عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 97

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به اینکه اثرات نیروهای اتلافی منحصر به ابعاد ماکروسکوپی نیست، لزوم بررسی و حل مسائل در ابعاد اتمی در حضور این نیروها که در حیطه مکانیک کوانتومی است آشکار می‌گردد. در این طرح به بررسی پدیده تونل‌زنی به عنوان یکی از جلوه‌های بارز مکانیک کوانتومی در سیستمهای پرداخته می‌شود که این نیروهای اتلاقی حضور دارند. برای این کار، پتانسیل به صورت (فرمول) و نیروی اتلاقی متناسب با سرعت (-P) انتخاب شده است. م. هورن و م. رضوی برای پتانسیلهای شامل توانهای معکوس r روشی ارائه داده ...

مکانیک کلاسیک با کارهای پیشروانه ریاضی فیزیکدانان اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، دارای یک صورت‌بندی هندسی روی فضاهای همتافته شد. از طرف دیگر مکانیک کوانتومی به طور مشخص دارای ساختار محدود به فضاهای اقلیدسی ندارد. از همان دوران شروع مکانیک کوانتومی تلاش‌هایی صورت می‌گرفت که این ضعف مکانیک کوانتومی مرتفع و نظریه دارای ساختار مستقل از مختصات خاص شود. کوانتش یعنی با آگاهی از توصیف کلاسیک یک ساختار فیزیکی، توصیف کلاسیکی آن را بازسازی کنیم. برای توصیف سامانه‌هایی که به علت دا ...

نظریه اندازه‌گیری در مکانیک کوانتومی مسئله بسیار جالبی میباشد. زیرا این مسئله مربوط به برهم‌کنش دستگاه اندازه‌گیری (دستگاه ماکروسکوپی) با سیستم کوانتومی (دستگاه مایکروسکوپی) میباشد. فیزیک مربوط به این مطلب فرجه حاصل بین دستگاه ماکروسکوپی و میکروسکوپی فیزیک نیست که بطور دقیق قابل تعریف باشد. برای بررسی این فیزیک یک روش ، پیدا کردن و ارائه مدلهای مناسب و قابل حل میباشد که این طرح مربوط به یافتن این مدلها می‌باشد. ...

به تازگی قواعدجمع درمکانیک کوانتومی و ترمودینامیک مقبولیت یافته است .دراین بررسی قوانین کلی قواعد جمع درمکانیک کوانتومی مطرح شده ودرمورد مسئله خاص نوسانگرخطی مقدار توابع موج درمرکز ومقدارانرژی پایه بصورت تقریبی موردمحاسبه قرارگرفته است . ودرانتهامقادیرانرژیهای خاص ومقادیر توابع ویژه درمرکز(مبدا) رابصورت کاملا دقیق نیز محاسبه شده است . ...

با پیشرفت علم و پیدایش کامپیوترهای کوانتومی، امنیت سیستم‎های رمزنگاری کنونی به خطر می‎افتد، زیرا این سیستم‎ها بر پایه مفاهیم ریاضی از جمله تجزیه یک عدد به عوامل اول آن طراحی شده‎اند که با استفاده از کامپیوترهای کوانتومی می‎توان این مفاهیم را در زمان چندجمله‎ای حل کرد. بنابراین به نوع جدیدی از رمزنگاری نیاز است تا جایگزین سیستم‎های رمزنگاری کنونی شود که امنیت آن بر پایه مفاهیمی باشد که در زمان چندجمله‎ای قابل حل نیست. طبق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، اندازه‎گیری یک کمیت باعث ایجاد ...

محاسبات مکانیک کوانتومی برای سیستمهای ‏‎AH3با استفاده از روش اربیتال مولکولی گوسینی کروی شناور (FSGO) در مولکولهای NH3, NH3+ و BH3-انجام شد. مجموعه پایه های Hو G ‎‏ به عنوان بهترین مجموعه پایه برای انجام محاسبات انتخاب گردید. طول پیوند،‌زاویه پیوند،‌سد انرژی وارونگی،‌انرژی تفکیک تعادلی،‌ ثابت نیرو و فرکانس کششی متقارن برای این سه ترکیب محاسبه گردید. نتایج حاصله با نتایج حاصل از روشهای تجربی و دیگر روشهای پیشرفته محاسبات کوانتومی مقایسه گردید که نشان دهنده صحت روش ما در ت ...

مکانیک کوانتمی و نسبیت عام مهمترین دستاوردهای بشر در فیزیک‌اند. اولی با دستگاههایی سروکار دارد که ابعاد اتمی دارند و دومی ساختار جهان در مقیاسهای بزرگ را بررسی می‌کند. اما تاکنون نظریه‌ای که هم در ابعاد کوچک معتبر باشد و هم در ابعاد بزرگ ، به‌وجود نیامده است ، چنین نظریه‌ای را قاعدتا" باید "گرانی کوانتمی" بنامیم . برای ساختن نظریه گرانی کوانتمی کوششهای زیادی شده‌است ولی به نظر نمی‌رسد که این کار چندان ساده باشد. هدف از متن حاضر، بررسی اجمالی طرحهایی است که برای گرانی کوانتمی ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.