عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عملگر میانگین وزنی مرتب شده، به عنوان عملگر تجمیعی که قابلیت مدل کردن مستقیم و دقیق درجه خوش بینی (ریسک پذیری-ریسک گریزی) تصمیم‌گیر را در مسائل تصمیم‌گیری دارا می‌باشد اخیراً در بسیاری از مسائل تصمیم‌گیری نقش مهمی را ایفا کرده است. یکی از بحث‌های کلیدی و مهم در موضوع عملگر میانگین وزنی مرتب شده تعیین وزن‌های این عملگر می‌باشد. لذا این رساله سعی دارد با ارائه مدل‌های مناسب برای تعیین وزن‌های عملگر میانگین وزنی مرتب شده و معرفی وزن‌های برخی از مدل‌‌های موجود با محدودیت و متغیر ...

جبر باناخ A به طور تقریبی میانگین پذیر است هرگاه برای هر A-مدول X، هر اشتقاق پیوسته *^ D : A → X تقریباً درونی باشد. در این پایان نامه نشان می دهیم که تقریباً میانگین پذیری و تقریباً انقباض پذیری خواص یکسانی دارند.همچنین نشان می دهیم که به طور یکنواخت میانگین پذیری و به طور یکنواخت میانگین پذیری تقریبی خواص مشابهی دارند. نتایج به دست آمده روی جبرهای باناخ دنباله ای، جبرهای لیپ شیتس و جبرهای برلینگ برقرارند. ...

هدف اصلی ما در این پایان‌نامه بررسی میانگین ‌پذیری جبر باناخ A نسبت به مشخصه (یعنی همومورفیسم مختلط C<-- φ:A )می باشد.پس از معرفی φ- میانگین‌پذیری شرایطی هم‌ارز با وجود یکφ- میانگین برای جبر باناخ A ارائه کرده و همچنین شرایط لازم برای اینکه جبر باناخ A دارای φ- میانگینی از نرم یک باشد را بررسی می‌کنیم و سرانجام φ-میانگین‌پذیری را روی جبر‌های باناخ کامل ضعیف دنباله‌ای مطرح کرده و به ارتباط بین φ- میانگین‌پذیری این گروه جبرها با منظم آرنز بودن آن نیز اشاره‌ای خواهیم داشت. ...

در این پایان نامه، شرایط لازم و کافی برای میانگین پذیری جبر باناخ A، به ویژه قضیه جانسون را مطالعه می کنیم. هم چنین رابطه میانگین پذیری و منظم بودن جبر باناخ A را تحقیق می کنیم. علاوه بر این شرایطی را بررسی می کنیم که تحت آن میانگین پذیری ضعیف دوگان دوم A ، میانگین پذیری ضعیف A را ایجاب می کند ...

ریاضیات مالی با رویکرد کاربردی، امروزه در تحلیل و بررسی سرمایه در بازارهای مالی توجه زیادی را به‌خود جلب کرده است. از زمینه‌های کاربردی آن می‌توان به بهینه‌سازی سبدکالا اشاره کرد که در آغاز توسط هری مارکویتز با یک فرمول ریاضی بیان شد. در مدل میانگین- واریانس مارکویتز، میانگین و واریانس به ترتیب نشان‌دهنده‌ی بازده موردانتظار و ریسک سبدکالا هستند. تحقیقات نشان می‌دهند هنگامی که توزیع بازدهی سرمایه نامتقارن باشد، گشتاور مرتبه‌ی سوم (چولگی) نقش مهمی در مسأله‌ی انتخاب سبدکالا ایف ...

در این پایان نامه، نظریه میانگینها برای سه حالت عددی، ماتریسی و عملگری مورد مطالعه قرار گرفته است. بطور خاص، میانگین حسابی، میانگین هندسی و میانگین هارمونیک مورد بحث میباشند. بهویژه، میانگین هندسی، میانگین هندسی وزندار و توسعه این میانگینها برای $k$ ماتریس و $k$ عملگر $(k\geq 3)$ به تفصیل بیان میگردد. همچنین، برای هر یک از تعاریف ارائه شده، محاسبات عددی با استفاده از نرمافزار \lr{MATLAB} ارائه خواهد شد. ...

فرض کنید A یک جبر باناخ و E یک A –مدول باناخ دوطرفه باشد. نگاشت خطی A→ E :D را یک مشتق می نامیم هرگاه (D(ab)=D(a)b+aD(b مشتق D را داخلیی نامیم هرگاه وجود داشته باشد xϵ E که D(a)=ax-xa برای هر a A جبر باناخ A را میانگین پذیر گوئیم هرگاه هر مشتق A→ E* : D داخلی باشد که در آن E* دو آل A –مدول باناخ دو طرفه ی E می باشد. جبر باناخ A را میانگین پذیر ضعیف گوئیم هرگاه هر مشتق A→ A* D: داخلی باشد. گروه موضعا فشرده G را میانگین پذیر گوئیم اگر یک میانگین چپ پایا روی (L∞ (G موجود باشد که ...

هدف اصلی از این پایان نامه بررسی و مطالعه مفاهیم شبه میانگین پذیری و شبه انقباض پذیری جبرهای باناخ است، همچنین به شناخت روابط بین این دو مفهوم از میانگین پذیری و دیگر مفاهیم میانگین پذیری مانند میانگین پذیری تقریبی و ضعیف می پردازیم یعنی نشان می دهیم با وجود یک همانی تقریبی کراندار شبه میانگین پذیری و میانگین پذیری تقریبی با هم معادل هستند، و نیز در ادامه به شبه میانگین پذیری جبرهای سگال میپردازیم و نشان می دهیم جبر سگال روی گروه فشرده شبه انقباض پذیر است. ...

یکی از موضوعات مهم در علوم زیستی و بالینی پیشگویی زودرس بیماری‌ها به کمک نشانگرهای زیستی است، به طوری که بتوان با انجام مداخلات به موقع از وقوع بیماری جلوگیری کرد. تحلیل ممیزی یکی از روش‌های مطرح در این زمینه است که می‌تواند بر اساس نشانگرهای زیستی بروز بیماری را پیش بینی کند، اما در این روش مطالعه به صورت مقطعی انجام شده و متغیرها در یک زمان مشخص اندازه‌گیری می‌شوند که برای برطرف کردن این محدودیت می‌توان از تحلیل ممیزی طولی استفاده کرد. در تحلیل ممیزی طولی چند متغیره هم‌بستگ ...