عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش، نگارنده به بررسی میزان اثرگذاری موسیقی انیمیشن بر دریافت‌ها و ادراکات حسی مخاطب پرداخته تا با استناد به پژوهش‌های هِونر در زمینه عوامل بیانی موسیقی، فیشُف در زمینه موسیقی فیلم و فَرَر در رابطه با عوامل بیانی تصویری و موسیقایی در انیمیشن و نیز بررسی‌های انجام شده بر تعدادی از بزرگسالان به این پرسش، که چگونه موسیقی انیمیشن بر مخاطب و دریافت‌های حسی وی از اثر، بدون وجود دیالوگ تأثیر دارد، پاسخ داده شود. از آنجا که انیمیشن‌های موسیقی‌محور مبتنی بر ویژگی‌های بیانی مو ...

چکیده در این پژوهش به بررسی تأثیر نقّاشی و‌‌ موسیقی درمانی بر امید و ‌‌‌‌شادکامی کودکان 8 -11سال بیمارستان محک بررسی شد. این پژوهش یک طرح شبه آزمایشی به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و کنترل و انتخاب تصادفی بود. نمونه این پژوهش 40 نفر از کودکان مبتلا به سرطان 8 - 11 سال بیمارستان محک شهر تهران بود که با روش نمونه برداری دردسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به شیو? تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در 4 گروه شامل 3 گروه آزمایشی و یک گروه کنترل جایگزینی شدند.گروههای آزم ...

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی و مقایسه موسیقی درمانی و شناخت درمانی روی کنترل خشم در نوجوانان پسر بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. از میان دانش آموزان پسر ناحیه دو شهرستان رباط کریم از طریق نمونه گیری در دسترس یک مدرسه انتخاب شد و با اجرای پرسشنامه خشم اسپیلبرگر 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه جایگزین شدند. موسیقی درمانی غیرفعال به مدت 8 جلسه روی یک گروه اجرا شد و روی گروه دیگر 8 جلسه شناخت درمانی اجرا شد. گروه کنترل مداخله ای دریافت ...

اختلال کمبود توجه وتمرکز (ADD) واختلال اضطراب شایعترین اختلال عصبی – رفتاری دوران کودکی می باشند. گرچه برنامه های دارو درمانی، کار درمانی وبازی درمانی در کاهش علائم این اختلالات سهم عمده ای دارند، اما برای بهبود روابط وتعاملات اجتماعی وعاطفی ایشان به مداخلات دیگری که نقش مکملی را در درمان ایفا می کنند، نیاز است. یکی از تأثیرگذارترین برنامه ها، برگزاری جلسات موسیقی درمانی می باشد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر موسیقی در کودکان با اختلال ADD که همزمان اختلال اضطراب را نیز دارند وک ...

هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی موسیقی درمانی بر رشد مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی پسر منطقه 9 شهر تهران می باشد. با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، 32 دانش آموز از بین دو کلاس به طور تصادفی انتخاب شدند و در 2 گروه آزمایشی و گواه (هر کدام 16 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه، هفته ای 2 بار، هر جلسه 45 دقیقه، تحت برنامه های موسیقی درمانی قرار گرفتند. اطلاعات به دست آمده از این کودکان، توسط پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (1990)، به صورت پیش آزمون و پس ...

این پژوهش با هدف مقایسه سلامت روانی وکیفیت زندگی سالمندان بهره مند از موسیقی درمانی با سالمندان عادی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را 200 نفر از سالمندان مرکز جهاندیدگان شیراز تشکیل دادند که از بین آنان 40 نفر سالمند بهره مند از موسیقی درمانی و40 نفر از سالمندان عادی بودند. این افراد با شیوه نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به وسیله مقیاس های سلامت روانی وکیفیت زندگی وموسیقی در مانی اطلاعات مورد نیاز پژوهش گردآوری شد. در این مطالعه ازپرسشنامه SCL90-R(سلام ...

چکیده: صدا‌ها از طریق شنیدن ما به امور درونی مبدل می‌شوند و در درون انسان ایجاد فکر، حس و تصویر می‌کند. حتی این آوا در زبان به کلمه تبدیل شده و دارای نشانه‌ای نوشتاری می‌شود. فکر و احساسات و انرژی درونی ما نیز در نقطه‌ای تبدیل به صدا می‌شود. در این پژوهش، سعی بر یافتن چگونگی تبدیل این مراحل به یکدیگر کرده‌ام. همچنین در نقطه‌ی تبدیل صدا به موسیقی به تأثیرات آن بر ذهن و روان انسان و پیش‌تر از آن به نظریه‌های پیدایش موسیقی و کارکرد آن در طول زندگی بشر البته با محوریت تمدن‌های ...