عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق بررسی موانع درونی و بیرونی موثر بر توانمند سازی کارکنان ادارات پست شهر تهران بوده است که بدین منظور 355 نفر از کارکنان ادارات پست شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه تحقیق پاسخ گفتند که دارای 30 سئوال بوده که طیف آن طیف 5 گزینه ای لیکرت میباشد که آلفا کرونباخ آن 90 درصد بدست آمد و در پایان نیز داده های بدست آمده به وسیله آزمون تی تک نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفت . اما برنامه های توانمندسازی کارکنان در ادارات پست شهر تهران اجرا و عملی ...