عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 778

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه تداخل اثر دو گیرنده CCK,NMDA در فعالیت حرکتی در موش سوری بررسی گردید.آنتاگونیست‌های NMDA، فن سیکلیدین (PCP) و دیزوسیلپین(Mk-801) بصورت داخل صفاقی (I.P) تزریق گردید که هردو بصورت وابسته به دوز باعث افزایش فعالیت حرکتی در موش سوری گردید.آگونیست‌های کوله سیستوکینین (cck) سرولوئین (CLN) و کوله سیستوکینین غیر سولفاته (CCK-8u) بصورت زیر جلدی (S.C) تزریق گردید که هر دو بصورت وابسته به دوز باعث کاهش فعالیت حرکتی در موش سوری گردید. تجویز همزمان سرولوئین و فن سیکلیدین تفا ...

زمینه و هدف: هورمون گونادوتروپین جفتی انسانی (hCG) به عنوان آگونیست هورمون LH بر روند اسپرماتوژنز و تعداد سلول‌های ژرمینال در مردان موثر است و کاربرد وسیعی در درمان ناباروری دارد. لذا هدف از این مطالعه بررسی اثرات دوزهای مختلف هورمون hCG بر تعداد سلول‌های ژرمینال و وضعیت آندروژنی در موش بود. روش بررسی: در این مطالعه hCG با دوزهای مختلفی از 5-50 IU به 18 موش در سه گروه آزمایشی تزریق و 6 موش نیز به عنوان گروه کنترل انتخاب شد. این موشها به ترتیب 5، 10 و 50 IU از hCG به صورت زیرپ ...

زمینه و هدف: مطالعات مختلف نشان داده‌اند که عوامل زیادی در القای تحمل ایمونولوژیک مادر علیه جنین نقش دارند. یکی از این عوامل که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است، آنزیم ایندول آمین 2 و 3 دی اکسیژناز (IDO) است که باعث کاتابولیسم تریپتوفان می‌شود و نقش مهمی در ایجاد یک بارداری موفق دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سرم موش باردار بر القای بیان آنزیم IDO در سلول‌های دندریتیک بود که می‌تواند به عنوان پایه‌ای در مطالعات کاربردی در خصوص علل ایمونولوژیک سقط جنین استفاده شود. روش بررس ...

در وهله اول سیستم ایمنی موشهای BAlB/C از طریق تیمکتومی و اشعه دادن از بین می‌برد. سپس انتقال سلولهای فعال ایمنی انسان به موش (ایجاد موش با سیستم ایمنی انسان) و مطالعه تاثیر این سلولهای تحریک شده روی سلولهای سرطان ریه کاشته شده در بدن موش و مقایسه رشد سلولهای سرطانی با گروه کنترل و بمنظور مقایسه عوامل محرک ایمنی که جهت تقویم تاثیر سیستم ایمنی بکار می‌روند. ...

برای بررسی اثر ((گلوکز، فروکتوز و گالاکتوز)) بر رشد و نمو جنین دو سلولی موش در محیط های مختلف کشت، در این پژوهش جنین ها در مرحله آخر دومین چره سلولی ‏‎(Late two-cell)‎‏ از موش سفید کوچک سوئیسی گرفته شدند. به این منظور تخمدان های حیوان ماده توسط ((گنادوتروپین))ها تحریک شد ‏‎(Super Ovulation)‎‏ و 48 تا 50 ساعت پس از تزریق ‏‎((hcG))‎‏ نمونه گیری انجام گرفت. جنین ها به طور تصادفی در چهار نوع محیط کشت: ((‏‎T6‎‏ دارای گلوکز ‏‎T6, (T6+gal)‎‏ دارای گالاکتوز ‏‎T6, (T6+gal)‎‏ دارای فر ...

هالوپریدول به عنوان داروی آرام‌بخش برای کنترل و درمان اختلالات روانی و تهیج‌پذیری مصرف می‌شود. این اثر عمدتا از طریق مهار گیرنده‌های دوپامینی در دستگاه عصبی است . Jurand در سال 1990 با تزریق 30 میلی‌گرم هالوپریدول بر کیلوگرم وزن موش سوری در روز هشتم حاملگی، متوجه اتساع بطن چهارم مغزی و جابجا شدن لوله عصبی در جنین شد. وی اعلام کرد که هالوپریدول در تشکیل لوله عصبی و اتصال چین‌ها درگیرند، مداخله می‌کند. در این تحقیق اثر این دارو در دو گروه آزمایش (یک) و (دو) به این ترتیب مورد بر ...
نمایه ها:
موش | 

هدف مقاله، بررسی تاثیر سلولهای اپیتلیال نواحی مختلف اویداکت هامستر بر تکوین جنین های موش نژاد ‏‎N-MARY‎‏ طی چهار روز هم کشتی و تاثیر عملکرد گنادوتروپینهای تزریقی بر کیفیت اثر هم کشتی است. دسته 1: پس از 96 ساعت، تعداد بیشتری از جنینها در گروههای هم کشتی از زونا پلوسیدا خارج شدند ‏‎‏‎(C=36%, P<0.051=50%, P<0.001 A=64% (Hatch)‎‏ . علاوه بر این در 24 ساعت اول کشت، تکوین جنینها در هم کشتی آمپولا بهتر از ایستموس بود ‏‎(P<0.001)‎‏. شمارش بلاستومرها نشان داد که تعداد بلاستومرها پس از ...

هدف این بررسی اثر مایع آمنیوتیک جنین شش روزه و ده روزه مرغ ‏‎(CEAF)‎‏ بر رشد و نمو جنینهای دوسلولی موش است. آزمایش یک: در ‏‎AF100‎‏، ‏‎iAF100‎‏ و ‏‎iAF50‎‏ درصد مجموع بلاستوسیست ‏‎(TB)‎‏ به طور معنی داری بیشتر از محیط شاهد بود (به ترتیب 5/87، 7/81 و 1/82 در مقابل 1/56) ‏‎(P<0.001)‎‏. درصد خروج بلاستوسیست از زوناپلوسیدا ‏‎(HB)‎‏ در ‏‎AF100‎‏ و ‏‎iAF20‎‏ در مقایسه با شاهد به طور معنی داری بیشتر بود (به ترتیب 58 و 3/60 در مقابل 5/22) ‏‎(P<0.001)‎‏. آزمایش دو: درصد ‏‎TB‎‏ در ‏‎AF ...

با توجه به اثرات تخم شوید در کتب گیاهی سنتی و جدید به عنوان مقوی معده، تسکین دهنده درد معده و آنتی اسپاسمودیک در عضلات صاف لوله گوارش، اثرات محافظت در برابر زخم معده و آنتی کلینرژیک عصاره آبی و هیدروالکلی تخم شوید بر روی موش کوچک مورد بررسی قرار گرفت. سمیت حاد به روش ‏‎LD50‎‏تعیین شد. برای بررسی اثرات ضد زخم معده تخم شوید از دو ماده اسید کلریدریک 1 نرمال به میزان ‏‎0/2Ml‎‏و اتانول مطلق به میزان ‏‎0/25Ml‎‏استفاده شد. عصاره ها نیم ساعت قبل از تجویز اسید کلریدریک 1 نرمال و اتانو ...