عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش بررسی کلیشه های جنسیتی و اثر آن بر انتظار افراد از خودابرازی در موقعیت های کار، ورزش و خانه بود. جمعیت نمونه شامل 60 دانشجوی دختر و 60 دانشجوی پسر دانشگاه اصفهان بود. انتظارات آنان از خودابرازی فرد هدف مونث و مذکر در یک سناریوی اجتماعی که در آن جنسیت و موقعیت تغییر می کرد، به وسیله‌ی مقیاس انتظار از خودابرازی که توسط محقق ساخته شد، با به تصویر کشیدن سه موقعیت کار، ورزش و خانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نمرات به دست آمده با استفاده از آزمون های t وابسته و م ...

چکیده تمام نما در تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر در افزایش تمایل خرید مشتریان پرداخته شد. به‌عبارتی پژوهش‌گر درصدد بوده که دریابد چه عواملی افراد را در جهت خرید سوق می‌دهد. چه عواملی سبب اشتیاق در افراد می‌شود و میزان تمایل افراد جهت خرید افزایش می‌یابد. به همین‌منظور جستجویی در منابع علمی معتبر و مقالات بین‌المللی انجام شد. در حوزه متغیر مستقل، ادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مدلی شامل 3 متغیر ویژگی‌های محصول، موقعیت و شرایط انجام خرید، و خصوصیات و اطلاعاتی که ...
نمایه ها:

آموزش ضمن‌خدمت از جمله راه کارهای اساسی در به تعادل رساندن روش‌های اجرای کار در سازمان با تغییر و تحولات و نوآوری‌های فراسازمانی است. توجه به انگیزه کارکنان برای شرکت در دوره های آموزش ضمن‌خدمت از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا کارکنان با انگیزه در طول دوره‌ها، دارای کارایی، اثربخشی، و بهروری می‌باشند. بررسی‌های زیادی در خصوص عوامل موثر بر انگیزه کارکنان انجام گرفته است اما به عوامل موثر بر انگیزه کارکنان برای شرکت در دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر اساس نظریه‌های جدید توجه اندکی ...