عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از طریق بررسی برش های زمانی ، مقاطع لرزه ای و نقشه اثر گسل های حاصل از داده های لرزه ای بیانگر تاثیر مخرب و منفی حرکات گسل امتداد لغز (راستگرد) اصلی منطقه بر روی میدان گنبدلی می باشد که به احتمال زیاد با ایجاد یک سری دسته گسل های پلکانی ناحیه ای خردشده را بوجود آورده و باعث فرار گاز از منطقه شده است . ضمن اینکه باید تاثیرحرکات مخرب گسل هریرود را بر روی میدان گنبدلی در نظر داشته و با دقت بیشتری بررسی نمود . همچنین مطالعات زمین آماری حاصل از تلفیق داده های رقومی نمودارهای ژئوفی ...

در فصل نخست پایان نامه به ذکر مفاهیم و تعاریف اصلی پرداخته شده است . بدلیل اینکه تخمین موجک در قلب هر پروژه برگردان لرزه ای قرار دارد و شکل موجک لرزه ای استنتاج شده ، شدیدا ارزیابی کیفیت مخزن را تحت تاثیر قرار می دهد لذا در فصل دوم موجک لرزه ای و روشهای تخمین موجک لرزه ای بیان شده است و در فصل سوم تئوری روشهای برگردان لرزه ای پس بر انبازش از قبیل روشهای بازگشتی ، برمبنای مدل و خارهای پراکنده بطور جداگانه مورد بحث واقع شده است . همچنین روش برگردان خارهای پراکنده مشروط بر روی د ...