عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مهد کودک بعنوان نخستین مکانی که آموزش و پرورش انسان از آنجا آغاز می شود از اهمیت بسیاری برخوردار است. امروزه مکانهایی که به قصد مهد کودک بنا شده اند، انگشت شمارند. اکثر این مکانها ساختمانهایی مسکونی هستند که با کشیدن چند نقاشی بر در و دیوار آن تغییر کاربری یافته اند. به عقیده بسیاری از دانشمندان شخصیت انسانها در هفت سال اول زندگی شکل می گیرد. بسیاری از کودکان این دوره را در مهد کودک سپری می کنند. معماری مهد کودک بوسیله عناصرش از جمله فرم معماری، رنگ، بافت، نور و غیره می توان ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مادران بر کاهش اضطراب کودکان 6-4 سال مهدهای کودک اهواز بود. این بررسی یک مطالعه ی آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون، پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری شامل کلیه مادران کودکان 6-4 سال مهدهای کودک شهر اهواز بود. روش نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله‌ای بود. از بین 168 مهد‌کودک‌ شهر اهواز، از هر یک از نواحی چهار‌گانه به صورت تصادفی، 7 مهد کودک و از این مهد کودک ها نیمی از کودکان 6-4 ساله به تصادف انتخاب شدند. پس از اجرا ...

يکي از عوامل که بر تنش والديني تأثير گذار است مشکلات رفتاري کودکان و سبک‌هاي فرزندپروري والدين مي‌باشد. با عنايت به اهميت موضوع، هدف کلي اين پژوهش نقش‌واسطه‌گري مشکلات رفتاري کودکان در رابطه بين سبک‌هاي والديني و استرس والديني بوده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردي و براي اجراي آن از روش همبستگي استفاده شده است. به منظور گردآوري داده‏ها از سه پرسشنامه؛ سبک‌هاي والدگري باميرند، استرس والدگري آبيدين و سياهه‌ي رفتاري کودک (CBCL) استفاده شده که روايي و پايايي آنها مورد تأييد بوده اس ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه میان باور های معرفت شناختی مدیران مهد های کودک با سبک رهبری آن ها است.در این مطالعه از تحقیق کمّی غیر آزمایشی استفاده شده است . جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران مهد های کودک خصوصی اهواز است که در سال 1392 دارای فعاّلیت بوده اند از 154 نفر 134 نفر به پرسشنامه های مربوطه ( پرسشنامه باور های معرفت شناسی شومر و سبک رهبری تحوّلی-تبادلی، باس وآولیو)پاسخ دادند. روش نمونه گیری به دلیل حجم محدود نمونه به روش سرشماری بوده است .برای تجزیه وتحلی ...

این پژوهش دیدگاه متخصصان ادبیات کودک را در خصوص ویژگی‌های ظاهری و محتوایی کتابخانه‌های مهدکودک بررسی کرده است. برای این منظور، 100 نفر از متخصصان ادبیات کودک شاغل در سه نهاد شورای کتاب کودک، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان بهزیستی استان تهران به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه در 6 مولفه فضا، وسایل و تجهیزات، منابع، خدمات، سازماندهی و مدیریت تنظیم شده بود. نتایج شاخص‌های آماری، حاکی از موافقت متخص ...

امروزه به دلیل رواج آپارتمان نشینی و عدم وجود فضای ایمن و کافی در اغلب مهدکودک‌ها انجام بازی‌های جسمانی در فضای باز، محدود می‌باشد. فضای باز امکان انجام بازی آزاد جسمانی را برای کودکان فراهم می‌کند. پژوهش حاضر بررسی فضای بازی مهدکودک‌ها و چگونگی انجام بازی‌های آزاد جسمانی کودکان پیش‌‌‌‌دبستانی مورد بررسی قرار داد. برای گردآوری یافته‌ها از روش پژوهش کیفی، و از ابزارهای مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد استفاده شده است. براین اساس 5 مهدکودک با فضای بازی ضعیف، متوسط و خوب به صورت هدف ...

وارسی نقش مهد کودک بر سلامت عمومی کودکان اهمیت شایان توجهی دارد. هدف از این مطالعه، بررسی مقایسه سلامت عمومی کودکان با توجه به حضور و عدم حضور آنها در مهد کودک بود. این مطالعه در قالب یک پژوهش از نوع علی – مقایسه ای صورت گرفته است. نمونه آماری تحقیق شامل 100 نفر )50 نفر آنها کودکان مهد کودکی و 50 نفر آنها کودکان غیر مهد کودکی)از کوکان شش ساله منطقه پنج شهر تهران بود که به روش نمونه در دسترس انتخاب شدند. گروه نمونه با اجرای پرسشنامه سلامت عمومی کودکان CHQ مورد ارزیابی قرار ...

هر ارگان و نهاد شناخته شده ای به تبع و فراخور فعالیت خود دارای مسولیتهایی در برابر دیگران است و مهدکودک نیز از این امر مستثنی نیست.مهدکودک یک نهاد منسجم است که مسوولیت نگهداری،مراقبت و آموزش و تربیت کودک را برعهده دارد.مهدکودک دارای انواع گوناگون است و مگر مهدکودک دولتی انواع دیگر مهدکودک دارای شخصیت حقوقی نیستند.شاید بتوان گفت مهد به نوعی سرپرست قراردادی کودک به شمار میآید و البته مسوولیتهای او در برابر کودک از قرارداد نشأت می گیرد و آنچه که مهد با سرپرستان قانونی یا قضایی ک ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی آموزش محیط زیست در کاهش پرخاشگری کودکان 5 و6 ساله می باشد. به همین منظور پژوهشگربه دنبال پاسخ به این سئوالات بوده که تأثیر آموزش محیط زیست در کاهش پرخاشگری کودکان چگونه است؟ میزان تفاوت تأثیر آموزش محیط زیست در کاهش پرخاشگری کودکان دختر و پسر چگونه است ؟ روش پژوهش به صورت شبه تجربی در قالب یک طرح تحقیق از نوع پیش آزمون - پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل می باشد . روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی با رویکرد پیمایشی و از نظر هدف ک ...