عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 38

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تولید موادرنگی توسط میکرواورگانیسمها بمنظور کاربرد آن تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است .درحال‌حاضر مرکز تحقیقاتی مهندسی بیوشیمی مشغول مطالعه مطالب زیر میباشد: الف - جنبه علمی -1 مطالعه ساختمان شیمیائی مواد رنگی تولیدشده توسط میکرواورگانیزم هاو مقایسه آن بامواد رنگی سنتی بیولوژیکی تولید شده توسط نباتات ازقبیل کلروفیل و کاروتینوئیدها ازنظر علمی بسیار جالب است . -2 مطالعه چگونگی تولیدمواد رنگی بعبارت دیگر بیوژنز پیگمان . ب - جنبه صنعتی 1- این طرح ازنظر استفاده از مواد رنگی تول ...
 
سازه های پوسته ای وخصوصاً پوسته های استوانه ای بخش اصلی تشکیل دهنده بسیاری از سازه های مهندسی در صنایع مختلف دریائی ، پتروشیمی ، هسته ای و هوافضا بوده ومسئله ارتعاشات آنها یک موضوع مهم درمهندسی بوده وتابحال روشهای مختلفی برای مطالعه ارتعاشات آنها به کاربرده شده است . معمولأ برای رسیدن به خواص مکانیکی مطلوب درجهت‌های مختلف در پوسته، از انواع تقویت کننده ها یا از پوسته های کامپوزیتی با چیدمان مختلف استفاده می شود تا علاوه بر بدست آمدن خواص مورد نظر نسبت وزن به سختی مناسبی هم پی ...
نمایه ها:
 
هدف ازاین طرح مطالعه اکسیداسیون بیولوژیکی پساب های حاوی مواد قندی است وبرای این منظور ابتدا می باید دستگاه هائی برای اکسیداسیون مواد آلی طرح و ساخته شود.این دستگاه ها شامل واحد لجن فعال ،واحد چرخ‌های گردان ،واحد جذب سطحی می باشد.البته در شروع کار از ساکارز به عنوان مدل مواد قندی آلوده کننده از روش‌های دکرشده و تطبیق آن با شرایط اقلیمی کشور ،مطالعه خواهدشد تا بهره برداری درمقیاس‌های بزرگ صنعتی و رفع آلودگی پساب های حاوی مواد قندی مشخص ازقبیل پساب های کارخانه های الیاف ،کاغذ سا ...

مواد تولیدشده ازفعالیت میکرواورگانیسم ها می توانند داخل سلولی باشند مثل پروتئین تک یاخته ،یااینکه خارج سلولی که در محیط کشت ترشح می شود.ازمهمترین ترکیبات نوع دوم که امروزه درسطح صنعتی تولید می شود و ازلحاظ اقتصادی از راه سنتز شیمیائی بسیارارزان تراست ،میتوان سیتریک اسید وگلوکونیک اسید را نام برد.دراین طرح بخصوص تولید اسیدسیتریک بااستفاده ازمیکرواورگانیسم ها (انواع قارچ) درسطح آزمایشگاهی بررسی خواهدشد.چون در روش‌های تخمیر متداول درجهان ازملاس نیشکر بجای چغندرقند که درایران بطو ...

مهندسین شیمی و بهداشتی درباره مسائل مربوط به اهمیت پدیده لختگی ومشخصات رسوب لجن تاآنجا که به بالابردن بازده واحد لجن فعال درتصفیه خانه های صنعتی وشهری مربوط میشود،مطالعاتی انجام داده اند ونتایج قابل توجهی نیز ازنقطه نظر بالابردن بازده واحد فوق که مهمترین واحد تصفیه امروزی بشمار میرود،بدست آورده اند لیکن جنبه های بیولوژیکی این پدیده کاملا فراموش شده وبدیهی است باکسب اطلاعات بیشتر دراین مورد بازده بهتری ازنقطه نظر سرعت ته نشین شدن لجن بدست خواهدآمد مسئله ای که مهندسین به آن توج ...

طبق آمارسازمان برنامه برای برنامه پنجم وهمچنین مصوبات کمیته عالی پروتئین کشور پروتئین تولیدی درکشور برای تغذیه طیور و دوم کافی نمی باشد.کمبود این ترکیب مهم مواد علوفه ای ،موجب گردیده است که درحال حاضر قسمت عمده پروتئین علوفه ای موردنیاز کشور ازخارج تامین شود.وبدین جهت اهمیت مسئله تهیه پروتئین درکشور روزبه روز بیشتر میشود،تهیه پروتئین درایران تاکنون منحصر به روشهای سنتی بوده وتوسعه و ترویج این روشها دارای محدودیتهائی ازقبیل مشکلات مربوط به توسعه سطح کشت در شرائط نامساعد اقلیمی ...

بررسی چگونگی کمی و کیفی غوغای شهری درتهران و شناخت مناطقی که درآنهاناهنجاری های سروصدا مسئله حادی رابوجود آورده ،پیشنهاد راههای کنترل سروصدا برحسب مورد. پیشنهاد ضوابط اجرائی برای کنترل سروصدا،انجام مطالعات وتحقیقات جامعه شناسی مربوط به غوغای شهری . ...