عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 182

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی (مهارت مقابله با استرس و مهارت ابراز وجود) بر پیش گیری از عود اعتیاد بیماران مرد مبتلا به اعتیاد انجام شده است. دراین پژوهش تجربی 30 نفر از معتادان که در مراکز درمان اعتیاد منطقه غرب تهران دوره سم زدائی را با موفقیت به پایان رسانده بودند، در دو گروه آزمایشی (15 نفر) وکنترل (15 نفر) بررسی شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش مهارت های مقابله با استرس و مهارت ابراز وجود قرار گرفتند و گروه کنترل در انتظار ...

اهداف: این پژوهش به تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت زناشویی زوج‌های جوان پرداخته است. روش: پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی بوده که با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفته است. به این منظور در این مرکز با استفاده از فراخوان، داوطلبانی که حائز شرایط بودند به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و آزمایش تقسیم گردیدند. تعداد آزمودنی‌ها بعد از ریزش60 نفر بوده که از این میان سهم گروه مداخله 28 نفر و سهم گروه کنترل 32 نفر می‌باشد. گروه‌ مداخله در 8 جلسه ...

زنان دارای همسر معتاد اغلب مورد آزارهای جسمی و زبانی قرار می گیرند ، از اعتماد به نفس پایینی برخوردارند، دارای مشکلات شخصیتی و ارتباطی با دیگرانند ، مدیریت خشم نداشته ،دارای آشفتگی ارتباطی ، خشونت ، نشانگان افسردگی ، استرس واضطراب و فشارهای عاطفی هستند (محمدخانی 1387، نوری 1387، )یافته های منتج از این پژوهش ها حاکی از عدم پردازش مناسب این افراد به نقشی که در خانواده دارند ، عدم شناخت از احساسات و عواطف خویش ، پایین بودن اعتماد به نفس و ابراز وجود واختلال عاطفی است ،که از ...

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتابهای بخوانیم و بنویسیم چهارم و پنجم ابتدایی صورت گرفته است . ابتدا با مروری بر ادبیات و مبانی نظری پژوهش ،9 مهارت خودآگاهی ، همدلی ،ارتباطی ، بین فردی ، حل مسئله ، تصمیم گیری ، تفکر خلاق ، تفکر انتقادی و مهارت مقابله با هیجانات و استرس از مولفه های سازمان بهداشت جهانی انتخاب گردیدند . در مرحله بعد اطلاعات مربوط به مصادیق مرتبط با هریک از آنها که توسط سازمان بهزیستی مشخص شده اند،با جداول درصد فراوانی و نمودار با در نظر گرفتن این مهارت ها تهیه ...

یکی از مشکلات افراد آلوده به ویروس نقص ایمنی اکتسابی این است که بواسطه نوع بیماریشان و بدنامی ناشی از آن قادر به حفظ روابط بین فردی خود نبوده؛ قدرت تصمیم گیری را در بسیاری شرایط از دست می دهند. از طرفی مهارت خودآگاهی یکی از ضرورتهای تصمیم گیری است. بنابراین لازم است این دو مهارت به آنان آموزش داده شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر افزایش امید به زندگی در بین این افراد صورت گرفته است. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی و کاربردی است. حجم نمونه تحقیق شامل ...

هدف اساسی این طرح پژوهشی تعیین اثربخشی مهارت های زندگی (مهارت خودآگاهی، روابط بین فردی و کنترل استرس) بر هوش هیجانی دانش آموزان دبیرستانی ناحیه یک شیراز می باشد. بر اساس مفروضه تحقیقات آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، طی یک دوره زمانی دو ماهه، برنامه آموزشی مهارت های زندگی (مهارت خودآگاهی، روابط بین فردی و کنترل استرس) روی گروهی از دانش آموزان که به طور تصادفی انتخاب شده و در گروه های آزمایشی و کنترل گنجانده شده بودند اجرا شد. متغیر وابسته در این پژوهش، هوش ه ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش برنامه مهارتهای اجتماعی بر هوش هیجانی دانش آموزان بود . بدین منظور ، 46 نفر دانش آموز از بین دختران سال اول دبیرستا ن های شهر فیروزآباد به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. قبل از شروع آموزش مهارت ها به گروه آزمایشی، آزمون هوش هیجانی سیبریا شرینگ برای هر دو گروه به عنوان پیش آزمون اجرا شد. سپس برنامه آموزش مهارتهای اجتماعی ، که در این تحقیق با مراجعه به برنامه های موجود تهیه شده بود ، طی 11 جلسه به گر ...

عود، تهدیدی همیشگی به دنبال درمان اعتیاد است. از این رو انجام مداخلات درمانی غیر دارویی، جهت تسریع روند بهبودی معتادان تحت درمان، امری ضروری است. لذا این پژوهش با هدف بررسی تآثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عود معتادان تحت درمان MMT انجام شد تا شاید بتواند گام کوچکی در راستای توسعه این نوع مداخلات داشته باشد. پژوهش حاضر، یک تحقیق نیمه تجربی است، با نمونه ای متشکل از 60 نفر از مردانی که در کلینیک درمان و بازتوانی سرپایی ترک اعتیاد، تحت درمان نگهدارنده قرار داشتند. ابزار این پژو ...

هدف: امروزه نسبت افراد سالمند در کشورهای دنیا از جمله در ایران روبه افزایش است. بررسی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت زندگی و سلامت عمومی سالمندان در راستای تدوین هرچه بهتر سیاست های کلان بهداشتی و رفاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحقیق حاضر با هدف شناخت تاثیر به کارگیری روش توسعه مددکاری گروهی با تمرکز بر آموزش مهارتهای زندگی بر بهبود کیفیت زندگی و سلامت عمومی سالمندان بر روی سالمندان فرهنگسرای سالمند تهران در سال 1389 انجام پذیرفت روش بررسی: در این پژوهش مداخله ای و شبه آزما ...