عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 163

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر بازی های حرکتی هدفمند با تاکید بر مهارت های حرکتی بنیادی، بر مهارت های ادراکی- حرکتی کودکان 6-4 ساله شهر بیرجند صورت گرفت. جامعه آماری600 نفر و شامل کلیه کودکان 6-4 ساله شهر بیرجند بود که در مهدکودک ها آموزش می دیدند.تعداد افراد نمونه نیز 30 نفر بود که از بین کودکان یک مهدکودک انتخاب و به دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر)، تقسیم شدند. این تحقیق به صورت نیمه تجربی و به شیوه پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفت. طول دوره 6 هفته، شامل هفته ای 3 ج ...

پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی آموزش هماهنگی حسی – حرکتی بر بهبود مهارت‌های خودیاری غذاخوردن و آشامیدن کودکان عقب مانده ذهنی شدید می پردازد. در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه استفاده شده‌است. جامعه آماری شامل کلیه مددجویان عقب‌مانده ‌ذهنی شدید زیر 14 سال مقیم موسسه‌های نگهداری شهر قم است که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 5 مددجو به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل مصاحبه ، مشاهده و چک لیست پژوهشگر ساخته ‌بود و ...

بازخورد یکی از مهمترین متغیرهای موثر بر کارایی یادگیری حرکتی و نحوه اجرای مهارت است و نقش بسیار مهمی در کنترل حرکتی و اکتساب مهارت حرکتی دارد. هدف این تحقیق بررسی میزان اکتساب‏‏ و یادداری یک مهارت جدید در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم تحت شرایط ارائه بازخورد افزوده با تواترهای مختلف بود. روش تحقیق نیمه تجربی و طرح تحقیق به روش پیش آزمون- پس آزمون و ازمون یادداری با سه گروه بازخورد (0% ، 50%، 100%) ‌بود. جامعه آماری شامل کودکان پسر اتیسم 6 تا 8 ساله شهر اهواز بودند که 21 نفر به ...

هدف این تحقیق، تاثیر بازخورد هنجاری بر یادگیری مهارت هدف گیری پرتابی زنان سالمند 60 تا75 ساله شهر شوش بوده است. جامعه آماری این تحقیق را زنان سالمند 60تا75 ساله شهرشوش تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 39 نفر ازآنان به شیوه هدفمند انتخاب و بر اساس سن، قد، وزن، طول دست، طول بازو و نمرات پیش آزمون در سه گروه بازخورد هنجاری مثبت، منفی و گروه کنترل، تکلیف را در سه مرحله اکتساب، یادداری و انتقال به دو صورت فوری (10دقیقه) و تاخیری(24ساعت) انجام دادند.در مرحله اکتسا ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین مهارت های حرکتی ظریف و مهارت خواندن با عزت نفس در دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی شهر قزوین بود. این مطالعه از نوع همبستگی بود. به منظور انتخاب گروه نمونه از روش تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. 150 دانش آموز(75 پسر و 75 دختر) نمونه مورد مطالعه این پژوهش را تشکیل داد. به منظور جمع آوری اطلاعات، آزمون رشد حرکتی لینکلن- اوزرتسکی(1955)(بخش های مربوط به هماهنگی حرکتی ظریف) و آزمون خواندن و نارساخوانی نما(1384) به صورت فردی و پرسشنامه عزت ن ...

هدف و زمینه ی تحقیق: یادگیری حرکتی مجموعه ای از فرآیندهای همراه با تمرین و تجربه است که به تغییرات نسبتاً پایدار در قابلیت اجرای ماهرانه حرکات منجر می شود. هدف از پژوهش حاضر شناخت اثر محرومیت از خواب بر یادگیری مهارتهای حرکتی ظریف و درشت دانشجویان پسر می باشد. مواد و روش تحقیق: روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، آزمون اکتساب و آزمون یادداری با گروه کنترل و دو گروه تجربی می باشد. بدین منظور 60 نفر به صورت تصادفی از بین نمونه های همگن شده از بین دانشجویان پسرکا ...

انسداد ممکن است بدترین و تلخ‌ترین تجربه ورزشکاران در میادین ورزشی باشد و می‌تواند ورزشکاران را در همه سطوح تحت تأثیر قرار دهد. هدف از انجام این تحقیق تأثیر خودآگاهی و نوع توجه بر پدیده انسداد ورزشکاران بسکتبال رده جوانان شهر اهواز بود. روش تحقیق حاضر نیمه تجربی و جامعه آماری شامل کلیه ورزشکاران بسکتبال باشگاه‌های ورزشی شهر اهواز در رده جوانان بودند که از بین آن‌ها 150 نفر بطور تصادفی ساده انتخاب شدند و در پنج گروه (خودآگاهی بالا، خودآگاهی پایین، توجه مربوط، توجه نامربوط و کنت ...

پژوهش حاضر باهدف تعيين ميزان اثر بخشي آموزش رواني– حركتي بر بهبود مهارتهاي حركتي ،‌شناختي وسازگاري اجتماعي عقب ماندگان ذهني آموزش پذير انجام گرفت.جامعه ي آماري اين پژوهش را دختران عقب مانده ذهني آموزش پذير مقطع ابتدايي شهر اصفهان تشكيل داده اند كه از ميان آنان30 نفر به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند ودر دوگروه آزمايش وكنترل به صورت تصادفي جايگزين شدند(15 نفر گروه آزمايش و 15 نفر گروه كنترل ) طرح پژوهش تجربي از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل بوده ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تقویت مهارت های حرکتی بر رشد زبان دانش آموزان کم توان ذهنی دختر انجام شد. نمونه آماری دانش آموزان دختر کم توان 8 تا 12 سال مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1392-1391 شهر همدان بودند. آزمودنی ها به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای سنجش رشد زبان از آزمون رشد زبان و برای انجام تقویت مهارت های حرکتی از پروتکل تقویت مهارت های حرکتی محقق ساخته استفاده شد. از آزمودنی ها پیش آزمون رشد زبان گرفته شد و بعد از 10 جلسه تمرین ...