عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 358

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ویسکوزیته نانوسیال مغناطیسی اتیلن گلایکول-Fe3O 4تحت میدان مغناطیسی ثابت، موازی و در جهت جریان نانوسیال بهطور آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش شدت میدان مغناطیسیویسکوزیته نانوسیال کاهش مییابد. همچنین آزمایشات نشان داد افزایش زمان قرارگیری نانوسیال در معرض میدان مغناطیسی تأثیر کاهش ویسکوزیته نانوسیال را بیشتر میکند. ...

طی این طرح ثرات آب مغناطیسی روی رشد طیور گوشتی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت ، انتظار می رود افزایش وزن قابل توجهی در انها مشاهده گردد ضمنا آب مورد نظر میکروبی نیز بررسی می شود که انتظار می رود عاری از هر گونه آلودگی باشد. طی حداقل دو دوره جوجه ریزی مرغداری اثر آب مغناطیسی شده را روی گوشت ماکیان گوشتی مورد مطالعه قرار می دهیم برای این منظور لازم است 20 تا 30 مرغ گوشتی نمونه را در کنار 20 تا 30 مرغ گوشتی شاهد در نظر بگیریم که در این صورت مرغ های نمونه را با آب مغناطیسی ، طی دوره ...

رکت ذرات در مقیاس میکرو و نانو به پارامترهایی بستگی دارد که در سطح مولکولی خود را نشان می‌دهند. بررسی پدیده انتقال ذرات در این مقیاس با استفاده از مدل محیط پیوسته در مکانیک سیالات امکان پذیر نمی‌باشد. علاوه بر این، مطالعه تجربی انتقال ذرات در این مقیاس مستلزم صرف هزینه‌های فراوان می‌باشد. لذا، جریان درون میکرو و نانو کانال‌ها باید در سطح مولکولی تعریف و بررسی شوند. در رساله حاضر جریان نانوسیال درون نانوکانال‌ها به روش دینامیک مولکولی شبیه‌سازی شده و ریزساختار مولکولی سیستم در ...

چکیده در این پژوهش انتقال گرمای جابه‌جایی آزاد نانو‎سیال مغناطیسی آب/?Fe?_3 0_4 در یک محفظه بسته مکعب مستطیلی به روش تجربی، تحت میدان مغناطیسی موردبررسی قرارگرفته است. اثر حضور نانو‎سیال با غلظت‌های مختلف0 تا 7/0درصد حجمی بر ضریب انتقال گرمای جابه‌جایی آزاد در محدوده ریلی108...

سنسور میدان مغناطیسی مبدلی است که میدان مغناطیسی را به یک سیگنال الکتریکی تبدیل می‌کند. سنسورهای نیمه هادی گالوارنومگنتیک ، با توجه به نیروی لورنتس که به حاملهای بار وارد می‌شود، به میدان مغناطیسی حساس می‌باشند. در این پایان‌نامه ابتدا به فیزیک اثر هال که یکی از مشهودترین آثار گالوانومگنیک می‌باشد، در نیمه هادیها پرداخته شده است . ابتدا یک تحلیل تقریبی ارائه شده و سپس روابط دقیقتر برای ضرایب استخراج شده است . بعد از آشنایی با فیزیک اثر هال به بررسی یکی از افزاره‌های مهم هال ب ...

همانطور که بیان شد، حل کردن معادله مشخصهء حاصل از دترمینان ضرایب (DET 13x13) در حالت کلی، خیلی مشکل (و شاید امکان‌ناپذیر) می‌باشد. از طرفی، با توجه به آنکه، هدف ما، فقط بررسی تاثیر یا عدم تاثیر فرایند پخش دوقطبه بر ناپایداری حرارتی است ، لذا مناسب است که توجه خود را به یک حالت خاص ، معطوف کنیم. نقطهء x1، روی نمودار تعادلی (1.3) را با مشخصات T02000 K، n0.4 cm-3 و x02.33x10-3 که یک فاز سرد و چگال نیز می‌تواند در وسط آن، بطور هم فشار و متعادل، وجود داشته باشد، در نظر می‌گیریم. ب ...

چکیده ماش سبز (.Vicia sativa L) از تیره حبوبات(Fabaceae) ، گیاهی علفی و نسبتا حساس به شوری محسوب می‌شود. در یکی دو دهه اخیر مطالعات متعددی در زمینه تاثیر میدان‌های مغناطیسی بر فیزیولوژی، اندام‌زایی و بیوشیمی مدل‌های جانوری و انسان صورت گرفته است. در این میان، به نظر می‌رسد گیاهان سیستم‌های مدل مناسبتری برای مطالعه اثرات زیستی میدان‌های مغناطیسی هستند. در پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر متقابل میدان مغناطیسی و شوری در گیاه ماش در دو مرحله جوانه‌زنی و گیاه‌چه‌های دو‌ماهه پرداخته ش ...

هیدرودینامیک مغناطیسی شاخه‌ای نسبتا جدید ولی مهم از دینامیک سیالات می‌باشد. این پدیده هنگامی که سیال هادی الکتریسیته تحت میدان مغناطیسی قرار گیرد، ایجاد می‌شود. به طور کلی عملکرد حرارتی گذرا و پایا، حفره‌ای مربعی حاوی سیال هادی تحت تاثیر میدان مغناطیسی به صورت جابه‌جایی آزاد و ترکیبی، مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیر پارامترهایی همانند قدرت و شیب میدان مغناطیسی، غلظت نانو ذرات، اعداد رینولدز، رایلی، گراشف و ریچاردسون بر مقدار انتقال حرارت، میدان جریان و دما بررسی شده است. ...

زوفا(HYSSOPUS OFFICINAALIS)از خانواده لامیا سه گیاه دارویی است در تحقیق حاضر به بررسی1 ) تاثیر میدان مغناطیسی ،2)تنش خشکی و 3)تاثیر میدان مغنایسی بر اغزایش میدان مغناطیسی بر افزاییش مقاومت به تنش خشکی در گیاه زوفا در مرحله جوانه زنی وگیاه دو ماهه پرداخته شده است برای انجام ازمایشات جوانه زنی ،بذر ها تحت تاثیر 5شدت میدان مغناطیسی (250،200،90،45،0)و5مدت زمان(30،20،10،5،0)دقیقه قرار گرفتند نتایج نشان داد شدت 200میلی تسلا 5دقیقه به عنوان موثرترین تیمارباعث افزایش 24درصدی شاخص و ...