عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موتورهای رم‌جت اغلب دچار مشکل ناپایدئاری بوده و این پدیده روی عملکرد آنها تاثیر جدی می‌گذارد. در این مطالعه به پایداری فرکانس پایین که در اینگونه موتورها رخ می‌دهد توجه شده و با ساخت موتور آزمایشی به بررسی اندرکنش میان میدان جریان سال و میدان آکوستیک پرداخته شده است . دستگاه آزمایش یک رم‌جت متقارن با محفظه احتراق پله‌ای که از سه قسمت لوله ورودی، محفظه احتراق پله‌ای و نازل خروجی تحلیل شده است . از هوا و اکسیژن خالص به عنوان اکسیدکننده و از پروپان به عنوان سوخت استف ...

موتورهای رم‌جت اغلب دچار مشکل ناپایداری احتراق بوده و این پدیده روی عملکرد آنها تاثیر جدی می‌گذارد. در این مطالعه به ناپایداری بسامد پایین که در موتورهای رم‌جت رخ می‌دهد توجه شده است . با ساخت یک موتور آزمایشی به بررسی اندرکنش میان میدان جریان سیال و میدان آکوستیک پرداخته شده است . دستگاه آزمایش یک رم‌جت متقارن محوری با محفظه احتراق پله‌ای بوده که از سه قسمت لوله ورودی، محفظه احتراق پله‌ای و نازل خروجی تشکیل شده است . متغیرهای آزمایش‌ها عبارتند از دبی جریان، طول ورودی و طول م ...

چکیده ندارد.