عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف سویای پرچرب (صفر، 4/25، 8/5 و 12/75 درصد) و مولتی آنزیم(صفر و 500 میلی گرم در کیلوگرم) بر عملکرد، راندمان لاشه، کیفیت گوشت سینه و برخی از فراسنجه های خونی در بلدرچین ژاپنی انجام شد. برای انجام آزمایش از 480 قطعه جوجه بلدرچین نر و ماده در قالب 8 تیمار با 4 تکرار استفاده شد که در هر تکرار 15 قطعه بلدرچین بطور تصادفی قرار داده شدند. دوره آزمایش از سن 3 تا 45 روزگی بود. دراین تحقیق از آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی استفاده شد و ع ...

این تحقیق با هدف بررسی اثر افزودن مولتی آنزیم آویزایم 1502 شرکت Biochem آلمان به جیره های غذایی بر پایه ذرت و کنجاله سویا، با سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم در سه دوره آغازین، رشد و پایانی، بر عملکرد و کیفیت لاشه، با 576 قطعه جوجه گوشتی از مخلوط دو جنس سویه راس 308، به روش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی 3×4 با چهار سطح انرژی قابل متابولیسم (2750 ، 2850، 2950 و 3150 کیلو کالری بر کیلوگرم) و سه سطح آنزیم (0 و 250 و 500 میلی گرم بر کیلوگرم ) با 4 تکرار و 12 قطعه جوجه در ه ...

جهت تعیین ارزش تغذیه ای خرمای کامل ضایعاتی با و بدون آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی از240 قطعه جوجه خروس گوشتی از سویه تجاری راس در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل استفاده شد. عوامل عبارت بودند از سطوح مختلف خرمای کامل ضایعاتی (صفر، 10 و20 درصد) و مولتی آنزیم ناتوزیم پلاس در دو سطح (صفر و 035/0 درصد). نتایج نشان داد که وزن بدن جوجه هایی که10 و20 درصد خرما در جیره دریافت کرده بودند تا سن 21 روزگی مشابه جوجه های جیره شاهد بود. وزن بدن جوجه هایی که از جیره دارای 10 در ...

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر استفاده از یک مکمل تجاری مخلوط پروبیوتیک و مولتی‌آنزیم به جیره غذایی و محدودیت غذایی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی انجام شد. برای این منظور 360 قطعه جوجه گوشتی کاب 500 (از هر دو جنس) مورد استفاده قرار گرفت. جوجه‌ها پس از ورود به سالن در قالب طرح کاملاً تصادفی و با آرایش فاکتوریل 3×3 (9 تیمار با 4 تکرار و 10 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار) در واحدهای آزمایشی قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح از مخلوط افزودنی (0، 1و 2 ...