عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دنیایی که شکل تغییرات آن از مقیاس زمانی قرن به ثانیه تبدیل شده است، تولید دانش و ایده جدید هماهنگ با این تغییرات و ایجاد تحولات نو می تواندایجاد مزیت رقابتی کند. کارآفرینان برای برخورد درست با این چالش ها که تهدیدی برای بقای سازمان تلقی می شود و تبدیل آن ها به فرصت های رقابتی، به دانش و مدیریت درست آن نیاز است. هدف از تحقیق حاضر، رابطه بین دو قرآیند مدیریت دانش و کارآفرینی و همچنین وضعیت دو فرآیند و مولفه های آن در سازمان های ورزشی استان مازندران می باشد. نوع ...

سازمان حفاظت محیط زیست، علاوه بر داده های معمول با داده های مکان محور هم مواجه است. لذا وجود سیستم اطلاعات جغرافیایی در این سازمان اهمیت دارد. علاوه بر آن به دلیل اهمیت ویژه ی تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها ، مدیریت دانش هم نیازمند توجه جدی است. هدف اصلی در تحقیق حاضر که در پنج فصل تهیه شده است، بررسی ارتباط بین سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدیریت دانش است تا گامی در جهت استفاده ی استراتژیکی از سیستم مذکور باشد. روش پژوهش حاضر به دلیل ترکیب دو دسته تحقیق کمی و کیفی، یک آمیخته ...

هدف از این تحقیق، بررسی میزان به کارگیری فرآیند مدیریت دانش و مولفه های آن در سازمان های ورزشی استان مازندران می باشد. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان، مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش و هیئت های ورزش استان مازندران می باشد که تعداد250 نفر به عنوان نمونه در تحقیق حاضر شرکت نمودند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه مدیریت دانش مدهوشی ( 1390) می باشد. نتایج نشان داد مدیریت دانش از وضعیت مطلوبی برخوردار اگرچه دو مولفه ابتدایی کسب دانش و خلق دانش از و ...

با توجه به شرایط عصر حاضر و تغییرات درونی و برونی سازمان ها در حوزه فناوری های نرم و سخت و تغییرات سریع در حوزه دانش، ضرورت توجه به نگرش های مبتنی بر دانش را در سازمان های دانشی به ویژه دانشگاه ها بیش از پیش نمایان می سازد. عدم وجود فرآیند مدیریت دانش در دانشگاه فنی و حرفه ای و خروج کارکنان دانشی دانشگاه به واسطه بازنشستگی، انتقال و جابجایی کارکنان منجر به از دست رفتن سرمایه های دانشی و تحمیل هزینه های جبران ناپذیر ناشی از تکرار رویه های معیوب گذشته در نظام اداری و آموزشی ش ...

هدف: این پژوهش قصد دارد وضعیت مدیریت دانش را در ادارات آموزش و پرورش استان خوزستان بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز بررسی نماید. پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه روسای ادارات آموزش‏ و پرورش استان خوزستانبوده است. روش: نمونه آماری این تحقیق مشتمل بر (n=44) نفر از روسای ادارات یاد شده است که برای انتخاب آنها از روش سرشماری استفاده گردید. در پژوهش حاضر از پرسش‏نامه تشخیص مدیریت دانش(kmd) بکوویتز و ویلیامز جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است و برای ت ...

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت استقرار مدیریت دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران و ارائه‌ی مدل مطلوب جامع بومی در این سازمان گردیده‌است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تعداد 158 نفر از کارکنان ستادی گمرک (کارشناس، معاون و مدیر) به عنوان افراد مشارکت کننده در پژوهش انتخاب شدند. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ جمع‌آوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ی سنجش استقرار مدیریت دانش است که از سایت شرکتی فعال در این زمینه ا ...