عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 136

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فعالیت کک چغندرقند از اسفندماه در مزارع چغندرقند داراب شروع می‌شود و خسارت عمده آن در اسفند و فروردین ماه می‌باشد. از سه تاریخ کاشت برای مقایسه اختلاف آلودگی و بذور پلی‌ژرم، بیشترین آلودگی در اولین تاریخ کاشت یعنی 77/2/5 مشاهده گردید. بین قطعات پلی‌ژرم و منوژرم اختلاف معنی‌داری از نظر میزان آلودگی مشاهده نشد. براساس بررسیهای انجام شده این آفت در داراب در سال دو نسل کامل ایجاد می‌کند. در منطقه معتدل مرودشت نیز دوره لاروی 35-30 روز دوره نشو و نما 50-45 روز بوده و آفت دارای دو ن ...

آلودگی با هلیکوباکتر پیلوری یکی از شایع ترین آلودگیهای میکروبی اسنان می باشد، افراد آلوده در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به التهابهای مزمن، زخمهای پپتیک و بدخیمی های دستگاه گوارش قرار دارند. دو الگوی اصلی آلودگی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مشاهده شده است هدف از انجام این تحقیق بررسی الگوی آلودگی در گروههای سنی مختلف و تعیین میزان آلودگی در شهر سمنان می باشد. ...

شته یکی از آفات مهم مزارع پنبه در منطقه گرگان و دشت محسوب می‌گردد و در شرایط جوی مناسب با تراکم قابل ملاحظه‌ای در مزارع پنبه فعالیت دارد. به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست و حفظ تعادل طبیعی و کاهش دامنه مصرف سموم شیمیائی سنجش میزان تحمل یا حساسیت ارقام مختلف پنبه در شرایط آب و هوائی متنوع کشور ضرورت پیدا می‌کند. در این طرح تعداد ده رقم پنبه در طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار مورد بررسی قرار گرفت . و وضعیت آلودگی در تکرارها از نظر تعداد پوره-بالغ بدون بال و بالغ بالدار ش ...
نمایه ها:
پنبه | 

آزمایش به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام شد. تیمارها عبارت بودند از 20 لاین پیشرفته گندم که توسط بخش غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در آزمایشات یکنواخت سراسری در مناطق معتدل کشت می شوند. هر تیمار در سه تکرار در نظر گرفته شد. مراحل مختلف نشو و نمای زنبور ساقه خوار غلات در ارتباط با مراحل رشد و نمو لاین های گندم مورد بررسی قرار گرفت. پس از برداشت محصول درصد آلودگی طوقه ها با شمارش طوقه های سالم و آلوده (محتوی لارو) در لاین های مورد آزمایش تعیین شد و پس از تجزیه ...

این تحقیق به منظور ارزیابی میزان آلودگی ارقام تجاری ذرت به ویروسهای کوتولگی زبر و موزائیک ایرانی، با استفاده از طرح آماری کرتهای خرد شده ‏‎(Split plot)‎‏ در 4 تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی تاریخ کاشت (3 تاریخ) و فاکتور فرعی ارقام (5 رقم) بود. نتایج سال اول اجرای طرح بیانگر این است که اختلاف میانگین آلودگی ارقام در تاریخ کاشت های مختلف در سطح 1 درصد معنی دار است و کمترین میزان آلودگی را رقم ‏‎Sc 301‎‏ دارد. ...

بمنظور بررسی اثرات توام مقادیر مختلف کودازته وفواصل مختلف نشاکاری برروی میزان آلودگی بیماری شیت بلایت ودرنتیجه عملکرد 4 تکرار شامل ترکیب 2 مقدار کود (توصیه شده و 50 درصد بیشتراز توصیه ) در 4 فاصله کشت بصورت بلوکهای کامل تصادفی انجام میشود.تهیه نمونه خاک جهت تعیین فرمول کودی توصیه شده صورت گرفته وهمچنین قبل‌از توزیع تیمارهای کودی از هرتکرار وهمچنین سطح قطعه نمونه خاک مرکب تهیه وتجزیه های لازم صورت می گیرد.عملیات داشت بطور یکنواخت درکلیه کرتها صورت گرفته وبرداشت در سطح 10مترمرب ...

دراین طرح،با درنظر گرفتن جوانب امر موضوعات زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت -1 تعیین وضعیت آلودگی و برآورد میزان خسارت کرم خاردار در پنج واریته جدید،در مقایسه با شاهد (ورامین ) -2 تعیین وضعیت آلودگی و تغییرات انبوهی آفات مکنده پنبه ( تریبس و شته - کنه ) در پنج واریته جدید در مقایسه با شاهد -3 تعیین و مقایسه وضعیت محصول (کمی و کیفی ) درهریک از ارقام جدید با رقم شاهد ...

بیماری پولوروز و دیگر عفونتهای سالمونلایی (تیفوز و پاراتیفوز) از مشکلترین مسایل در صنعت طیور بوده که از زمان تولید جوجه تا بازاریابی و مصرف‌کننده مشکل آفرین است و باعث کاهش و افت تولید و مشکلات عدیده دیگر در امر تولید می‌شود. سالمونلا همچنین از نظر بهداشت عمومی و بروز بیماریهای مشترک بین انسان و دام بسیار حایز اهمیت می‌باشند و عامل ایجاد مسمومیت غذایی در انسان و بعضی از اشکال بیماری پارتیفوئید نیز هستند. با توجه به شخصیت انتشار و انتقال بیماری از تخم‌مرغ (جوجه‌کشی) تا مرغ بال ...

در این طرح هدف این است که با روش آمارگیری دقیق و کارشناسانه، میزان آلودگی بیماری کیست هیداتید و هیداتیدوز، دامها (گاو و گوسفند و گاومیش ) و انسان در شهرستان اردبیل تعیین و ارائه شود. در بررسی هیداتیدوز دامی به ارزیابی کارشناسانه، علایم کالبدگشائی بیماری در کشتارگاه پرداخته شده است . که این بخش به دو شکل انجام گرفت -1 بلندمدت (به مدت یکسال) که دقت آمار تمامی دامهای کشتار شده در 12 ماه سال به تفکیک گاو و گوسفند و گاومیش و موارد ابتلا به کیست هیداتید استخراج گردید. -2 کوتاه‌مدت ...
نمایه ها:
انسان | 
دام |