عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 72

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق ابتدا لیست کلیه ی مهد کودک های شهر یزد از طریق سازمان بهزیستی تهیه شد و سپس از میان مهد کودک ها به صورت تصادفی تعدادی انتخاب گردید. 345 کودک فقط از نظر پوسیدگی دندان مورد معاینه قرار گرفتند. معیار انتخاب یک کودک جهت تشخیص NC وجود پوسیدگی در سطح لیبیال یا لینگوال حداقل دو دندان اینسایزور ماگزیلا و عدم وجود پوسیدگی در دندانهای اینسایزور مندیبل بود. در مجموع 39 نفر (3/11%) از کودکان به عنوان NC تشخیص داده شدند. میانگین dmft کودکان NC معادل 17/9 (64/2) با dt ...

آغاز پرورش بسیاری از توانایی های انسان در دوران کودکی است، که پرورش قدرت تخیل و خلاقیت نیز در دوره کودکی شکل می گیرد. از این رو لازم است تا در مراحل آغازین رشد کودک پرورش و خلاقیت او مورد توجه قرار گیرد. از آنجایی که در سنین 3 تا 6 سالگی تخیل در کودک جنبه ی عملی پیدا می کند طراحی فضاهای ویژه کودکان مانند مهد کودک ها از آن جهت اهمیت دارد.در طول این سال ها کودک از محیط تاثیر بیشتری می گیرد. حال آنکه فضاهای مذکور در ایران مناسب کودکان طراحی نشده است. بیشتر مهد کودک ها در فضاهای ...
نمایه ها:
رنگ | 
بازی | 
کودک | 

در مطالعه ای که پیش رو دارید هدف تعیین میزان شیوع استرپتوکوک پیوژن و مقاومت و آنتی بیوگرام آن در بچه های مهد کودکهای شهرستان یزد می باشد که این میزان به صورت کلی و نیز به تفکیک متغیرهای سن، جنس، نتیجه کشت حلق و مقاومت دارویی نمونه ها بر اساس 4 آنتی بیوتیک پنی سیلین، اریترومایسین، تتراسیکلین و کوتریموکسازول بررسی شده است. روش نمونه گیری مقطعی بوده است، به این صورت که از اول بهمن ماه 1380 تا بین و پنجم بهمن ماه 1380 از تعداد 200 کودک از 10 مهد کودک از مهدکودکهای شهر یزد با رنج ...

چکیده ندارد.

هدف از این پژوهش بررسی الگوی تغذیه ای کودکان 5-3 ساله در مهدهای کودک دانشگاه علوم پزشکی و شهید چمران اهواز بوده، جمعاً 155 کودک (53% دختر و 47% پسر) با میانگین سنی 9/9± 3/49 ماه مورد بررسی قرار گرفتند. متغیرهای تحقیق شامل اطلاعات مربوط به مشخصات فردی کودک، وضعیت اجتماعی- اقتصادی خانوار و عادات غذائی کودک بوده، پرسشنامه های بسامد خوراک نیز تکمیل شدند. نتایج نشان می دهند که میانگین وزن، قد و محیط دور بازوی پسران بیش از دختران بوده است. (به ترتیب 9/2± 4/17 در مقابل 8/2± 16 کیلوگ ...
نمایه ها:
تغذیه | 
کودک | 
اهواز | 

این مطالعه با هدف تعیین وضعیت سلامتی کودکان مهد کودک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تاثیر پیگیری موارد غیر طبیعی بر سلامت آنها، انجام شد. در یک مطالعه مقطعی با روش نمونه گیری سرشماری تعداد 215 کودک، در مهد کودک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بررسی شدند. در این مطالعه وزن کودک، قد، دور سر، دور بازو اندازه گیری شد و صدک وزن و قد و دور سر جهت بررسی ‏‎F.T.T‎‏ بر آورده شد. تمام کودکان مورد معاینه دقیق قرار گرفته موارد غیر طبیعی بودن ارگانهای مختلف مشخص و نیز جهت کودکان آزمایشهای مدفوع، ا ...

هدف از انجام این مطالعه مقایسه قابلیتهای گفتاری کودکان پرورشگاهی با کودکان مهد کودک (محدوده سنی 6-2 سال) در شهر اصفهان می باشد. طی یک مطالعه مورد- شاهد 60 کودک از دو جامعه گروه کودکان پرورشگاه و مهد کودک انتخاب شدند روش گردآوری اطلاعات پرسش نامه بود که از طریق مصاحبه و ارزیابی مستقیم اقدام به تکمیل آن شد. ...

مهد کودک بعنوان نخستین مکانی که آموزش و پرورش انسان از آنجا آغاز می شود از اهمیت بسیاری برخوردار است. امروزه مکانهایی که به قصد مهد کودک بنا شده اند، انگشت شمارند. اکثر این مکانها ساختمانهایی مسکونی هستند که با کشیدن چند نقاشی بر در و دیوار آن تغییر کاربری یافته اند. به عقیده بسیاری از دانشمندان شخصیت انسانها در هفت سال اول زندگی شکل می گیرد. بسیاری از کودکان این دوره را در مهد کودک سپری می کنند. معماری مهد کودک بوسیله عناصرش از جمله فرم معماری، رنگ، بافت، نور و غیره می توان ...

جهت بررسی نخست شهر براساس وضعیت اقتصادی و اجتماعی به سه منطقه تقسیم و از هر منطقه بصورت تصادفی سه مهدکودک انتخاب و شماره گذاری شد. از بین کودکان هر مهد با توجه به تعداد نفرات آنها 900 نفر را انتخاب و برای هر کودک یک پرسشنامه که شامل مشخصات کودکان و همچنین مشخصات والدین شامل سن، جنس، شغل، میزان سواد والدین بود تکمیل گردید سپس برای هر کودک دو عدد لام که دارای یک قطعه نوارچسب معمولی بود داده شد تا والدین بصورت یک روز در میان از کودک خود نمونه برداری کنند. سپس با استفاده از آزمو ...