عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هر سال تعدادی از گوسفندان موسسه تحقیقات دچار پشم‌ریزی می‌گردند که این مقدار تک تک مورد آزمایشات مختلف قرار خواهند گرفت و با توجه به اینکه هیچگونه انگل خارجی ندارند و بیماریهای قارچی نیز نداشته و تغذیه آنها نیز یکسان است در نتیه احتمال پشم‌ریزی ممکنست به علت سن زیاد و یا کمبود ماکرو و یا میکور المانهای خون و یا چندقلوزائی و یا نژاد باشند. یک نمونه خون به علت تست ین به آزمایشگاه ارسال و در صورتیکه منفی باشد طرح روی آن انجام می‌گردد در انتها سن، نژاد، چندقلوزائی از رابطه میکروال ...

خودکفائی کامل در زمینه تولید جوجه‌های یکروزه گوشتی و تخمگذار به جز در اختیار داشتن لاینهای خالص (جمعیت‌هائی که دارای اختصاصات مطلوب نژادی بوده و با حفظ آن قادر به تکثیر موجوداتی از نوع خودی می‌باشند و نیز می‌توانند آن اختصاصات را به نتایج خود منتقل نمایند) امکان‌پذیر نمی‌باشد. با توجه به این امر موسسه تحقیقات دامپروری در سال 1363 اقدام به خرید و ورود تعدادی جوجه‌های یکروزه گوشتی و تخمگذار از نوع لاینهای اصیل خارجی نموده و در این راستا طرحهای تحقیقاتی اجرا و در حال اجرا می‌باش ...

در ابتدا ضمن تلاقی مختلف انواع ترکیبات ژنتیکی از خطهای مادینه و نرینه نژادهای خالص موجود در موسسه ایجاد و سپس اقدام به تولید 24 هزار قطعه جوجه هیبرید خواهد شد، بطوریکه پس از سکس ، جوجه خروسها حذف گردیده و میزان دوازده هزار جوجه مرغ هیبرید با چهار ترکیب مختلف جهت آزمایش باقی خواهند ماند. سپس در شرایط محیطی یکسان هیبریدهای فوق‌الذکر نسبت به صفات ، درصد تلفات ، وزن در سنین مختلف (بلوغ جنسی) میزان تخمگذاری، وزن تخم مرغ، ضریب تبدیل رکوردگیری با سه تکرار هزار قطعه‌ای با شاهد استاند ...

پیش از این طرح بررسی عملکرد هیبریدهای گوشتی حاصل از لاینهای خالص خارجی موسسه به منظور تعیین قابلیت‌های ژنتیکی و ارزیابی لاینها ارائه گردید. با توجه به اینکه عملکرد مادران این هیبریدها جهت بررسی لاین‌ها لازم و ضروری می‌باشد چون که ممکن است مادر از نظر صفاتی نظیر تولید تخم‌مرغ، وزن تخم‌مرغ، قدرت زنده‌ماندن، قدرت باروری، قدرت جوجه‌آوری و سن بلوغ جنسی در حد مطلوب نباشد، لذا شناسائی این صفات و توام نمودن آن با صفات هیبریدها، قضاوت بر روی لاینها را تسهیل خواهد نمود. ...

چکیده ندارد.

اجرای این پژوهش که بر روی جوجه‌های هیبرید تخمگذار تولیدی موسسه تحقیقات دامپروری ( مرغان لاین موجود در (موسسه) از یک سو و جوجه‌های هیبرید تخمگذار تجارتی متداول در بازار ایران، تولید شده از گلدهای کادر حاصل از مرغان اجداد (و احتمالا لاین) موجود در کشور از سوی دیگر انجام می‌گیرد، به منظور بررسی یک سری آزمایشات و تست‌های مقایسه‌ای و نهایتا عملکردهای اقتصادی این دسته از هیبریدهای تخمگذار تولید شده در کشور جهت مشخص شدن مقاوم و جایگاه هر یک از آنها، خاصه جوجه‌های هیبرید تخمگذار ت ...