عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

محتوای عمق بحرانی توسط برخی پژوهشگران در دهه های گذشته به عنوان عمقی که مقادیر مقاومتهای شمع پس از آن ثابت باقی می ماند، پیشنهاد شده است. گرچه بسیاری از تحقیقات اخیر اشاره کرده این مفهوم به دلیل تفسیر اشتباه داده های آزمایش می باشد. در این پژوهش، پنج روش مختلف شامل روش آنالیز استاتیکی، روشهای توصیه شده آیین نامه ای متحد و انستیتو نفت آمریکا و روشهای تعیین ظرفیت باربری شمع با استفاده از نتایج آزمایشات درجای SPT و CPT ، جهت تعیین توان باربری شمع ها بر اساس نتایج آزمایشات بارگذا ...