عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه، رابطه بین خودکارآمدی و موفقیت حرفه ای و همچنین رابطه بین رضایت شغلی و موفقیت حرفه ای در بین معلمان زبان انگلیسی مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این تاثیر جنسیت، سن، و سابقه تدریس آن ها در موفقیت حرفه ای نیز بررسی شد. شرکت کنندکان در این مطالعه چهل و دو نفر از معلمان زبان انگلیسی (17 مرد، 25 زن) بودند که در سال تحصیلی 90-89 در دبیرستان های شهر کرمان مشغول به تدریس بودند; این معلمان بین سنین 25 تا 49 سال و دارای سابقه تدریس 2 تا 29 سال ...

یکی از پیامدها و نتایج استرس شغلی، فرسودگی شغلی است که تأثیرات مخربی بر روح و روان کارکنان می گذارد. از طرفی اگر فرسودگی شغلی در کارکنان بیمارستان و کادر درمانی اتفاق بیافتد، نتایج نامطلوب آن بر مراقبت از بیمار، رضایت آنان از پروسه درمان و نیز هزینه ها تاثیرگذار است. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه میزان فرسودگی شغلی کادر درمانی بیمارستان تخصصی زنان ام البنین(س) بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی است. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مازلاک که توسط یک نمونه 120 نفری تکمی ...

موضوع پژوهش حاضر اثربخشی مشاوره مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر بر اشتغال موفقیت آمیزمعلمان زن منطقه15تهران می باشد . به این منظور30 نفر از معلمان زن منطقه15 که با توجه به ارزشیابی سال88-87 از لحاظ کاری در سطح عملکرد پایینی قرار داشتند انتخاب شدند.معلمانی که در مقطع ابتدایی یا راهنمایی مشغول به کار معلمی هستندوسابقه کاری بین11سال تا29سال رادارند.پیش آزمون از آنها گرفته شد و سپس در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند . در این تحقیق از 4 پرسشنامه شامل : پرسشنامه محقق ساخته سازگاری شغ ...

یکی از مشکلات اساسی موفقیت در صنعت هتلداری ادراک و برداشت منفی بسیاری از کارکنان خدماتی از شغل خود است. کارشناسان بر این باورند که ادراکات منفی کارکنان هتل ممکن است به ارائه ضعیف خدمات، بی‌تفاوتی و تنفر از مهمان، نگرش‌های شغلی منفی و افزایش میزان اخراج و ترک کار منجر شود این تحقیق درصدد است که مسائل مرتبط با نگرش‌های منفی کارکنان راجع به خدمت مهمانداری را بررسی نماید. نیز از منظر کلی به بررسی تاثیر آموزش‌های ضمن خدمت ارائه شده به کارمندان بر مولفه‌های شکوفائی شغلی و ارزش‌های ...

کسب و کار های کوچک و متوسط نقش محوری درتوسعه اقتصادی کشور های سراسر جهان دارند. امروزه صنعت از سازمان های بزرگ که به صورت عمودی ادغام شده اند در حال فاصله گرفتن است و در عوض زنجیره های ارزش قابل انعطاف جایگزین آنها می شوند. برخلاف تصور پیشین که کسب و کار های کوچک و متوسط (SMEs) را جزئی جانبی در زنجیره ارزش محسوب می کردند، امروزه SME ها به عنوان جزء کلیدی زنجیره ارزش شناخته می شوند. کسب و کار های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور ها حائز اهمیت بسیار زیادی است ، تخمین زده شده که SME ...

هدف از اين پژوهش تعيين سير و عوامل موثر بر رشد مسير شغلي دانش‌آموزان بود که به روش همبستگي و زمينه‌يابي اجرا گرديد. جامعه آماري اين پژوهش شامل دانش‌آموزان سوم راهنمايي تا پيش دانشگاهي شهر اصفهان در سال تحصيلي 89-1388 بود. از اين جامعه، نمونه‌اي با حجم 721 نفر (دختر و پسر) به روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي انتخاب شد. در اين پژوهش براي جمع‌آوري داده‌ها از پرسشنامه‌هاي پنج عامل شخصيت نئو، رشد مسير شغلي، باور به مهارتها، حمايت والدين، بي تصميمي مسير شغلي، خودکارآمدي تصميم‌گيري و ...

این پژوهش با هدف تبیین ارزیابی کارآفرینی مدیران دانشگاه ایران انجام شده است. سوالات این پژوهش عبارتست از : 1. کارآفرینی مدیران در هریک از سطوح تا چه میزان است؟ 2. آیا کارآفرینی با ویژگی های فردی مدیران رابطه دارد؟ 3. رتبه بندی سطوح کارآفرینی مدیران در جامعه کدام است؟ برای پاسخ به این سوالات از یک پرسشنامه استفاده شده است و بر روی تحلیل عاملی میزان 62.9% و اعتبار آن از طریق آلفای کرونباخ 891% برآورد گردید. نتایج بدست آمده حاکی از وجود اعتبار در هر دو پرسشنامه است. پس از ...

هدف از این پژوهش تعیین عوامل اجتماعی موثر بر ادراک با تکیه بر پژوهشی آزمایشگاهی درباره‌ی ادراک قد می‌باشد. ادراک دیداری امری انعطاف‌پذیر و وابسته به موقعیت است و عوامل زیست‌شناختی، روانشناختی و اجتماعی، ویژگی‌های آن را بسته به هر موقعیت تعیین می‌نمایند. در این پژوهش به روش رابطه‌ای تأثیر سن، جنس و وضعیت‌اجتماعی اقتصادی 1054 دانش‌آموزان دختر و پسر کلاس‌های چهارم دبستان (گروه‌سنی چهارم)، دوم راهنمایی (گروه سنی هفتم) و دوم متوسطه‌ی (گروه سنی دهم) مدارس شیراز بر ادراک آن‌ها از قد ...

هدف از این پژوهش بررسی نقش خانواده در بزهکاری نوجوانان زیر 18 سال شهرستان لنگرود می باشد 8فرضیه و 8 سوال در این پژهش مطرح شده است و جامعه آماری شامل نوجوانان 18وزیر 18 سال است که درکانون بازپروری نوجوانان شهرستان لنگرود بسر می برندو روش نمونه گیری به صورت تمام شماری است.در ضمن به توصیه استاد راهنما اعتبار این آزمون مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد.فرضیه های پژوهش شامل: 1- به نظر می‌رسد بین سن و نوع بزهکاری رابطه وجود دارد. 2- به نظر می‌رسد بین جنس و نوع بزهکاری رابطه وجود ...