عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دو گیاه دارویی بادرنجبویه و بادرشبو ازتیره نعناع (Lamiaceae) می‌باشند. ماده موثره هر دو گیاه عمدتاً به صورت اسانس است. از مهمترین عوامل محیطی تأثیر گذار بر کمیت و کیفیت مواد موثره گیاهان دارویی نور و مواد غذایی هستند. به منظور بررسی اثر نور وکمپوست بر ماده موثره دو گیاه ذکر شده آزمایشی در منطقه خرم‌آباد انجام شد. طرح آزمایشی مورد استفاده، اسپلیت پلات در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار برای هر دو گیاه انجام شد. عامل اصلی شامل 50 و 70 درصد سایه دهی و بدون سایه دهی در کرت‌ه ...

سیاه دانه Nigella sativa (L.) گیاهی از خانواده آلاله است که کاربردهای متعدد دارویی و خوراکی در بسیاری از کشورهای جهان دارد. به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد کمّی و کیفی این گیاه، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک در سال زراعی 90-1389 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل 4 سطح تنش خشکی (آبیاری کامل، قطع آبیاری در مرحله ساقه رفتن تا شروع گلدهی، قطع آبیاری در مرحله گلدهی تا شروع ...

طی سالیان متمادی گیاهان دارویی اساس و حتی در برخی موارد تنهاطریق درمان محسوب می شدند مواد اولیه موثری که در گیاهان به صورت ذخیره موجود است پیوسته به عنوان موادی غیرقابل جایگزین مورد استفاده بوده و خواهد بود این مواد اولیه در صنعت داروسازی، صنایع غذایی و مواد آرایشی و بهداشتی و... مورد استفاده قرار میگ یرد. مریم گلی یک گیاه دارویی علفی و چند ساله و متعلق به خانواده Labiatae است. جنس سالویا پراکندگی نسبتا وسیعی در فلور گیاهی کشورمان داشته به طوری که تاکنون حدود 58 گونه مریم گلی ...

امروزه به دلیل بروز برخی مشکلات ناشی از استفاده‌ی بی رویه از سموم شیمیایی در سامانه‌‌های کشاورزی، گرایش زیادی به استفاده از پتانسیل مواد بیولوژیکی نظیر متابولیت‌های گیاهی در راستای کنترل بیماری‌های گیاهی ایجاد شده است. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی اثر ضد قارچی عصاره‌های گیاهی به منظور مهار بیماری مرگ گیاهچه‌ی کدوییان به اجرا در آمد. به این منظور ابتدا اثرات ضد قارچی سه نوع عصاره‌ی اتانولی، متانولی و آبی حاصل از 37 گونه‌ی گیاهی علیه عوامل مرگ گیاهچه شامل گونه‌های Pythium aphani ...

امروزه به دلیل بروز برخی مشکلات ناشی از استفاده‌ی بی رویه از سموم شیمیایی در سامانه‌‌های کشاورزی، گرایش زیادی به استفاده از پتانسیل مواد بیولوژیکی نظیر متابولیت‌های گیاهی در راستای کنترل بیماری‌های گیاهی ایجاد شده است. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی اثر ضد قارچی عصاره‌های گیاهی به منظور مهار بیماری مرگ گیاهچه‌ی کدوییان به اجرا در آمد. به این منظور ابتدا اثرات ضد قارچی سه نوع عصاره‌ی اتانولی، متانولی و آبی حاصل از 37 گونه‌ی گیاهی علیه عوامل مرگ گیاهچه شامل گونه‌های Pythium aphanid ...

مطالعات خاصیت آللوپاتیک گیاهان دارویی می‌تواند فرصت مناسبی برای پیدایش علف کش‌های طبیعی و نسل جدیدی از بازدارنده های رشد علف‌های هرز باشد. با هدف بررسی اثر آللوپاتیک شش گونه از گیاهان دارویی بر سه گونه علف هرز رایج در مزارع ایران (تاج خروس، سلمه تره و خرفه)، آزمایش به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح کاملاً تصادفی با چهار عامل (نوع علف هرز در سه سطح، نوع گیاه دارویی در شش سطح شامل اکالیپتوس، خرزهره، تاتوره، مریم گلی، گل راعی و افسنطین و همچنین غلظت عصاره در چهار سطح متشکل از عصاره ...

به منظور بررسی تاثیر کود‌های زیستی و شیمیایی بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کارلا، آزمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: شاهد یا 100 درصد کود شیمیایی (اوره 180 کیلوگرم در هکتار + فسفات مونو آمونیوم 100 کیلوگرم در هکتار+ سولفات پتاسیم 100 کیلوگرم در هکتار) (1F)، نیتروکسین + فسفات بارور2 (2F)، نیتروکسین + فسفات بارور2 + 75% کودشیمیایی (3F)، نیتروکسین + فسفات بارور2 + 50 % کودشیمیایی ...