عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 53

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل موفقیت تحصیلی براساس سبک های تفکر دانشجویان انجام شده است. روش پژوهش همبستگی و از نوع پیش بینی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بجنورد است. نمونه ای به حجم 347 نفر( 134 مرد و213 زن) به شیوه نمونه گیری خوشه ای –طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ – واگنر را تکمیل کردند. برای بررسی موفقیت دانشجویان ، میانگین معدل دو ترم تحصیلی آنها از طریق دانشگاه جمع آوری گردید. داده های این پژوهش با استفاده از روشهای آما ...

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل مشاوره تحصیلی برای دانش‌آموزان سال اول دبیرستان و تاثیر مشاوره مبتنی بر این مدل بر موفقیت تحصیلی آنان بوده که در سه مرحله انجام شده است. در مرحله اول عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی شناسائی و مدل مفهومی موفقیت تحصیلی مفروض شد. بدین منظور 40 نفر از والدین دانش‌آموزانِ موفق، 15 نفر از معلمان و 15 نفر از متخصصان رشته‌های روان-شناسی و مشاوره در یک مصاحبه نیمه ساختار یافته شرکت کردند. علاوه بر این، متون مرتبط نیز مطالعه شد. داده‌های حاصل از مصاحبه با روش نظ ...

بهبود کیفیت آموزش و افزایش موفقیت تحصیلی دانشجویان یکی از اهداف مهم هر دانشگاه است. از این رو تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین متغیرهای پیش بینی کننده موفقیت تحصیلی صورت پذیرفت. این مطالعه به روش توصیفی- همبستگی می باشد که جامعه آماری آن را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه تشکیل دادند. مطالعه بر روی 132نفر که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای محاسبه گردید، انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. برای تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، آز ...

چکیده ندارد.

اين پژوهش به بررسي رابطه ي ميان مؤلفه هاي مهم وضعيت اقتصادي – اجتماعي خانواده با موفقيت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهر ورامين مي پردازد. معدل دانش آموزان در سال تحصيلي 91 – 90 به عنوان شاخص موفقيت تحصيلي در نظر گرفته شد. جامعه آماري شامل كليه ي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهر ورامين كه در سال تحصيلي 90-91 مشغول به تحصيل بوده اند مي باشد . روش نمونه گيري در اين پژوهش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده است . به اين صورت كه ابتدا جامعه آماري را به سه طبقه محروم ...

هدف این پژوهش نقش نمرات آزمون سراسری و ضوابط گزینش در موفقیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران است. جامعه آماری را 1833 دانشجو تشکیل می دهد که بین سالهای 65 تا 75 وارد دانشکده شده اند. شاخص موفقیت تحصیلی معدل لیسانس، قبولی در کارشناسی ارشد و دکتری و عملکرد تحصیلی دانشجویان از نظر تعداد کسر واحد، ترمهای مشروطی ومیانگین نمرات در نظر گرفته شده است. نمرات آزمون سراسری و ضوابط پذیرش دانشجو توسط سازمان سنجش آموزش کشور بعنوان ملاکهای پذیرش دانشجو انتخاب گردیده است. با استفاده ...

تجربه آموزشی، مدرک و رشته تحصیلی دبیران به پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان به طور معنی‌داری تاثیر دارند. تاثیر رشته تحصیلی مرتبط به پیشرفت تحصیلی نسبت به رشته تحصیلی نسبت به رشته تحصیلی غیرمرتبط بیشتر است . دبیران با مدرک تحصیلی کمتر از لیسانس موفق‌تر از دبیران دارای مدرک لیسانس می‌باشند. دبیران دارای مدرک تحصیلی لیسانس وقتی که تجربه آموزشی آنها بیشتر می‌شود (بیش از 30 سال) کارآیی آنان کاهش می‌یابد و این موضوع برای دبیران دارای مدرک کمتر از لیسانس عکس می‌شود یعنی با افزایش تجربه کا ...
نمایه ها:

هدف از اجرای طرح بررسی عواملی است که دانش‌آموزان موفقیت و عدم موفقیت خود را به آن نسبت می دهند.در این طرح پنج عامل مهم یعنی توانائی کوشش سطح دشواری تکلیف و شانس بعنوان عواملی هستند که دانش‌آموزان موفقیت وعدم موفقیت خود را به آن نسبت میدهند.همچنین در این طرح ثبات هریک از عوامل فوق الذکر اندازه گیری شده و همچنین سهم هریک در پیش بینی رفتار تحصیلی (موفقیت و عدم موفقیت تحصیلی ) تعیین می گردد. ...

موفقیت تحصیلی به عنوان یکی از راههای وصول توسعه دانشگاهی و یا به عبارت دیگر بهبود مستمر کیفیت آموزشی است که در شناساسیی برخی از نارسایی های مراکز آموزش علمی کاربردی و ارائه راه حلهای علمی در جهت برطرف ساختن آنها آمادگی لازم را فراهم می نماید.آموزش های علمی کاربردی، آموزش های رسمی هستند که به صورت علمی کاربردی توسط مراکز آموزش عالی امام خمینی و جوانشیر در سطح کارشناسی ناپیوسته در رشته های کشاورزی اقدام به جذب دانشجو می نمایند و موجبات ارتقای دانش افراد و ایجاد مهارت لازم را فر ...