عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به فرایندها و فعالیت‌هایی که در ذهن انسان اتفاق می‌افتد، فرایندهای شناختی می‌گویند و به میزان توانایی و قابلیتی که افراد در زمینه‌ی فرایندهای ذهنی دارند، مهارت‌های شناختی می‌گویند. در این پژوهش با طراحی و آزمایش برنامه‌ی مهارت‌های شناختی، تأثیر آن بر بهبود انگیزه‌ی پیشرفت و کارکردآموزشی دختران نوجوان بررسی شد. پژوهش از نوع آزمایشی با دو گروه آزمایش و گواه بر روی 20 نفر از نوجوانان دختر و با روش نمونه گیری تصادفی انجام شد. اندازه‌های مربوط به متغیر وابسته (انگیزه‌ی پیشرفت) به ...

هر انسانی در زندگی خواسته ها و اهدافی دارد که می خواهد به آنها دست پیدا کند؛ دستیابی به اهداف، مانند هر کار مهم دیگری نیازمند کسب مهارت هایی است، و آموختن این مهارت ها باعث می شود تا انسان از مسیر صحیح و در زمان کوتاهتری به آنها دست یابد. امروزه در علم روانشناسی، در مورد رسیدن به خواسته ها و اهداف راهکارهایی مطرح می گردند که برخی از آنها با باورهای انسان مسلمان سازگاری داشته و برخی سازگاری ندارند؛ زیرا بیشتر راهکارهایی که ارائه می شوند بر عوامل مادی تکیه دارند و عوامل معنوی ...

این مطالعه سعی دارد تا رابطه تفکر انتقادی و مهارت های شناختی را به عنوان دو عنصر مهم روانشناسی شناختی با کیفیت ترجمه متون ادبی و اقتصادی بررسی کند. صد دانشجوی سال آخر ترجمه که در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل هستند برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند و آزمون های تافل تفکر انتقادی و مهارت های شناختی از آنها گرفته شد. آزمون ترجمه ادبی و اقتصادی نیز برای تعیین سطح کیفیت ترجمه گرفته شد. یافته های حاصل از بررسی های آماری نشان داد که رابطه معنا داری بین تفکر انتقادی مهارت های شناختی ...

تحقیقات گذشته رابطه برخی از انگیزه‌های تحصیلی و عادات مطالعه را بطور پراکنده مورد بررسی قرار داده‌اند، لیکن در تحقیق حاضر بررسی جامعتری از روابط این متغیرها مدنظر بوده است . بدین منظور 516 دانش‌آموز پسر و دختر از 5 دبیرستان و 2 هنرستان دخترانه و پسرانه از نقاط مرکزی شهر شیراز به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری انگیزش تحصیلی، پرسشنامه انگیزش تحصیلی (ISM) بود که روایی و پایائی آزمون توسط مک اینرنی و سینکالایر برروی سه گروه فرهنگی مختلف در استرالیا مورد بررسی و ...