عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه به علت اهمیت آموزش رسمی توجه به برنامه درسی و در نتیجه توجه به محتوا به عنوان یکی از عناصر برنامه درسی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. یکی از کتاب هایی که به عنوان محتوا برای آموزش و پرورش دوره ابتدایی در نظر گرفته شده، کتاب تفکر و پژوهش است. هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی از نظر میزان توجه به فرایند های تفکر در سال تحصیلی 96-95 است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کتاب کار تفکر و پژوهش پایه ...