عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 39

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

درک اجتماعی از زمان که این اثر به آن پرداخته است، به چگونگی شناخت و آگاهی از پدیده زمان مربوط می شود. به طور کلی درک اجتماعی، همان آگاهی کنشگران راجع به پدیده هاست که افراد در آن با دیگران از طریق تجربه جهانی یکسان، که اجزای آن دارای معانی مشترکی است، به توافق بین الاذهانی دست می یابند. بنابراین، شکل گیری چنین ساخت معرفتی نسبت به جهان، برای کنشگران دارای ابعاد اجتماعی مهمی است. در این بررسی با استفاده از سنت نظریه مبنایی در تحقیق کیفی، مطالعه بر روی 26 نمونه از شهر تهران و چه ...

موضوع پژوهش حاضر بررسی میزان مشارکت سیاسی دانشجویان و عوامل جامعه شناختی موثر برآن در دانشگاه بیرجند است.جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه بیرجند که درسال تحصیلی 1388 مشغول به تحصیل بوده اند تشکیل می دهند که تعداد 363 نفر به عنوان نمونه از این جمعیت انتخاب شده و نحوه ی انتخاب آنها نیز روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده است. روش پژوهش در این پایان نامه پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه می باشد مبانی نظری این تحقیق را تئوری مشارکت سیاسی «لستر میلبرا ...

موقعيت اجتماعي زنان از جمله مسايلي است كه از طريق آن مي توان به جايگاه برتر يا فروتر زنان در جامعه پي برد از عواملي كه ميتواند بر موقعيت اجتماعي زنان تاثير گذار باشد نوسازي وفرايند هاي مربوط به آن است.هدف از اين پ‍ژوهش بررسي تاثير عناصر نوسازي بر موقعيت اجتماعي زنان مي باشد. روش اين پژوهش پيمايش است واطلاعات آن با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي،در ميان382 نفر از زنان 35-20سال در شهر سنندج كه از طريق فرمول كوكران به دست آمد، با بهره گيري از پرسشنامه خود اج ...

موقعيت اجتماعي زنان از جمله مسايلي است كه از طريق آن مي توان به جايگاه برتر يا فروتر زنان در جامعه پي برد از عواملي كه ميتواند بر موقعيت اجتماعي زنان تاثير گذار باشد نوسازي وفرايند هاي مربوط به آن است.هدف از اين پ‍ژوهش بررسي تاثير عناصر نوسازي بر موقعيت اجتماعي زنان مي باشد. روش اين پژوهش پيمايش است واطلاعات آن با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي،در ميان382 نفر از زنان 35-20سال در شهر سنندج كه از طريق فرمول كوكران به دست آمد، با بهره گيري از پرسشنامه خود اج ...

در این پایان نامه سعی شده است با بهره گیری از مفاهیم و اصول جامعه شناختی،بررسی اکتشافی و تحلیلی از نمایشنامه های ایرانی با تا کید بر موقعیت های اجتماعی صورت پذیرد؛مسئله اساسی در این تحقیق در ارتباط باآگاهی و شناخت از موقعیت های اجتماعی و تاثیر ساخت اجتماعی در شکل گیری موقعیت های اجتماعی مختاف در آثار نمایشی می باشد. هدف از این تحقیق تاکید بر متن نمایشنامه به عنوان بستری که امکان شناخت آثار نمایشی را بر اساس معیار های جامعه شناختی فراهم می کند و همجنین تشخیص و تشریح تفاوت های ...

ایرانیان از دیرترین روزگار به اصول اخلاقی معتقد بوده و بنا به دستور پیامبر باستانی خود از اندیشه نیک، گفتار و کردار نیک پیروی می کردند و حتی با غیر ایرانی رفتار با عدل و انصاف داشتند، بدیهی است با زنان هم بر مبنای این اصول به عدل و انصاف رفتار می کردند.از آثاری که طی حفاری های شوش پیدا شده و نیز تحقیقاتی که از روی قراین تاریخی و اسناد و سنگهای منقوش معمول است که زن به صورت ربه النوع مجسم و مورد ستایش قرار می گرفته و از لحاظ اجتماعی هم مقامی ارجمند داشته است. بنا به اعتقاد ایر ...

سوال محوری این تحقیق این است که آیا بین سرمایه اجتماعی و اشتغال زنان بومی و مهاجررابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد یا خیر؟درمرور بخش نظری معرف‌ها و ابعاد سرمایه اجتماعی و همچنین عوامل موثر و مرتبط با مفاهیمی نظیر شبکه‌اجتماعی، اعتماد اجتماعی، جامعه پذیری، سبک زندگی، هنجارهای همیاری و پویایی جمعی تشریح شدند و سپس تأثیر سرمایه اجتماعی به مثابه متغیر درونی پژوهش بر وضعیت اشتغال نیز بیان گردیدیافته‌های این پژوهش در بخش توصیفی حاکی از آن است که میانگین درآمد در بین پاسخگویان 350هزار توم ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی کلیشه های جنسیتی و اثر آن بر انتظار افراد از خودابرازی در موقعیت های کار، ورزش و خانه بود. جمعیت نمونه شامل 60 دانشجوی دختر و 60 دانشجوی پسر دانشگاه اصفهان بود. انتظارات آنان از خودابرازی فرد هدف مونث و مذکر در یک سناریوی اجتماعی که در آن جنسیت و موقعیت تغییر می کرد، به وسیله‌ی مقیاس انتظار از خودابرازی که توسط محقق ساخته شد، با به تصویر کشیدن سه موقعیت کار، ورزش و خانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نمرات به دست آمده با استفاده از آزمون های t وابسته و م ...

امروزه بحث در مورد اهمیت نقش مشارکت سیاسی در توسعه کشورها و به خصوص نقش مشارکت سیاسی زنان مورد توجه اندیشمندان و سیاستمداران مختلف بوده است. بدین لحاظ تمامی جوامع سعی بر آن دارند که برای بهبود مشارکت سیاسی زنان اقدامات لازم را فراهم آورند و موانع موجود بر سر راه مشارکت سیاسی آنان را در تمامی سطوح کاهش دهند. در این نوشتار سعی داریم به نقش و تأثیر فرهنگ سیاسی زنان بر روی مشارکت سیاسی زنان پی ببریم و جایگاه آن را در مقایسه با سایر عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی مورد بررسی قرار دهیم. ...