عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 37

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وجود تناسب زیاد شخصیت و شغل یکى از عوامل افزایش رضایت شغلى است. اگر افراد از نظر شخصیت متناسب با حرفه اى باشند که انجام مى دهند، متوجه خواهند شد که برای انجام وظیفه اى که به آنان محول شده ، از استعداد ها و تواناى های لازم برحوردارند و از این رو، آنان موفق تر خواهند بود و به سبب همین موفقیت ، رضایت شغلى آنان بیشتر خواهد شد. هدف از تحقیق حاضر بررسى تأثیر خود پندارى بر رضایت شغلى زنان شاغل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با کنترل اثر متغیر هاى سن، پایگاه اجتماعى اقتصادى ، وضعیت ...

نتایج حاصل نشان داد که بین برونگرایی - درونگرایی مدیران با مهارتهای ادراکی آنان رابطه منفی معنی داری وجود دارد ( 0=‏‎p‎‏ ،‏‎3/49-‎‏=‏‎b‎‏ ) بدین معنا که هرچه فرد درونگرا تر باشد از مهارت ادراکی بالاتری برخوردار است . همچنین هیچیک از متغیرهای سن ، وضغیت تاهل ،سابقه خدمت ، سابقه مدیریت ، میزان تحصیلات و تعداد فرزندان با مهارت ادراکی رابطه معنی داری نداشتند . و تنها متغیر های معدل دیپلم و جنسیت رابطه معنی داری با مهارت ادراکی داشتند . در بررسی رابطه بینبر و نگرایی - درونگر ...

پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی تناسب آموزش‌های دانشگاهی با مهارت‌های شغلی در دانش‌آموختگان رشته مهندسی عمران عضو سازمان نظام مهندسی تهران صورت گرفته است. روش پژوهش کیفی بوده و برای جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق استفاده شده است. جامعه آماری، فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی عمران عضو سازمان نظام مهندسی بوده و روش نمونه گیری از نوع اشباع می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که پنج مولفه آموزش‌های عملی دانشگاهی، کارآموزی و ارتباط با صنعت، تجربه و تخصص اساتید، علاقه و انگیزه د ...

هدف این تحقیق آگاهی نسبت به وضعیت موجود مدارس متوسطه از نظر مهارتهای شغلی و عملی مدیران (در زمینه‌های روابط انسانی، هدایت و رهبری گروهی، سازماندهی، آموزشی و پرورشی، اداری، مالی و تدارکاتی و ارزشیابی) و ارائه پیشنهادهایی جهت رفع تنگناهای مدیریتی این مدارس می‌باشد. با توجه به هدف فوق و ماهیت موضوع از روش تحقیق زمینه‌ای استفاده شده و فرضیه تحقیق در غالب سوالهای ویژه مطرح گردیده است . جامعه آماری این تحقیق را دبیرستانهای آذربایجان‌غربی تشکیل می‌دهند برای بدست آوردن نمونه مورد نیا ...

مساله اساسی موضوع این تحقیق به صورت زیر طرح و دنبال می‌شود که: آیا "محتوای دروس تخصصی و اصلی برنامهء نظام جدید رشتهء حسابداری"، "پاسخگوی نیازهای معلومات شغلی مشاغل حسابداری در سطوح میانی این حرفه" خواهد بود؟ ...

این مطالعه یک کار آزمایی بالینی است که با هدف تعیین تاثیر به کارگیری ابزار بهینه سازی شده ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری بر مهارت های مدیریتی دانشجویان پرستاری در یکی از دانشکده های منتخب پرستاری و مامایی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران انجام گرفته است . بدین منظور 60 دانشجوی پرستاری با روش تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند . ابزار جمع آوری اطلاعات شامل چک لیست مشاهده ای بررسی مهارت های مدیریتی دانشجویان پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک بوده است . بهینه سازی ابز ...

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر نظام آموزشی بر توسعه مهارتهای شغلی منابع انسانی در سازمان جهاد سازندگی استان سیستان و بلوچستان میپردازد. ...

چکیده ندارد.

پژوهش حاضر تحت عنوان اثر بخشی برنامه های آموزشی دوره کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز بر کسب مهارتهای شغلی دانشجویان طراحی و اجرا شد . یافتهای تحقیق نشان داد که جمعیت مورد مطالعه ‏‎85/9‎‏ درصد پسر و ‏‎14/1‎‏ درصد دختر بودند که از این تعداد ‏‎75/6‎‏درصد شاغل و ‏‎13/9‎‏ درصد بیکار ، ‏‎7/5 ‎‏درصد مشغول به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد و ‏‎3/5‎‏ درصد نیز در دوره دکترا مشغول به تحصیل بودند. بالاترین درصد اشتغال مربوط به رشته باغبانی و بالاترین درصد بیکاری مربوط به رشته خاکشناس ...