عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 116

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جهت پیاده‌کردن قانون توزیع عادلانه آب و جلوگیری از هدررفتن آن نیاز مبرم به تعیین میزان آب مصرفی نباتات مختلف دارد. به همین منظور آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 5 تکرار و 4 تیمار آبی 14، 28، 41 و 55 میلیمتر تبخیر از طشتک کلاس A اجرا گردید. فرمول کود مصرفی N180P120K90 بوده و آبیاری اول بصورت یکنواخت تا عمق 80 سانتیمتری انجام و بقیه آبیاری از فرمول xBdxD (درصد رطوبت (FC (100=I محاسبه و انجام گردید. در سال زراعی 1374 تیمار I2 با 11 بار آبیاری و 5103/6 مترمکعب در هکتار ...

باتوجه به افزایش سطح کشت برنج دراستان که ازسال 1365 تاسال 1367 ازسطح 4000هکتار به 9000 هکتارافزایش یافته است .همچنین نیاز زیاداین محصول به آب لازم است میزان حداقل آب مصرفی وحداکثر محصول دراین گیاه تعیین گردد.باتعیین میزان آب مصرفی و قطع آب درمراحل مختلف رشد میتوان درمصرف آب صرفه جوئی وازکاهش محصول جلوگیری کرد این آزمایش دردوسال درمنطقه لنجانات که منطقه کشت برنج‌است اجراخواهدگردید. ...

به منظور تعیین آب برای آبیاری تکمیلی در زراعت توتون در منطقه گیلان این طرح به صورت بلوکهای کامل تصادفی در 4 تیمار و با 4 تکرار به شرح زیر به اجراء درآمد. -1 مصرف 400 مترمکعب آب در هکتار 30 روز و 45 روز پس از نشاءکاری -2مصرف 500 مترمکعب آب در هکتار 30 روز و 45 روز پس از نشاءکاری -3 مصرف 600 مترمکعب آب در هکتار 30 روز و 45 روز پس از نشاءکاری -4 شاهد (بدون آبیاری) در انجام این طرح چنانچه مقدار ریزش باران بیش از 10 میلی‌متر در یک وهله باشد از مقدار آب مصرفی تیمارها کسر می‌شود. بد ...

دراین طرح سه زمان آبیاری (دور هرروزه ،دوریک روز درمیان ودوردو روزدرمیان )باچهار مقادیر مختلف آب براساس تبخیرازطشتک کلاس 60( A درصد،70 درصد،80درصد و 90 درصد) موردبررسی قرارگرفته اند.مضافا اینک ه ازتعویض خاک و گوده یاعدم تعویض خاک نیز استفاده شده است . ...

دراین آزمایش میزان آب ودورآبیاری موردبررسی قرارگرفته وکود مصرفی (N90 P120) بطور یکسان به تمام کرتها داده شده است . ...

این طرح،بصورت بلوکهای کامل تصادفی درسه تکراراجرا می شود و دارای دو تیمارمیزان آب آبیاری و سه تیمارزمان آبیاری می باشد،که جمعا در 18 کرت آزمایشی انجام خواهد شد.میزان کود شیمیائی مورد مصرف دراین آزمایش N90 P90 و اندازه کرت ها 10x10=100 متر مربع خواهد بود. شمارهای دور آبیاری بشرح زیراست : هر 6 روز یک مرتبه آبیاری T1 = هر 10 روز یک مرتبه آبیاری T2 = هر 14 روز یک مرتبه آبیاری T3 = شمارهای میزان آبیاری 80 درصد تبخیر از طشتک کلاس E1 = A 100 درصد تبخیر ازطشتک کلاس E2 = A ...

کلیه عملیات در رابطه با طرح بر روی 2 دستگاه لایسیمتر زهکشدار به ابعاد 2x2x1 متر که در وسط کارد 40x40 متری مزرعه یونجه نصب شده صورت میگیرد. دور و عمق آبیاری با توجه به مرحله رشد و شرایط اقلیمی به فرمی خواهد بود که براساس تانسیومترهای نصب شده در اعماق 20 و 40 سانتی‌متری مکش از 30 سانتی‌بار تجاوز ننماید. با ثبت میزان آب آبیاری ، زه آب خروجی بارندگی و اندازه‌گیری تغییرات رطوبتی خاک بین دو پریود ، آب مصرفی پتانسیل ماهانه محاسبه شده و با توجه به آب مصرفی پتانسیل گیاه مرجع در پریود ...

برای اجرای این طرح یک قطعه زمین یکنواخت انتخاب و پس‌ازگوده برداری وکاشت قلمه های اناربطور یکنواخت زمین مذکور بدوقسمت تقسیم و یک قسمت بصورت سطحی و بطریق جوی و حوضچه درخت ها آبیاری و درقسمت دیگر سیستم آبیاری قطره ای اجرا می گردد.بدیهی است توجه به راندمان های آبیاری روش آبیاری و مقادیر آب مصرفی در هر دو قسمت متفاوت ولی سایر عوامل ازقبیل طرز کاشت ، میزان کود و سایر عملیات داشت و غیره یکنواخت می باشد مقدار آب قسمت قطره ای براساس تبخیر از طشتک کلاس A روزانه آبیاری می شود. دور و مقد ...

باتوجه به توسعه دام و دامداری در سالهای اخیر کشت گیاهانی نظیر ذرت ازلحاظ تهیه علوفه برای دام ازاهمیت خاصی برخوردار می باشدو بنابراین ،افزایش سطح زیرکشت و همچنین افزایش میزان عملکرد در واحد سطح امریست اجتناب ناپدیر.همانطوری که میدانیم اصفهان بدلیل وضعیت خشک آب و هوائی ازلحاظ آبیاری محصولات مختلف ازطریق تعیین احتیاجات آبی آنها بسیار مهم می باشد،پس از ذرت که علاوه بر غذای اصلی دام موارد استفاده بیشمار دیگری هم دارد،بایستی مورد بررسی همه جانبه قرار گیرد و احتیاجات اصلی آن عبارتند ...