عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به تقاضای روزافزون بار در سیستم های قدرت، نیاز به تأمین موثر بار در سیستم بیش ازپیش احساس می شود. این نیاز نقطه کار سیستم را به سمت حداکثر ظرفیت خود سوق می دهد ولذا در این شرایط پایداری سیستم به خطر می افتد و با کوچکترین اغتشاش در سیستم، نوسانات شدیدی در سیستم تولید می شود.به منظور میراسازی این نوسانات بطور معمول از پایدارساز سیستم قدرت استفاده می شود.با این حال امروزه بدلیل گسترش سیستم های قدرت، دیگراین پایدارسازها برای میراکردن اغتشاشات شدید کافی نمی باشندودرنتیجه ا ...

نوسانات توان در سیستم قدرت یکی از مشکلات مهم به شمار میرود که براثر خطا های متعدد و ورود یا خروج بارهای بزرگ بوجود می آیند و باید به روش مناسبی آن را کنترل کرد تا عملکرد عادی شبکه حفظ شده و امنیت سیستم به مخاطره نیافتد با یک بررسی اجمالی می توان دید که عدم وجود یک سیستم ذخیره کننده انرژی هنگام ناپایداری شبکه قدرت و درنتیجه قطعی برق آن تا چه حد م یتواند هزینه بردار و مخرب باشد ذخیره کننده های مغناطیسی انرژی با استفاده از ابررسانا SMES دارای مزایایی چون تعدیلمنحنی پیک بار، حفاظ ...