عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مقاله ارتعاش آزاد ورق مستطیلی از جنس مواد هدفمند مستقر بر بستر الاستیک دو پارامتری (بستر پسترناک) مورد بررسی قرار می گیرد. جهت تقریب جابحایی های ورق با فرض تئوری کلاسیک ورق از توابع سعی هارمونیک مثلثاتی استفاده شده است که شرایط مرزی تکیه گاه ساده را ارضاء می نمایند. برای دستیابی به فرکانس طبیعی از روش انرژی ریلی- ریتز مبنای انرژی پتانسیل کمینه استفاده می گردد. به منظور بررسی دقت روش به کار رفته نتایج عددی با نتایج دقیق موجود در مراجع مقایسه می گردد. در نهایت تاثیر پارا ...

در این تحقیق تحلیل ارتعاشات آزاد استوانه هایی از ج نس مواد هدفمند ارتوتروپیک به روش بدون المان ی که مبتنی بر فرم ضعیف معادله حرکت م ی باشد، بررسی شده است. در این روش بدون المان از توابع شکل حداقل مربعات متحرکMLS) برای تقریب میدان تغییر مکان و تابع تبدیل برای اعمال شرایط مرزی استفاده شده است . استوانههای م ورد بررسی ترکیبی از دو ماده ایزوتروپیک (الیاف و ماتریس) می باشند که مقدار الیاف آن در راستای شعاع طبق رابطه کسر حجمی تغییر می کند لذا خواص مکانیکی آنه ا در راستای شعاع استوا ...

در این مقاله یک روش تحلیلی برای بررسی پاسخ دینامیکی استوانه جدار ضخیم 1 از جنس مواد هدفمند 2، تحت بارگذاری شوک مکانیکی 3 ارائه شده است. الگوهای مختلف تغییر خواص مکانیکیدر راستای ضخامت استوانه هدفمند با استفاده از مدل تابع توانی غیر خطی (با نسبتهای حجمی مختلف بین سرامیک و فلز) شبیه سازی شده و خواص مکانیکی به شکل تابع مذکور در معادلات دینامیکی حاکم جایگذاری شدهاند. با در نظر گرفتن شرایط کرنش صفحهای و تقارن محوری برای مسأله و تابع توزیع فوق الذکر برای خواص مکانیکی، معادلات دینام ...

در این پایان نامه، تحلیل استاتیکی (خمش) میکرو ورق‌های مستطیلی ضخیم مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا معادلات خمش میکروورق‌های مستطیلی ضخیم ساخته شده از مواد هدفمند تحت بارگذاری عرضی بدست آمده اند. سپس در قسمت بعد خمش این میکروورق‌ها برای مواد همگن ایزوتروپیک به طور کامل مورد آنالیز قرار گرفته است. در این پژوهش، معادلات حاکم بر تعادل و پایداری بر اساس تئوری برشی مرتبه سوم بدست آمده‌اند. همچنین از تئوری تنش کوپل اصلاح شده برای تحلیل میکرو ورق‌ استفاده شده است. در ادامه، با ...

در پژوهش حاضر برای یک صفحهی ضخیم مستطیلی از جنس مواد مدرج تابعی (هدفمند) که تحت بار دو محوره قرار دارد تحلیل کمانش الاستیک- پلاستیک انجام شده است. این تحلیل براساس دو نظریهی رایج در حوزهی پلاستیسیته، نظریهی نموی و نظریهی تغییرشکل انجام شده است.در این پژوهش نمودارهایی برای بار بحرانی کمانش برحسب نسبت ضخامت رسم شده است که اثر تغییرات پارامترهای مختلف دخیل در مسأله را نشان میدهند.این پارامترها عبارتند از: شرایط تکیه گاهی، نسبت ابعادی، نمای مربوط به ماده ی هدفمند و نسبت بارگذاری. ...
 
در این پایان نامه ارتعاش آزاد ورقهای کامپوزیت تقویت شده با نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از روش بدون المان و بر اساس تئوری الاستیسیته سه بعدی بررسی میشود. نانو لوله های کربنی باجهت های تصادفی در داخل ماتریس قرار گرفته اند. درصد حجمی نانوتیوب کربنی در راستای ضخامت تغییر میکند و خواص مکانیکی کامپوزیت تقویت شده با نانولوله های کربنی متغیر در نظر گرفته میشود و بر اساس روش eshelby-mori-tanaka بدست می آید. در کاری متفاوت ارتعاشات آزاد ورق هدفمند تقویت شده با نانو لوله ه ...