عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1115

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ترکیبات مختلفی تحت عنوان مسدود کننده های کانال کلسیمی شناسایی شده اند. قوی ترین گروه این ترکیبات، مشتقات 1 و 4 دی هیدروپیریدین می باشند که معروف ترین آنها نیفیدین است. رابطه ساختمان و اثرات این دسته از ترکیبات، به طور گسترده ای مورد بررسی قرار گفته است. ما در این مطالعه، به بررسی توانایی مشتقات جدید دی هیدروپیریدین در مهار کانال های کلسیمی نوع ‏‎L‎‏ در مقایسه با نیفیدپین، روی عضله صاف ایلئوم موش صحرایی پرداختیم. در این ترکیبات در موقعیت 4 حلقه پیردین به جای گروه 2-نیتروفنیل، ...

دیابت قندی از شایعترین بیماریهای آندوکرین است و شیوع آن روز به روز افزایش می یابد.بیماری های قلب و عروق یکی از عوامل اصلی ایجاد مرگ و میر در مبتلایان به دیابت به شمار می آیند . داروهای سولفونیل اوره به طور فراوانی برای درمان بیماران مبتلا به دیابت تیپ ‏‎II‎‏ مصرف می شود . گزارشات ضد و نقیضی در مورد ایجاد عوارض قلبی - عروقی توسط این داروها وجود دارد و همچنین به تفاوت در ایجاد این عوارض بین داروهای نسل اول و نسل دوم هم اشاراتی شده است . در مطالعه حاضر دو داروی پر مصرف در کشورما ...

اجرای طرح مذکور در جهت شناسائی زیر گونه‌های مضر موش ورامین و شکل پراکندگی و انتشار آنها جهت استفاده در مطالعات بیواکولوژیکی و نهایتا اتخاذ روشهای مناسب کنترل می‌باشد برای نیل به این هدف ضمن بازدید از مناطق تحت پوشش طرح و تعیین مناطق آلوده و کیفیت آلودگی با استفاده از روشهای مناسب از هر قسمت نمونه‌هائی از جوندگان جمع‌آوری و به آزمایشگاه انتقال داده شد که پس از انجام مراحل آزمایشگاهی و تاکسودرمی نسبت به تشخیص آنها اقدام شد که در نتیجه آن تاکنون 2 زیرگونه بطور قطعی به نامهای Nes ...

هدف این پژوهش برسری خصوصیات کنتیکی آنزیم 3 - بتا - هیدروکسی استروئید دهیدروژناز بیضه موش صحرایی است . برای انجام تحقیق مقادیر معین سوبسترا و غلظت های متفاوت هموژنه بافت بیضه موش صحرایی در گرم خانه گذاشته ( انکوبه ) شد . مخلوط واکنش ، شامل پرگننولون ، کوآنزیم تیکوتین آمید دی نوکلئوتید و ایزونیتر و ترازولیم در 150/0 مولار بافر تریس و با 7/7 ‏‎PH=‎‏ همچنین آنزیم استخراج شدهاز بیضه موش صحرایی بود کهدر زمان های مختلف و دماهای مختلف انکوبه شد . جذب نوری به وسیله اسپکتروفتومتر انداز ...

در این پژوهش اثر آلومینیوم روی روند اسپرماتوژنز در موش صحرایی نر بررسی شده است . بررسی در چهار گروه 13 تایی صورت جگرتفه است که علاوه بر گروه کنترل سه گروه از حیوانات در جیره غذایی خود مقدار 0/625، 1/25 و 2/5 میلی گرم آلومینیوم در گرم غذا به مدت 60 روز دریافت کرده‌اند. تعداد اسپرماتوزوئید با لام هموسیتومتر شمارش شده است . نتایج نشان می‌دهد که میزان هموگلوبین، در صد هماتوکریت ، تعداد اسپرم در هر گرم بافت مجاری دفران، اپیدیدیم، وزن بدن، و وزن بیضه‌ها در گروه‌های آزمایشی که مقادی ...

این پژوهش با هدف بررسی اثرات مصرف اسانس رازیانه بر ساختار هیستولوژیک و هیستومتریک بافت تخمدان موش‌های صحرایی نژاد ویستار، در مراحل مختلف رشد و تکامل پس از تولد انجام گرفت. برای این منظور، موش‌های صحرایی ماده پس از زایمان به گروه‌های کنترل، شاهد1و2 و نیز آزمون1و2 تقسیم شدند. برای هر مادر تعداد یکسان از زاده‌های ماده به طور تصادفی قرار داده شد. گروه‌های شاهد1 و آزمون1 شامل گروه‌هایی‌ بودند که مادران طی 10 روز اول دوره شیردهی به ترتیب نرمال سالین و اسانس رازیانه دریافت کردند ...

ناتوانی سیستم عصبی مرکزی پستانداران بالغ در بازسازی آکسون‌ها به عنوان یک حقیقت، پذیرفته شده است. علاوه بر سدهای فیزیکی یا مولکولی که توسط زخم گلیال در محل ضایعه ایجاد می‌شوند، پیشنهاد شده است که میلین طبیعی سیستم عصبی مرکزی حاوی پروتئین ممانعت کننده‌ی رشد و یا فاقد مولکول‌های محرک رشد می‌باشد. ما در این مطالعه به بررسی این می‌پردازیم که آیا عصاره‌ی خام طناب نخاعی گوساله‌ی جنینی می‌تواند القای شکل گیری سلول‌های نورونی سیستم عصبی مرکزی را بین ماهیچه‌های دیواره‌ی شکم و صفاق موش ...

بمنظور بررسی میزان سرب در خون و بزاق تحت فکی موش صحرایی از موش‌های صحرایی نر با نژاد Sprague-Dawley با میانگین وزنی 170+-10g استفاده شد. موش‌های مورد مطالعه در 3 گروه 16 تایی که هر گروه متشکل از دو زیرگروه بودند قرار گرفتند. هر زیر گروه شامل 4 شاهد و 4 نمونه بود، به حیوانات نمونه به میزان 100mg/Kg استات سرب و به حیوانات شاهد 100 mg/kg استات سدیم به صورت داخل صفاتی تزریق شد. موش‌ها با 1، 2 و 3 تزریق تحت آزمایش قرار گرفتند و در زمان‌های 24 ساعت و 7 روز پس از آخرین تزریق از آنها ...

در این مطالعه تاثیر سرب بر ساختار بافتی کلیه موش صحرایی یک روزه مورد بررسی قرار گرفت. در طی دوران حاملگی به موشهای گروه تجربی، سرب محلول در آب مقطر به مقدار 6/0 گرم، در لیتر به صورت خوراکی و محلول در آب آشامیدنی و به موشهای گروه کنترل، فقط آب مقطر به صورت خوراکی داده شد. نوزادان آنها در روز اول زایمان تشریح شدند و ابتدا مورد بررسیهای مورفومتریک و سپس با میکروسکوپ نوری، مورد بررسیهای هیستوپاتولوژیک قرار گرفتند. مطالعات حاصله از این تجربه نشان داد که در این مقدار سرب، اختلاف مع ...