عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

همکاری جهت بقای سازمانها و گروهها از اهمیت قاطعی برخوردار است. اغلب مشاهده شده همکاری اخلاق، روابط اجتماعی و انسانی در کار، و در کارهای پیچیده سطح بهرهوری و کیفیت را بالا میبرد. در همکاری تلاش دو یا چند نفر جهت رسیدن به هدف، یا اهداف به شیوه ای است که موفقیت هر شخصی موفقیت دیگری را تسهیل می‌کند. از آنجا که انجام اغلب کارهای فنی و مهندسی از دست یک نفر خارج است و نیازمند همکاری مداوم چندین مهندس است، همکاری در این گروهها اهمیت مضاعفی پیدا می کند. بر این اساس پژوهش حاضر می کوشد ...