عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مناسب ترین روش برای محاسبه منحنیهای انرژی پتانسیل یک مولکول دو اتمی با استفاده از ثابتهای طیف سنجی، یک روش عددی به نام (Rydberg – Klein – Rees (RKR است، که مبتنی بر کوانتش انتگرال عمل در سیستم هایی است که حرکت تناوبی دارند. (I=∮pdq= h(v+1/2 این روش برای حالتهای الکترونی ای که با روشهای طیف سنجی قابل دسترس هستند وبرای آنها تعداد قابل ملاحظه ای ثابتهای مولکولی شناخته شده است به کار می رود. در رو ...

به دست آوردن پاسخ های تحلیلی معادلات موج در مکانیک کوانتومی به دلیل اهمیت این پاسخ ها در افزایش درک مفهومی ما از پدیده های فیزیکی حائز اهمیت بسیار می باشند. از سوی دیگر به دست آوردن پاسخ های معادله ی شرودینگر برای پتانسیل های با تقارن کروی در ابعاد دلخواه فضایی از همان روزهای آغازین پیدایش مکانیک کوانتومی غیر نسبیتی در کانون توجه بوده است. با وجود این که مدل نوسانگر هماهنگ ساده به صورت گسترده ای در توصیف ارتعاشات مولکولی مورد استفاده قرار گرفته است اما، واقعیت آن است که ار ...

در قسمت اول پروژه، دو واکنش هیدرازون‌ها و سیکلوآلکیل هیدرازون‌ها مورد مطالعه وبررسی واقع گردید؛ در این مورد با استفاده از روش آغازین( HF ) و مجموعه پایه 6-31G** ، و محاسبه عامل‌های انرژی تصحیح شده نقطه صفر، سختی، قطبش‌پذیری و الکتروفیلیسیتی، پایداری محصول حاصل از انجام واکنش با محصولی که در اصل ایجاد نمی‌شود، مقایسه گردید. بر اساس محاسبات انجام شده، هیچ کدام از این عوامل پاسخ روشنی در مورد واکنش‌ها و ایجاد محصول پایدار نشان ندادند. بنابراین در ادامه با استفاده از عامل‌ه ...

ضرایب فرانک- کوندون نقش مهمی در طیف‌های الکترونی جذبی و نشری مولکول‌ها دارند. این ضرایب به صورت مربع انتگرال همپوشانی توابع موج ارتعاشی حالت‌های الکترونی بالاتر و پایین‌تر تعریف می‌شوند. توابع موج ارتعاشی از حل معادله‌ی ‌شعاعی شرودینگر دو اتمی بدست می‌آیند. دقیق بودن توابع موج ارتعاشی بستگی به توابع پتانسیلی دارد که در حل معادله‌ی شعاعی به کار می‌روند. در این پایان ‌نامه، با استفاده از توابع پتانسیل چهار پارامتری فراست- موزلین و پنج پارامتری هولبرت- هرشفلر، برای حالت‌های ال ...

ضرایب فرانک- کوندون نقش مهمی در طیف‌های الکترونی جذبی- نشری مولکول‌ها دارند. ارائه‌ی تابع پتانسیل مناسب می‌تواند موجب دقت در محاسبه‌ی این ضرایب و پیش‌بینی دقیقتر طیف‌های الکترونی شود. در این پایان‌نامه، بر اساس توابع پتانسیل دو پارامتری کراتزر، سه پارامتری مورس، چهار پارامتری پاشل-تلر و پنج پارامتری هولبرت-هرشفلدر ، این ضرایب برای جهش‌های الکترونی زیر در مولکول‌های دو اتمی به روش نیومروف محاسبه، و دقت پتانسیل‌ها مقایسه می‌شوند. A^1 ∑_u^+-X^1 ∑_g^+ مولکول Ag2، 〖- X〗^1 ∑_ ^ ...

در کنار اهمیت خورشیدی و نجومی، اتم هیدرژن نقش مهمی در توسعه مکانیک کوانتومی دارد. کشف آزمایشگاهی مجموعه خطوط بالمر و لیما‎ن در طیف ‎نشری هیدروژن ‎منجر به توسعه مدل اتمی بوهر بواسطه توصیف روابط نیمه‌تجربی رایدبرگ برای خطوط طیفی مشاهده شده گشت.‎ ‎‎‎زیبایی اهمیت نظری خطوط اتم هیدروژن در امکان یافتن راه حل‌های تحلیلی برای معاله شرودینگر ‎‎‎و معادله نسبیتی دیراک است. ‎‎‎در حالی که اتم هیدروژن کلید مکانیک کوانتومی اتمی است، گونه‌های‎H2+‎ ‎ و ‎ H2‎(همچنین HD‎،D2 ‎( به عنوان مدل‌های ...

امروزه منابع انرژی متکی بر سوختن سوخت های فسیلی می باشد. نتایج سوختن این سوخت ها انتشار آلاینده های سمّی و گازهای گلخانه ای نظیر اکسیدهای نیتروژن(NOx)، مونوکسید کربن(CO) و متان (CH4)می باشد،که جو کل جهان را تحت تأثیر قرا می دهند.از این رو توسعه فرایند احتراق به سمت احتراقی موثر با کمترین خروجی بسیار ضروری است. برای دست یافتن به این منظور، نیازمند روشهای اندازه‌گیری کمّی هستیم که پارامترهای مهم احتراق را همچون دمای گازها و غلظت گونه های احتراق (برای مثال غلظتCO،CO2 وCH4) در م ...

در اين رساله به مطالعه‌ي برهمکنش‌هاي فوتوني ميان دو اتم دورِ جفت شده با يک سازه‌ي اپتيکي مي‌پردازيم. به دليل شباهت سامانه‌ي مورد بررسي با سامانه‌اي متشکل از يک اتم مقابل آينه، با بکارگيري رهيافت شرودينگر و رهيافت هايزنبرگ به بررسي ديناميک سامانه‌ي مذکور در حد فواصل بزرگ ميان اتم و آينه مي‌پردازيم. همچنين طيف گسيل خود به خود و طيف تابش فلورسانس و امکان توليد حالت‌هاي غيرکلاسيک مانند پادگروهه شدن فوتون‌ها و چلاندگي مؤلفه‌هاي اتمي را مورد بررسي قرار خواهيم داد. نشان خواهيم داد ک ...