عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده هدف این مطالعه بررسی نقش دیده شدن در تمایل زبان اموزان به شرکت در کلاس و میزان یادگیری ان ها می باشد. بدین منظور، روش ترکیبی (کیفی-کمی) استفاده شده است. ابتدا برای ارزیابی نگرش زبان اموزان نسبت به کلاسی که در ان شرکت می کنند مصاحبه ای برگزار شد. بر اساس نتایج حاصل از این مصاحبه، پرسشنامه ای طراحی شد که از طریق مدل معادلات ساختاری ((SEM برای ارزیابی میزان تمایل زبان اموزان به شرکت در کلاس WTAC)) اعتبارسنجی شد. مجموع ۲۶۰ زبان اموز به این پرسشنامه همراه با پرسشنامه ی دیده ...