جوانه ها،زمان رسیدن به پوشش کامل مزرعه ،تعداد ساقه درهربوته ،تاریخ حمل و نوع آفات و بیماریها،زمان گل کردن ،تاریخ غده بستن ،زمان خشک شدن ورسیدن بوته ها مقاومت به خشکی ،حساسیت به عوامل محیطی ،میزان محصول وکیفیت آن موردبررسی قرارخواهد گرفت ...