عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 160

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سالمونلا در دستگاه گوارش بسیاری از حیوانات مستقربوده و قادر است از طریق مدفوع به خاک ، آب ، غذا و دیگر حیوانات منتقل شود. سالمونلا یکی از مهمترین عاملین مسمومیتهای غذائی در دنیا بوده و شایعترین منبع عفونت ، مرغ و تولیدات حاصل از آن می باشد . هدف از این مقاله بررسی وجود سالمونلا و کنترل در مواد غذایی می باشد. بدین منظور ابتدا 25 گرم نمونه را طی دو مرحله ، غنی سازی عمومی و غنی سازی اختصاصی نموده ، سپس برروی محیطهای کشت اختصاصی رشد داده و بر روی پرگنه های مشکوک آزمایشهای تائیدی ...

مطالعه سبک زندگی افراد یک موضوع مهم در تحقیقات بازاریابی به شمار می‌رود که بسیاری از شرکت‌ها با توجه به اهمیت آن، مطالعاتی را پیرامون این موضوع و همچنین عوامل موثر بر آن انجام داده‌اند. در این پژوهش هدف اصلی، بررسی تاثیر سبک زندگی افراد بر تصمیم خرید می‌باشد. برای این منظور 4 فرضیه مطرح گردیده و حجم نمونه این تحقیق تعداد 384 نفر می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده و به روش تصادفی طبقه بندی از بین خریداران محصولات غذایی در شهر کرمانشاه انتخاب شده و ابزار گردآوری د ...

مراکز عرضه مواد غذایی تامین کننده بخش عمده ای از مایحتاج مردم بویژه شهرنشینها می باشند، لذا ارتقا سطح دانش بهداشتی کارکنان این مراکز و رعایت موازین بهداشتی توسط آنان با ارتقا سطح سلامت جامعه رابطه مستقیم دارد. برنامه ریزی آموزشی و طراحی برنامه های نظارتی نیاز به شاخت دقیق وضع موجود دارد . دراین تحقیق با بررسی قابلیت مصرف موادغذایی عرضه شده در این مراکز سعی شده است وضعیت موجود سلامت مواد غذایی در سطح عرضه شهرستان گرمسار در سال 1382 شناسایی گردد تا برنامه ربزی های آموزشی و اجرا ...
 
با اعمال مدیریت صحیح جهت مبارزه با علفهای هرز ارسال آیش یعنی یکبار سمپاشی در بهار و یکبار زدن پنجه غاری (در دهه دوم تیرماه) موجب کاهش شدید علفهای هرز و کاهش تبخیر و تعرق رطوبت توسط علفهای هرز در سطح خاک و نیز جلوگیری از مصرف مواد غذایی خاک و افزایش عملکرد گندم به میزان 61 درصد بوده است . ...