عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دارا بودن مهارت اطلاع یابی به عنوان مقدمه دستیابی به سواد اطلاعاتی اهمیت بالایی در تبدیل دانشجویان به یادگیرندگان مادام العمر دارد. اهمیت این مهارت به خصوص در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی که پژوهشگرا هستند، نمایان است. این پژوهش به بررسی تطبیقی میزان مهارت اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و پردیس کشاورزی دانشگاه تهران بر مبنای دسترسی، ارزیابی و تعیین ماهیت اطلاعات پرداخته است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ای استفاده شدکه بر مبنای است ...

مهارت اطلاع‌یابی یکی از اجزای اصلی سواد اطلاعاتی و در واقع از مهارت‌های اولیه‌ای است که برای تحقق سواد اطلاعاتی ضروری است. از آنجا که مراجعه به منابع اطلاعاتی در کلیه مراحل تحقیق اجتناب‌ناپذیر است، بنابراین آموزش روش‌های تحقیق به موازات آموزش مهارت‌های اطلاع‌یابی و به تبع آن توسعه‌ی سواداطلاعاتی ضرورت دارد. این پژوهش به بررسی مهارتهای اطلاع‌یابی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای آزاد و دولتی شهر تبریز و مقایسه سه عامل دسترسی،‌ارزیابی و تعیین ماهیت اطلاعات در بین این ...